ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠳ᠋᠊᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ

ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠮᠠᠨᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠣᠪᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

 

ᠬᠡᠷᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠤᠨᠤᠨ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ

ᠬᠣᠲᠠᠯᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠡᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠦᠯ᠂ ᠤᠪᠰᠤ᠂ ᠪᠤᠢᠷ ᠦᠨ ᠭᠦᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ

ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠮ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠤᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

 

ᠣᠷᠬᠤᠨ᠂ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ

ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠬᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠭᠠᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠬᠣᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠠᠷᠳᠠᠩ ᠵᠠᠮ ᠤᠳ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

 

ᠬᠣᠯᠠᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠬᠥᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠴᠡᠯᠡᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠢᠳᠠᠮ ᠤᠳ

ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠱᠣᠪᠬᠤ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠳ

ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠡᠨᠢᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯᠲᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

 

ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠨᠳᠦᠯᠡᠨ ᠭᠤᠯᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠭᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠦ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ

ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

 

ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠨᠠᠢᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ

ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

 

 

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ

ᠨᠠᠰᠢ ᠴᠠᠰᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ

ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ

ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

 

ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠵᠦ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ

ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠰᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

 

ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠰᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠡᠳ

ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠭᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠵᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ

ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠬᠣᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠭᠠᠩᠭᠠᠷ ᠭᠣᠩᠭᠤᠷ ᠳᠣᠩᠭᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

 

ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠲᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠣᠷᠤᠨ

ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠢᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

 

ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠭᠰᠢᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

ᠣᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

 

ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠥᠩᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠴᠢ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡᠰᠦ ᠦᠳᠲᠡᠷ ᠢᠰᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠮᠦᠢ

ᠬᠤᠪᠢᠲᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠯᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠬᠣᠢᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠨᠳᠦᠲᠡᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

 

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠥᠰᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠠᠷᠲᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ

ᠦᠬᠦᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠨ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082