ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ

 ᠤ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠩ

ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ---

ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠨᠠᠢᠳᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠃

 

ᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ---

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠥᠲᠦᠯᠬᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ

ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠃

 

ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ---

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠪᠡᠢ

ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠨᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ

ᠥᠨᠢᠳᠡ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠢᠨᠠᠭᠬᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082