ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ᠌ᠲᠦ

ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠴᠢᠩ

ᠨᠢᠭᠡ

ᠨᠢᠳᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠢᠯᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

1943 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ ᠯᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠣᠷᠤᠨ᠂ ᠲᠠᠰᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠯᠠᠪᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠠᠲᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠠᠢᠯ ᠲᠣᠰᠭᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠ ᠰᠢᠭᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠦᠵᠢᠷᠡᠨ ᠬᠤᠪᠠᠬᠠᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠬᠢᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠪᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠢ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠪᠬᠤ ᠬᠡᠢᠰᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠰᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠯᠠᠪᠰᠠ ᠶᠢ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠴᠢᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠠᠬᠠᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠢ ᠵᠢᠭᠲᠡᠢᠬᠡᠨ ᠢᠰᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠨ ᠰᠦᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ ᠁

ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠢᠷᠢ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠣᠪᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠬᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠪᠲᠤᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠮᠣᠢᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠤ ᠨᠢᠳᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ᠂ ᠠᠰᠪᠤᠷᠢ ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠨ ᠣᠴᠢ ᠳᠤᠸᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢ᠍ᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠢᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠣᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠵᠢᠰᠦ᠂ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠵᠠᠩ ᠨᠢ ᠡᠰᠡ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠯᠣᠣ ᠵᠢᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠣᠮᠢᠨᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠣ ᠪᠣᠣ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠦ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠵᠢ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠨᠦᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠳᠣ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠰᠥᠨᠢ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠺᠤᠸᠠᠩ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠥᠲᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠯᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠣᠣᠪᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠪᠣᠯᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠳᠠᠭᠵᠢᠰᠬᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠠᠵᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠡᠯᠦᠢ ᠬᠤᠯᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠰᠠᠭᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠲᠣᠬᠤᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠰᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠥᠷᠦᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠪᠠ ᠁

ᠳᠥᠩᠭᠡᠵᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯ ᠬᠦᠷᠦᠮᠡᠭᠴᠡ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠫᠤᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠣᠴᠢᠰᠬᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠠᠢᠷᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠠᠯ ᠢ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠵᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠢᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠫᠤᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦ ᠢᠩ«ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ︕» ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠮᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ«ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠤᠤ︖ ᠲᠦᠷ ᠵᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠤ︖ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠲᠦᠳᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠢᠭᠤᠳᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠣᠣᠪᠤ᠂ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠣᠨᠤᠷ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠬᠤᠢᠯᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠠᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠮᠢᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠣᠢᠷᠠᠳᠴᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠥᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠭᠣᠭᠤᠵᠢᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠵᠣᠳᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠴᠣᠬᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤ ᠮᠥᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠲᠠᠯᠳᠤᠨ ᠲᠤᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠬᠢᠯᠢᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠢ ᠦᠵᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠢᠭᠡᠰᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠳᠠᠷᠤᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠢᠯᠠᠨ ᠥᠭᠴᠦ᠂ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠦᠯᠦ ᠲᠠᠨᠢᠭᠴᠢ ᠰᠢᠭ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠷᠲᠡᠪᠡ᠃ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠢᠷᠠᠳᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠥᠳᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠲᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢᠬᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠥᠭᠪᠡ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠮᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠬᠣᠯᠠᠳᠤᠨ ᠣᠳᠪᠠ᠃ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠳᠲᠡᠷ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠬᠢᠯ᠎ᠠ ᠁

ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠥᠷ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠨ ᠴᠠᠢᠷᠠᠨ ᠬᠤᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠥᠴᠦᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠯᠡᠷᠡᠨ ᠰᠢᠷᠲᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠯᠣᠣ ᠵᠢᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ᠂ ᠥᠬᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢᠬᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠢᠯᠢᠩ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠲᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ᠂ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠪᠢᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠴᠤ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠨ ᠰᠡᠷᠪᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠬᠥᠪ ᠬᠥᠬᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠬᠥᠷ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠴᠥᠮᠦᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠯ ᠨᠢ ᠵᠢᠮᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠨ ᠶᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠷ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨᠴᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠦᠶᠡᠷᠬᠡᠨ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠭᠠᠷᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠨᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ᠂ ᠣᠳᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠭᠲᠤ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠥᠲᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳᠪᠠ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠥᠲᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ᠂ ᠰᠠᠩᠳᠡ ᠮᠡᠩᠳᠡ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠶᠢ᠍ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠥᠭᠰᠦᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠥᠲᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃

ᠥᠲᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠭᠢᠰᠭᠢᠭᠳᠡᠨ ᠲᠠᠯᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠴᠣᠬᠤᠷᠯᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷ ᠫᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠩᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠲᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠩ ᠳᠤ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠥᠪᠦᠩ ᠬᠥᠨᠵᠢᠯᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ (ᠡᠨᠡ ᠬᠥᠨᠵᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠰᠥᠨᠢ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠳᠤ ᠥᠭᠴᠦ ᠬᠤᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ)᠃ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠨᠵᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢᠬᠡᠨ ᠰᠡᠭᠰᠦᠷᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠬᠥᠨᠵᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠴᠦᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠰ ᠤᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠨᠠᠪᠰᠠᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠥᠪᠦᠩ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠬᠥᠨᠵᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠲᠡᠮᠲᠡᠷᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠤᠷᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠢᠪᠡᠴᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠳ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠤ ᠮᠥᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠄ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠦᠰ ᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠰᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠪᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠩ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠣᠭ ᠨᠣᠪᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠣᠭᠤᠤᠷ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠤᠤᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠢᠰᠭᠢᠨ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠡᠩᠵᠢᠵᠦ ᠣᠩᠭᠢᠴᠢᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠲᠦᠰᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠷᠲᠡᠨ ᠮᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠭᠱᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠢᠯ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠶᠢ᠍ᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠵᠤ«ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡ᠂ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ︕» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠨᠡᠩᠵᠢᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠤᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠣᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠴᠤ«ᠰᠣᠨᠢᠬᠠᠨ ᠠ᠋︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠ᠃« ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠵᠤᠤᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ︖» ᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠭ ᠲᠦᠭ ᠴᠣᠬᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠣᠩᠬᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠴᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠭᠱᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠂ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠣᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠢ ᠯᠠᠪ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠪᠡᠴᠦ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠯᠡᠭᠦ ᠳᠦ ᠰᠢᠲᠠᠭᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠳ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠰᠥᠭᠦᠳᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠱᠤ ᠢᠩ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠦᠭᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠥᠨᠥ ᠬᠥᠪᠦᠩᠲᠡᠢ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠥᠨᠵᠢᠯᠡ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠰ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠤᠵᠤ ᠣᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠲᠡᠷᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠱᠠᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠵᠠᠪᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ᠂ ᠪᠦᠰ ᠪᠣᠭᠤᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠥᠲᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠠᠢᠯ ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠨᠭ᠌ ᠡᠵᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠠᠶᠤᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

«ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠭᠠᠷᠴᠢᠬᠠᠪᠠ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ ᠰᠡᠵᠢᠭᠲᠡᠢᠬᠡᠨ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠴᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠂

ᠱᠦ ᠢᠩ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠵᠦ᠄

«ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠷᠠᠢ» ᠭᠡᠳ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠶᠦᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠦᠰ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ ᠥᠨᠥ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠠ︕ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤ ᠮᠥᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠯ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ ᠯᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠭᠰᠢᠨ ᠯᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠪᠠᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠷᠰᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠰᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠡᠯ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠡᠢᠰᠴᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ ᠁

ᠬᠣᠶᠠᠷ

ᠡᠨᠡ ᠰᠥᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠤᠨᠲᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠫᠧᠩ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠵᠣᠭᠰᠤᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠫᠠᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠣᠩᠭᠤᠷᠴᠤᠭᠲᠤ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠠᠬᠠᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠵᠣᠭᠰᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠤᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠲᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠠᠨᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠢ︕ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠴᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠴᠢᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠦ︕ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠯᠴᠢ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠪᠡ︕ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠡᠮᠲᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠲᠡᠰᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠣᠨᠤᠭᠰᠢᠵᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯ ᠨᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠦᠨ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠤᠰᠤᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠯᠣᠣ ᠵᠢᠢ᠂ ᠸᠠᠨ ᠳ᠋ᠢ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠪᠠᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠳ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠬᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠰᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳ᠄«ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ᠂ ᠠᠪᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠥᠭᠴᠦ᠂ ᠬᠦᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ» ᠭᠡᠳ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠄«ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰ ᠢ ᠪᠤᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠳᠣ ᠨᠠᠳᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠᠴᠤ ᠁ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠬᠢᠪᠡᠴᠦ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠁» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠴᠦᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠠᠰᠢᠵᠤ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠰᠥᠨᠢᠵᠢᠨ ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠥᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠨᠲᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠪᠠ᠃ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠨ ᠭᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ (ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠰᠥᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠲᠥᠮᠦᠰᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠨᠤᠰᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠵᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ) ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠬᠠᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠰᠥᠨᠢ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠣ ᠢᠩ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠪᠠᠵᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠨᠲᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠵᠣᠪᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠣᠴᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤᠩ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ︖ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠺᠤᠸᠠᠩ ᠦᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ᠂ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠢ ᠯᠠ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠲᠠᠨᠢᠳᠠᠭ᠃ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ᠡᠨᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠤᠷᠪᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠥᠬᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠣᠰᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠ︖ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠣᠯᠪᠠ᠃ᠰᠠᠶᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠢᠦ ᠼᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠲᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠥᠲᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠢᠦ ᠼᠠᠢ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠷᠵᠠᠰᠭᠢᠵᠤ᠂ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠭ ᠲᠦᠭ ᠴᠣᠬᠢᠯᠠᠨ᠄«ᠯᠠᠪ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠷᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡ᠂ᠬᠠᠷᠠᠯᠠ︕ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠥᠲᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠢᠷᠰᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠨᠡᠩᠵᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠳ᠂ᠦᠰᠦᠷᠦᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠴᠢᠭᠢᠷᠰᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠴᠣᠩᠬᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠩ ᠲᠡᠮᠲᠡᠷᠢᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠥᠨᠥ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠵᠡᠭᠡᠲᠦᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠩ ᠳᠤ ᠨᠦᠬᠡ ᠤᠬᠤᠵᠤ ᠪᠣᠲᠤᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠰᠢ ᠴᠠᠰᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠢᠮᠦ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠥᠨ ᠳᠤᠪ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠣᠨᠴᠠ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠢᠷᠤ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠬᠦ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠲᠡᠰᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ᠄

«ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ᠂ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠮ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠢ«ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠡ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠴᠦᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠨᠢᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃«ᠠᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡᠳᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠭᠡᠮᠰᠢᠪᠡ᠃ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢᠬᠡᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠷᠢ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ︕ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ᠂ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠰᠢᠷᠲᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠫᠠᠳ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠶᠡᠭᠡᠳᠴᠦ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠨᠤᠷᠠᠵᠤ ᠤᠨᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ᠄«ᠪᠢ ᠲᠥᠷᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠢᠮᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠠ᠋» ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠤᠲᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠷ ᠤᠳᠠᠰᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠨᠳᠡᠢᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ᠂ ᠥᠬᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠄

«ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ︕ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠡᠳ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠠᠷᠢᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭ ᠴᠠᠰᠢ ᠨᠢ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠪᠢ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠣᠭᠲᠤ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠴᠢ ᠴᠦ ᠪᠤᠤ ᠠᠶᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠡᠰ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠ

ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠵᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠩᠵᠢᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠺᠤᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠢ ᠥᠲᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠ᠃

«ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠴᠢ ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ︖»

«ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

«ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠴᠢ ᠥᠲᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ︖»

«ᠲᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ︕»

«ᠲᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ︖ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠯᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ︖»

«ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠃»

«ᠪᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠵᠣᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠦ︕ ᠵᠣᠳᠤ᠂ ᠦᠬᠦᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠣᠳᠤ︕»

ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠮᠣᠩᠬᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠷᠰ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠠᠷᠪᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠢᠬᠤᠪᠲᠤᠷ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠣᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠲᠠᠮᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠭᠲᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠣᠷᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠄ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠢ ᠶᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ᠂ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤ ᠬᠠᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠰᠦᠷᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠭᠡᠳᠡᠷᠡᠨ ᠴᠤᠯᠴᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠬᠣᠷᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ︕ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠩᠭᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠤᠢᠪᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠦᠨᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠲᠠ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠦᠨᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠱᠣᠷᠤᠩ ᠳᠤ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠸᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠠᠶᠤᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠦᠷ ᠤᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠰᠡᠭᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠰᠤ ᠨᠦᠵᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠲᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠨᠦᠷᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠲᠤᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠦᠵᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠣᠴᠢᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠨ ᠦᠰᠦᠷᠴᠦ ᠣᠴᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠬᠦ ᠰᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ᠂ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠵᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠢᠨᠢᠶᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠄ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠠᠮᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠡᠮᠡᠭᠴᠡ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠣᠴᠢᠨ ᠮᠡᠯᠡᠷᠡᠵᠦ᠄ ᠪᠣᠷᠤᠪᠲᠤᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠭᠣᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠲᠡᠢ ᠠᠶᠤᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ︕ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠰᠡᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠴᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠣᠩᠬᠤᠢᠵᠤ ᠲᠣᠮᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠥᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠭᠤᠷ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠷᠲᠡᠨ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡᠬᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠂ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤᠨᠠᠪᠠ ᠁

ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤᠨᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠩᠭᠡᠬᠡᠨ ᠢᠯᠪᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

«ᠠ︖ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠮᠢᠨᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠣᠴᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃

«ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠰᠡᠷᠢᠪᠡ ᠦᠦ︖» ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ᠄

«ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠵᠡ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠱᠦ ᠢᠩ᠄«ᠪᠢᠰᠢ ᠡ᠂ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ«ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠰᠢᠤ᠂ ᠡᠵᠢ ᠡ» ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠳᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠡᠪᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠮᠡᠭᠡᠷᠬᠡᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠪᠠ ᠁

ᠱᠦ ᠢᠩ᠄«ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠪᠢᠲᠡᠬᠡᠢ ᠤᠬᠢᠯᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠥᠷᠦ ᠶᠢ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠢᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠢᠳᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠮᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠲᠣᠪ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠠᠨᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠳᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤᠨᠢ᠂ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠵᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ᠄

«ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ᠲᠠ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠴᠦ᠄ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠰᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤ ᠳ᠋ᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠰᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠰᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ» ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠵᠢ ᠨᠢ᠄«ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ» ᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠤ᠂«ᠴᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠯᠡ ᠪᠣᠯ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ» ᠭᠡᠪᠡ᠃

«ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠪᠤᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠪᠢ ᠭᠤᠶᠤᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠬᠢᠪᠡᠴᠦ ᠴᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︕» ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ᠄«ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠡᠮᠡᠭᠡᠷᠬᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭᠰᠦᠷᠪᠡ᠃

«ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠣᠳᠣ ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠮᠥᠨ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦᠲᠡᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠴᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠴᠥᠮ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠮᠥᠨ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ︕ ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠪᠤᠤ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠲᠠ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︕ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ︕» ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠦᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠲᠡᠨ ᠮᠡᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠪᠠ᠃

«ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠠ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ︖»

ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ᠄«ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠣᠴᠢᠰᠬᠢᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠱᠦ ᠢᠩ᠄«ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠢᠦ ᠼᠠᠢ ᠰᠢᠤ» ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠨᠤᠯᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ«ᠠ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠣᠴᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠭᠦᠯᠢᠷᠡᠪᠡ᠃

«ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠮᠠᠷᠲᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠢᠦ ᠼᠠᠢ ᠵᠣᠯᠢᠭ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠯᠣᠣ ᠵᠣᠣ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠨᠠᠢᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠠᠮᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠠᠨᠠᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠦᠬᠦᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠰᠢᠤ» ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ ᠬᠥᠮᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠢᠯᠢᠩᠲᠡᠢ ᠰᠢᠷᠲᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

«ᠲᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠣᠯ᠂ ᠡᠨᠡ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠᠴᠤ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠢᠦ ᠼᠠᠢ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠡᠰ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠠᠷᠠ ᠠᠯᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠰᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠦ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠣᠷᠬᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠤᠨᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠴᠢᠰᠤ ᠨᠦᠵᠢ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠰᠢᠯᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠡᠷᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠣᠷᠵᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠵᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠷᠲᠡᠨ᠎ᠡ ᠁

ᠳᠥᠷᠪᠡ

ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠮᠢᠷᠢᠶᠡᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠴᠤᠤᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠷ ᠴᠠᠢᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠴᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠥᠷᠲᠦᠯᠵᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠵᠦ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ᠌ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠳ᠋ᠸᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠢᠯᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠱᠠᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠨ᠂ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠶᠦᠬᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠵᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠨᠢᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠣᠶᠤᠯᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠱᠦ ᠢᠩ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠲᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷᠯᠡᠨ ᠬᠥᠬᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠣᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

«ᠠ︕ ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠦᠷ ᠴᠠᠢᠯ᠎ᠠ︕»

ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡ᠂ ᠦᠷ ᠴᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠡᠴᠦᠰ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠤ ᠡᠵᠢ᠂ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠪᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠵᠣᠭᠰᠤᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠤ ᠪᠣᠯ ᠳ᠋ᠠ ᠺᠤᠸᠠᠩ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠥᠨ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ᠃ ᠭᠣᠮᠢᠨᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤ ᠮᠥᠷ ᠢ ᠬᠥᠷ ᠴᠠᠰᠤ ᠴᠤ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠯᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠯ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠬᠥᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠵᠠᠢ᠃

«ᠰᠥᠭᠦᠳ︕» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠪᠠ᠃«ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠷᠤᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠡᠢ ᠭᠣᠷᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠠᠨᠢᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠮ ᠭᠦᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ᠂ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠯ ᠰᠦᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠁

ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ᠄«ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠪᠡ᠃

«ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠳ ᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠠ︕» ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠦ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠠᠰᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠮᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠤᠷᠤᠢᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠨ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠤᠨᠠᠪᠠ ᠁

ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠡᠷᠢᠵᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠤᠯᠳᠤᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠴᠠᠪ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠤᠪ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠨᠡᠯᠦᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠥᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠪᠠ ᠁

᠁ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠨᠦᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠨ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠦᠰᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠢᠳᠠᠭᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠠᠵᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠥᠯᠳᠡᠭᠦᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠮᠠᠯᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠪᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠴᠢᠰᠤ ᠭᠣᠭᠤᠵᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠁ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠦᠬᠡ ᠮᠠᠯᠲᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ ᠣᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠣᠮᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ ᠁

ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠢᠨ ᠪᠦᠷᠦᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠨᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠠᠢᠷᠠᠨ ᠨᠡᠯᠦᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠣᠷᠤ ᠮᠥᠷ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠡᠰᠢ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠳᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠲᠣᠩᠭᠤᠷᠴᠤᠭᠯᠠᠨ ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠩ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠥᠩᠬᠦᠷᠢᠳᠡᠨ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠄«ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠦᠬᠦᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠬᠡ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠭᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤ ᠵᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠨᠳᠡᠭᠦᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠷᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠺᠤᠸᠠᠩ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠮᠠᠴᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ ᠁

ᠲᠠᠪᠤ

ᠡᠬᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠮᠥᠯᠬᠦᠵᠦ ᠮᠠᠴᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠺᠤᠸᠠᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠵᠠᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠤᠲᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ︕ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠰᠦᠢᠳᠴᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠨᠢ ᠰᠢᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠪᠠᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠢ ᠲᠣᠭᠤᠰᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠬᠡ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠠᠳᠭᠤ ᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠴᠢᠮᠬᠢ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠰᠥᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠢᠯ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤᠨᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠬᠡ ᠰᠡᠮᠡᠭᠡᠷᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠥᠯᠬᠦᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠲᠡᠮᠲᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠠᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠩ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠰᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠤᠨᠲᠠᠵᠤ ᠣᠷᠬᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠣᠪᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠡᠮᠡᠭᠡᠷᠬᠡᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠤᠳᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠢᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠡᠭ ᠬᠤᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠄«ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠨᠠᠮ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ︕᠁ ᠲᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠱᠢ ᠯᠸᠢ ᠭᠧᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠯᠣᠣ ᠦ᠋ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠭᠡᠷᠡᠢ ᠁» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠰᠦ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ ᠁

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠬᠡ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠱᠢ ᠯᠸᠢ ᠭᠧᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠥᠨᠥᠬᠢ«ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ» ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠪᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠯᠣᠣ ᠵᠢᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠴᠠᠷᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠦᠰ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠪᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠪᠢᠯᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ«ᠰᠠᠢᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠄«ᠪᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠥᠮ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ︕ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ︖ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ«ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠡᠭᠰᠦᠷᠦᠨ᠄«ᠪᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ» ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠱᠢ ᠯᠸᠢ ᠭᠧᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤ ᠳᠣᠬᠤᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭ ᠲᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠠᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠯ ᠠᠮᠤᠰᠬᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠨᠦᠵᠦ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠰᠥᠨᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠨᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠦ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠶᠤᠭᠠᠳ ᠰᠣᠯᠢᠶᠠᠷᠠᠵᠠᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠳ ᠮᠠᠩᠬᠤᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠦ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠡᠬᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠣᠯᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠮᠠᠩᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠯᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠬᠡ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡᠢ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠢᠰᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠬᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠩ ᠴᠠᠩ ᠺᠦᠢ ᠮᠠᠨᠲᠠᠭᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠵᠦ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠢᠯ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠣᠭᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠩ ᠱᠦ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠣᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠣᠣ ᠸᠧᠨ ᠱᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠁ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠬᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠥᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠡ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠨ ᠦᠨᠦᠰᠴᠦ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠄

«ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠢᠤ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠮᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠲᠤᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯ ᠭᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤ ᠵᠠᠭᠤᠵᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠨ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠢᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠰᠦᠩ ᠴᠠᠩ ᠺᠦᠢ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠥᠨᠦᠴᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠴᠥᠮ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠥᠭᠴᠦ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠳᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠭᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠡᠩ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠣᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ 1945 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠰ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ

ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠦ᠋ ᠯᠦᠩ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠯᠮᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠣᠮᠢᠨᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠺᠤᠸᠠᠩ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠢ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠴᠥᠮ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠤᠰᠤᠯ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠳ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠡᠷᠡᠰ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠡᠪᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠦᠰ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠲᠥᠪ ᠰᠢᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ᠄

«ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠦᠵᠡ» ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠦᠰ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮᠬᠡᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠄

«ᠰᠦᠩ ᠴᠠᠩ ᠺᠦᠢ︕»

«ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

«ᠰᠦᠩ ᠱᠦ ᠬᠤᠸᠠ︕»

«ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︕»

«ᠭᠣᠣ ᠸᠧᠨ ᠱᠠᠨ︕»

«ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︕»

«ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦ ᠢᠩ︕»

ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠠᠨᠢᠷ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠭᠰᠢᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠡ︕ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦ ᠢᠩ᠂ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠢᠦ ᠼᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠣᠩᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠡ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ ᠁» ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠪᠦᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

«᠁ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠦᠵᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠄«ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ︖ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ ᠣᠳᠣ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠ︕ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠡᠵᠢ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠰᠡᠢᠵᠦ ᠪᠤᠷᠵᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠯ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠪᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠵᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠪᠦᠷ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠳ᠄

«ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠥᠲᠡᠯᠦᠭᠡ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠮᠥᠨ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082