ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ

-

ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭ

ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠨᠢᠳᠦᠯᠡᠨ ᠮᠥᠰᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠷᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠭ

ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠰᠢᠨ᠎ᠠ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠨᠢᠶᠠᠷᠲᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠨᠢᠶᠠᠷᠲᠤᠨ᠎ᠠ

 

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠰᠢᠭ

ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠤᠨ᠎ᠠ

 

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠢᠭ᠌

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠴᠠᠩᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠠᠪᠴᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082