ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠭᠠᠢᠠᠬᠪᠠ

ᠳ᠋᠊᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠨᠭᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠰᠣ ᠬᠠᠢᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠦᠰᠬᠦ ᠲᠦᠯᠵᠢᠬᠦ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠥᠭᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡᠴᠢ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠵᠣ᠂ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠢ ᠰᠢᠪᠠᠬᠠᠢᠳᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠯᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠬᠤᠨᠠᠬᠤ ᠳᠣᠲᠤᠮ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠢᠳᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠣ᠂ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠱᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠣ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠦᠰᠬᠦ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠬᠢᠵᠦ᠂ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠳᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠵᠠᠢᠯᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠠᠳᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠦᠯᠦ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠳᠠᠠᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠡᠳᠦᠢ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠨᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠩᠬᠦᠯ ᠳᠣᠩᠬᠤᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠡᠨᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠥᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠬᠣᠰᠭᠢᠷᠬᠣ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠢᠰᠦᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠣᠳᠬᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠲᠥᠯᠦᠪ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡ ᠰᠣᠨᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠠᠰᠢᠷᠵᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠨᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠦᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩ ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠨᠩᠰᠠᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠪᠰᠢᠶᠡᠠ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠮᠠᠴᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠡ ᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠥᠭᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠡᠲᠡ ᠭᠤᠶᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠳᠦᠨᠲᠡ ᠭᠣᠣᠭᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠬᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠣᠴᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠲᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠤᠪ ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠴᠣᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠢᠳᠬᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠤᠤᠭᠢᠬᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡᠳᠴᠦ᠂ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠢᠬᠢᠨᠡᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠡᠷ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠣᠷᠲᠠᠢᠨ᠂ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠷᠪᠡᠢᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠨ« ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠠᠯᠠᠪ ᠶᠡᠭᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠬ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠳᠣᠭᠳᠤᠯᠤᠨ᠂ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠣᠪᠬᠢᠰ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠨᠠᠮ ᠬᠦᠮ᠂ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠪ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠤ ᠳᠣᠲᠤᠮ ᠥᠨᠦᠬᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠨ᠂ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠴᠢᠬᠢᠨᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠮᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠢᠰᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠭᠡᠴᠢ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠲᠣᠮᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠡ ᠲᠢᠪ ᠲᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠭᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠯᠡ ᠭᠠᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠱᠠᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠨᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠯᠣᠪᠰᠨᠩ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠭᠲᠡᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠯᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠶᠤᠮ ᠦᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠣᠬᠤᠷ ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠨᠴᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠳ᠂ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠣᠣᠭᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠤᠷᠵᠢᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠭᠲᠤᠵᠣ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂« ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ»ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠷ ᠬᠦᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠭᠰᠢᠳ ᠨᠢ« ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠶᠣᠮ» ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠯᠣᠪᠰᠨᠩ ᠬᠡᠳᠦᠢᠨ ᠦ ᠲᠣᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠴᠠᠯᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡ ᠭᠠᠢᠬᠠᠵᠤ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠬᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠬᠢ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠥᠯ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠴᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠥᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

1930 ᠣᠨ

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082