ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ

ᠯ᠂ᠲᠦᠳᠦᠪ

ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠵᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠢᠵᠢᠶᠡᠯ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠭᠤᠶᠤᠯᠲᠠ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠴᠢᠬᠡᠮᠡᠷ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠤᠨ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠰᠡᠢᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠣᠷᠤᠵᠤ ᠵᠦᠯᠭᠦᠵᠦ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠡᠳᠦᠢ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠭᠲᠠ ᠮᠣᠷᠢ᠂ᠠᠲᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩ ᠴᠤ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠤᠨ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠤᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠤᠨᠠᠮ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠡᠳᠦᠢᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠮᠪᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ᠂ ᠱᠠᠩ ᠬᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃«ᠨᠢᠭᠡ ᠼᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠳᠦ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷ᠎ᠡ» ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠯᠦᠩᠳᠦᠩ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠠᠯᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃«ᠨᠢᠭᠡ ᠼᠦᠨ ᠳᠦ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠯᠦᠩᠳᠦᠩ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠥᠷᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃«ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠣᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠬᠢᠬᠦ» ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ«ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤ» ᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠵᠢᠮᠪᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠳᠤ ᠫᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠥᠭᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠡ ᠰᠢᠢᠳᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠲᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠯᠠ ᠠᠷᠠᠢ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠳᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠢᠷ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠣᠶᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠴᠦ᠂ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠢᠷ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠃᠂᠂᠂᠂ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠢᠨᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠴᠤ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠴᠥᠮ ᠲᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠣᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠲᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠶᠦᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠣᠴᠢᠵᠠᠢ᠃

--ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭᠰᠦᠷᠦᠨ᠄

--ᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠬᠤ ᠭᠤᠴᠢ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠮᠥᠨ ᠴᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠦ

ᠯᠦᠩᠳᠦᠩ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠳᠣ ᠯᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠷᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠲᠦ ᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠢᠵᠦ᠄

--ᠪᠠᠢᠵᠠ︕ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠼᠦᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠢᠯᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠳᠡ᠃ ᠠᠢᠯᠠᠳᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡ᠃ ᠴᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ«ᠲᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ» ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠳ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠯᠦᠩᠳᠦᠩ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠪᠡ᠃

--ᠮᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡ︕ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠱᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠳᠢᠰ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠯᠠ ᠡᠪᠦᠷᠲᠦᠯᠡᠪᠡ᠃

--ᠵᠠ᠂ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠳᠡᠪᠡᠯᠲᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠳᠠ︕ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠮᠥᠳᠳᠦᠬᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠣᠳᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ᠄

-- ᠬᠦᠶᠢ᠂ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠳᠡᠪᠡᠯᠲᠦ ᠡ︕ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠭᠢᠴᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠰᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠴᠣᠴᠢᠨ ᠵᠣᠭ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠭᠦᠶᠦᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠷᠲᠡᠨ ᠭᠦᠯᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠠᠶᠢ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠮᠡᠨ ᠬᠦᠷᠮ᠎ᠡ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠮᠠᠢ ᠳᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠢᠩᠪᠤᠨ ᠵᠤᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠩᠪᠤᠨ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠡᠢ᠃ ᠡᠪᠦᠯ᠂ ᠵᠤᠨ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠳᠡᠪᠡᠯᠲᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠢᠯᠵᠤ ᠨᠢᠮᠭᠡᠯᠡᠨ ᠴᠥᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ᠄

--ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠳᠡᠪᠡᠯᠲᠦ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠭᠯᠢᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ︕ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠳᠡᠪᠡᠯᠲᠦ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠭᠠᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠮᠥᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠪᠠᠲᠤᠨᠠᠨ ᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠣᠳᠴᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠮᠪᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠯᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠢᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠨᠢ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠴᠦ ᠵᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠯ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠲᠤᠭᠤᠷᠬᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠴᠡᠭ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠼᠦᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠳᠡᠪᠡᠯᠳᠦ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃«ᠲᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ» ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠮᠪᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠌ ᠠᠪᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082