ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ

 ᠤ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠩ

ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ

ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠨᠠᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ

ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠠᠬᠢ ᠵᠤ᠋ ᠰᠢᠭ ᠪᠢᠳᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠨ᠎ᠡ᠃

 

ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ ᠠᠪᠤᠮᠠᠷ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠬᠤ ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ

ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃

 

ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠢ

ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠠᠨ᠃

ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠢᠢ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ

ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨ᠃

 

ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ

ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠨᠠᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ

ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082