ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ

ᠠᠮᠢᠨᠦ᠌ᠨᠳᠦᠷ

ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ

82᠊ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ

ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠪᠠᠢ

ᠪᠣᠲᠤᠭᠤ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠰᠡ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠡᠷᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠᠤ ︖

ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠤ ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠣᠳᠤᠨᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠᠤ ︖

ᠦᠷᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠᠤ ︖

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠢᠨᠠᠤ ︖

 

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ 50 ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ

ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷ ᠲᠤ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ︕

ᠡᠩᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠨᠢᠲᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ

ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠲᠤ ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠲᠡ ᠪᠠᠲᠤᠳᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃

ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ

ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ

ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ

ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠳᠬᠠᠪᠠᠢ᠃

 

ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠪ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤ

ᠲᠥᠷᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ

ᠲᠦᠯᠵᠢᠬᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠨᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠡᠷᠴᠢᠲᠡᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠢᠶᠡᠪᠡᠴᠦ

ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠲᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠃

 

ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠲᠠᠰ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠴᠤᠷᠤᠩᠭᠤᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦ

ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ

ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠦᠵᠡᠯ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠬᠤᠤᠲᠤᠤ ᠮᠣᠩᠬᠠᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ

ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠯᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠬᠠᠰᠢᠵᠤ ᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

 

ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠠᠴᠤ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠮᠦᠷ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ

ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠰᠦᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢᠴᠠᠲᠠᠢ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠬᠣᠳᠣᠭᠣᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠥᠯᠦᠰᠭᠦᠯᠡᠩ᠃

 

ᠬᠥᠬᠡᠭᠡ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠪᠲᠡ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ

ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠥᠭᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠳᠦᠷᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ

ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠪᠡᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ

ᠬᠥᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠨ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

 

ᠦᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠢᠵᠠᠯᠠᠷᠤᠨ

ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠯᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠠ᠋

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠷᠤᠨ

ᠡᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠦ᠃

 

ᠬᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠨᠤᠵᠤ ᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ

ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠵᠦ ᠲᠣᠭᠰᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ

ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠰᠦᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃

 

ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠥᠭᠡᠭᠡᠯᠴᠡᠨ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠣᠰᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠃

 

ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠦᠬᠦᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ

ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠰᠣᠪᠤᠳ ᠱᠦᠭᠦᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠷᠤᠨ

ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

 

ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠣᠮ

ᠡᠪᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠢᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠣᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠯᠡᠮᠵᠢ

ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠᠰᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃

 

ᠬᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠠᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠳ ᠣᠯᠠᠨ

ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠵᠠᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠢᠮ᠎ᠠ ᠠ᠋

ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠨᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠶᠢ ᠤᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

 

ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠠᠯᠲᠠᠢ ᠴᠤᠭᠲᠠᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠬᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠷ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨ᠃

 

ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠦ ︖

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢ ᠰᠢᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠦ ︖

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠣᠴᠢᠳᠠᠭ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ

ᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠰᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ᠃

 

ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠰᠢᠦ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠠ ᠭᠠᠯᠢᠷᠠᠪᠠᠴᠤ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠰᠡ ᠮᠠᠷᠲᠠᠪᠠᠰᠤ

ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃

 

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠶᠣᠮ

ᠬᠥᠨᠳᠦ ᠨᠦᠰᠡᠷ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠦᠷᠦᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠰᠤᠲᠠᠢ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ

ᠬᠣᠢᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠲᠤᠬᠤ ᠮᠦᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤ᠃

 

ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢ᠍ᠬᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ

ᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠰᠭᠡᠬᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠠᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ

ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠢ ᠤᠭᠲᠤᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃

 

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨᠤᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠡᠭᠡᠯ ᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠴᠢᠨ ᠭᠡᠮᠡᠳᠡᠭ

ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠡᠰᠡ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠥᠴᠦᠬᠡᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠮᠤᠢ

ᠡᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠦ

ᠡᠨᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠠ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠮᠦᠢ᠃

 

ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠴᠦᠲᠠᠢ ᠰᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠣᠯᠪᠠᠢ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠲᠠᠲᠠᠢ ᠣᠢᠯᠭᠠᠷᠤᠨ

ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠢ᠃

 

ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠳ ᠭᠡᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠳᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ

ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠬᠣᠴᠤᠷᠤᠩᠭᠤᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ

ᠬᠡᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠭᠡᠷᠴᠦ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠃

 

ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠲᠡ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤ ᠠ᠋

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠷ ᠰᠢᠨᠤᠭᠤᠯ ᠠ᠋

ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠ

ᠥᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠢᠲᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡ᠃

 

ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ

ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠣᠭᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠥᠪᠡᠷ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠴᠠᠨᠠᠲᠠᠢ ᠨᠣᠮ ᠰᠢᠦ

ᠡᠭᠦᠨᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠰᠢᠦ᠃

 

ᠬᠡᠳᠡᠷ ᠲᠣᠭᠰᠢᠨ ᠬᠠᠵᠢᠭ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠦ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠣᠮ

ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠲᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠣᠮ

ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠠᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠣᠮ

ᠰᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠠᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠯᠲᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃

 

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠲᠡ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠶᠣᠮ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠣᠮ

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠢᠰᠢᠦ︖

ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠳ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃

 

ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠡᠩᠬᠡᠨ ᠪᠣᠢ

ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠢ

ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠷ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ

ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠭᠤᠨᠠᠭ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠣᠭᠤᠰᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠩᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃

 

ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ

ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠬᠢ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ

ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠩᠬᠢᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ

ᠬᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠶᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠦ᠋ ᠲᠤᠰᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠬᠤᠪᠠᠢ᠃

 

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠴᠦ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭ

ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯ᠎ᠠ

ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠲᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠤᠪᠠᠬᠠᠢᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠪᠢ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠲᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠨᠡᠯᠦᠢᠲᠦᠭᠡᠢ᠃

 

2008ᠣᠨ ᠤ 8ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ8᠊ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ

ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠺᠣᠺᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ

ᠠᠢᠬᠢᠮᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠵᠢᠶᠣ᠋ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082