ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ

ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ

ᠡᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠢᠨᠦ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠮᠤᠢ᠃ ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠳ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠨᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠪᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠥᠨᠥᠬᠡᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠴᠢᠬᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠤ ᠣᠯᠵᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠪᠡᠳᠪᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠨᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃ ᠲᠠ ᠮᠢᠨᠦ᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤᠷ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ᠂ ᠲᠡᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠦ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠢᠨ ᠢᠯᠠᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠲᠤᠷ ᠠᠨᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠢ᠃ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ«ᠬᠠᠪᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ» ᠮᠡᠲᠦᠰ ᠲᠤᠷ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠢᠨᠦ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠡ ᠢᠨᠦ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠬᠢ ᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠯᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠪᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠶᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠴᠣᠬᠤᠰ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠦ ᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠨᠦ ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠰᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠯ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠷ ᠲᠡᠳᠦᠢᠯᠡ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠴᠥᠮ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠢᠯᠠᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠᠢ᠃ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡ

ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠳ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠠᠶᠠᠲᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠣᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠡᠢᠪᠡᠯ᠂ ᠥᠨᠥ ᠵᠣᠣ ᠣᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ︖

ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠲᠡᠢ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠷ

ᠡᠨᠡ ᠰᠥᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠣᠭᠲᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠬᠡᠷᠰᠡᠦᠬᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ᠂ ᠵᠣᠣ ᠡᠷᠬᠢᠮ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠲᠡᠢᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠂ ᠴᠢᠬᠢ ᠬᠣᠩᠰᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠴᠥᠮ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠭᠠᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠢᠨᠦ ᠣᠷᠤᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠮᠥᠨ ᠵᠣᠣ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠯ ᠬᠥᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠥᠰᠳᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ︖ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠩᠭᠢᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠰᠠᠨᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠰᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠄«ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠯᠢ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠳᠡ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠷᠢᠯᠪᠠ᠃

ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠵᠣᠣ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠥᠰᠳᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠥᠰᠳᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠦ᠋ ᠵᠢᠦ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠢᠰᠭᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠣᠣ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠨᠢᠰᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠥᠰ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠢ︖ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠡ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ︖ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠶᠤᠮᠠᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠠᠢᠬᠠᠰᠢ ᠠᠯᠳᠠᠮ᠎ᠠ᠂ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ︕

ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠴᠡᠢ︕

ᠭᠤᠷᠪᠠ

ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠣᠢᠷ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠦᠭᠦᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠲᠦ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠳᠠᠨ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠳ ᠴᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠰᠦ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠠᠶᠤᠮᠠᠷ᠂ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠳᠤᠵᠤ᠄«ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ︕ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠭᠠᠢᠭᠤᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠠᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠰᠢᠷᠲᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠦᠨ ᠠᠶᠤᠭᠠᠳ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠥᠨᠥ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠴᠢᠷᠠᠢᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠴᠥᠮ ᠳᠦᠷᠬᠢᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠴᠧᠨ ᠯᠣᠣ ᠦ᠋ ᠤᠬᠤᠰᠬᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠴᠢᠷᠴᠦ ᠣᠷᠤᠪᠠ᠃

ᠪᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠷᠦᠭᠳᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠴᠥᠮ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠣᠴᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠬᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠣᠷᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠯᠠᠩ ᠽᠢ ᠼᠦᠨ ᠲᠣᠰᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ᠮᠢᠨᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠢᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠣᠬᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠥᠰᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠪᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠨᠥ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨᠲᠡ ᠭᠢᠯᠤᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠰᠠᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠣᠷᠤᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠣᠷᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠯᠡ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ«ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠭᠠᠢᠭᠤᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠠᠵᠠᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠴᠢᠷᠠᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠥᠨᠥ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠨᠢ ᠢᠷ ᠮᠡᠰᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠢᠷᠵᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠮᠢᠬᠠᠴᠢᠨ ᠮᠥᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠪᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦ᠋ ᠣᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢ ᠭᠢᠰᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠶᠠᠭ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ᠂ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠡ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠢᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠴᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠵᠥᠪᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠢᠨᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠯ« ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ» ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠳᠡ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ᠃

ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠬᠦᠵᠦ ᠡᠷᠢᠬᠦᠯ᠎ᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠥᠮ«ᠥᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠮ᠂ ᠶᠣᠰᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠰᠠᠷᠤᠢ ᠡᠷᠢᠶᠡᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠣᠢᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠥᠨᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠢ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ«ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ︕» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡ︕ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠥᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠥᠮ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠩᠭᠦᠢ ᠵᠢᠭᠲᠡᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢ ᠴᠦ ᠮᠥᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︕

ᠳᠥᠷᠪᠡ

ᠥᠷᠯᠦᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠢ ᠲᠦᠷ ᠨᠠᠮ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠧᠨ ᠯᠣᠣ ᠦ᠋ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠥᠭᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠴᠠᠪ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠ ᠠᠩᠭᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠰᠠᠪᠬᠠᠯᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠣᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠬᠡᠦᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠪᠥᠭᠡᠯᠵᠢᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃

«ᠯᠣᠣ ᠦ᠋᠂ ᠪᠢ ᠠᠢᠬᠤᠪᠲᠤᠷ ᠤᠢᠳᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠯᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠴᠧᠨ ᠯᠣᠣ ᠦ᠋ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠣᠳᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠤᠳᠠᠰᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠯᠠᠪ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠴᠦ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ︕ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠠᠢᠬᠤᠪᠲᠤᠷ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢᠵᠦ ᠪᠦᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠰᠡᠮᠬᠡᠨ ᠰᠢᠷᠲᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠬ᠎ᠠ᠄«ᠴᠢ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠢ« ᠲᠡᠢᠮᠦ» ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠠᠬ᠎ᠠ᠄«ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠾᠧ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ» ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠢ᠄«ᠵᠠ︕» ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠨ ᠮᠥᠨ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ︕ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠰᠦᠮ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠯᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠴᠦ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠪᠢ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠨᠢᠭᠠᠳ ᠤᠳᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶᠢ ᠰᠢᠮᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠄«ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠤ ᠪᠣᠳᠤ ᠠ᠋᠃ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠠᠮ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠤ ᠪᠣᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠ︕ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ«ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ» ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ︖ ᠡᠳᠡ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠯᠠᠩ ᠬᠢᠵᠤ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠭᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠱᠠᠯ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠲᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠰᠴᠦ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠳᠡ ᠡᠨᠡ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠮᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ«ᠪᠤᠰᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠢᠳᠡᠶ᠎ᠡ︕» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠦᠵᠡᠰᠡ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︕ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠮᠥᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡ᠃ ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠵᠦ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ︕

ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠦᠦ︕

ᠪᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠮᠥᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠦ︕

ᠲᠠᠪᠤ

ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠵᠢᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠥᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠵᠧᠨ ᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ«ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠶᠠᠭᠤ» ᠳᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠯᠢᠰᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠣᠭᠲᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ«ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠦᠭᠡᠨ ᠰᠣᠯᠢᠨ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠤᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ«ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠨᠤ ᠢᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠨᠤ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠦ» ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠳᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠰᠢᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠤᠷᠢᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠯᠠᠩ ᠽᠢ ᠼᠦᠨ ᠲᠣᠰᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠵᠢᠭ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠣᠣᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃«ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠦᠭᠡᠨ ᠰᠣᠯᠢᠨ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ» ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠪᠦᠷ ᠰᠣᠯᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠨ ᠢ ᠴᠦ ᠪᠦᠷ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠰᠤ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠳᠦᠯᠡᠢ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠣᠰᠤ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠰᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠮᠥᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠣᠳᠣ ᠰᠠᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ

ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠂ ᠰᠥᠨᠢ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ᠂ ᠫᠠᠳ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ᠃ ᠵᠣᠣ ᠣᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠴᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠠᠶᠤᠮᠠᠲᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠢᠬᠤᠷ ᠁

ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ

ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠳᠡ ᠳᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠣᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠷᠤᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠢᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠯᠭᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠷᠭᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠬᠠᠵᠤ ᠬᠥᠰᠢᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠡᠢᠪᠡᠯ᠂ ᠠᠶᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠬᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠪᠠᠯ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠡᠴᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠥᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠳᠣᠬᠢᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ︕ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠡ«ᠬᠠᠢᠶᠧᠨᠠ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠯᠪᠠ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠵᠠᠵᠢᠯᠤᠭᠠᠳ ᠵᠠᠯᠭᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠮᠥᠨ ᠠᠶᠤᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃«ᠬᠠᠢᠶᠧᠨᠠ» ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠷᠵᠢᠳᠤᠷ ᠵᠣᠣ ᠣᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢᠨ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠠᠬ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠣᠭᠲᠤ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠵᠣᠪᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠵᠦ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠤ︖ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠤ︖

ᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠵᠦᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠢᠳᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠨᠠᠢᠮᠠ

ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠳᠣ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠡᠳᠦᠢᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ᠃ ᠁

ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠣᠷᠢᠭᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠰᠦ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠦ ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠦᠭ ᠳᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ᠄« ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠥᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠦ᠄«ᠭᠠᠴᠢᠭ ᠵᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ» ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠤ ᠮᠥᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ︕ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ᠄

«ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ» ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

«ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ᠃ ᠴᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠁ ᠶᠡᠬᠡ ᠱᠣᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠁ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃»

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠴᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ᠄« ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖»

ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠦᠯᠦ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠢᠴᠠ«ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠁» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠯᠲᠤ ᠮᠥᠯᠲᠦ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠪᠠ᠃

«ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠳᠡ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ︖︕»

«ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠁»

«ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡ︖ ᠣᠳᠣ ᠯᠠᠩ ᠽᠢ ᠼᠦᠨ ᠲᠣᠰᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦᠲᠡᠢ᠂ ᠤᠪ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ︕»

ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠥᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠯᠲᠡᠢᠯᠭᠡᠨ᠄«ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠁» ᠭᠡᠪᠡ᠃

«ᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖»

«ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠴᠢᠨᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ︕»

ᠪᠢ ᠭᠣᠰ ᠦᠰᠦᠷᠦᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠠᠰᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠥᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠮ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠯᠠᠪ ᠡᠬᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠰᠠ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠵᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦᠯᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠥᠮ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠬᠣᠣᠷᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠢᠵᠡ᠃

ᠶᠢᠰᠦ

ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠶᠤᠭᠠᠳ ᠪᠦᠷ ᠯᠡ ᠲᠤᠢᠯ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠷᠲᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠁

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠤᠨᠲᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠠᠶᠠᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠲᠠᠪᠴᠢ ᠠᠯᠬᠤᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠪᠤ ᠬᠦᠦ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ᠂ ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠥᠬᠦᠷ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠱᠠᠪᠢ᠂ ᠥᠰᠲᠡᠨ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠪᠠ ᠦᠯᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠥᠮ ᠨᠡᠢᠯᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠭᠡᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢ ᠦᠬᠦᠪᠡᠴᠦ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠪᠠ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠲᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ ᠳᠥᠯᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠄

«ᠠᠬ᠎ᠠ ᠠ᠋᠂ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠪᠡ᠃

«ᠶᠠᠷᠢ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠣᠬᠢᠪᠠ᠃

«ᠪᠢ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠠ᠋᠂ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠴᠥᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠵᠡ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠢᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠡᠵᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠰᠠᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠡᠵᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠢᠴᠢᠭᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠯᠠᠪ ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠡᠵᠢ᠂ ᠰᠠᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠴᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠯᠠ ᠴᠠᠰᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠠ᠋᠃

«ᠢ ᠶᠠ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠩᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠶᠧ ᠵᠧᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠫᠠᠨ ᠭᠦ᠋ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ᠢ ᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂ᠢ ᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠦᠢ ᠰᠢ ᠯᠢᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠰᠢᠦᠢ ᠰᠢ ᠯᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠᠩ ᠽᠢ ᠼᠦᠨ ᠲᠣᠰᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠢᠳᠦᠨᠦᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠯᠠᠲᠠᠨ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠲᠠᠤ ᠳᠥᠷᠦᠵᠦ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

«ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠴᠢ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠣᠷᠤᠳᠠᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪᠢᠯᠡ︖ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠶᠠᠭᠤ ᠡᠰᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠢᠪᠤᠩ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠪᠢᠳᠡ ᠣᠨᠴᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ︕ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠯᠠᠪ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠥᠩᠭᠡᠯᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ︖»

ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠠᠢᠬᠤᠪᠲᠤᠷ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠵᠢᠪᠠᠷᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠵᠣᠣ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠱᠠᠭᠠᠢᠵᠤ ᠴᠢᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠬᠠᠯᠴᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠴᠢᠷᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠ ᠳᠠᠷᠪᠠᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠢᠳᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠯᠡ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠥᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠶᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠮᠢᠨᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠭᠠᠢᠵᠤ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠨᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠄

«ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ︕ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠩᠳᠤᠷᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠯᠢᠬᠠᠢ ᠮᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠳᠦᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠪᠠᠯ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠢᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ︕

ᠴᠧᠨ ᠯᠣᠣ ᠦ᠋ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠪᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠵᠦᠭ᠄

«ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ︕ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃

«ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ︕ ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠤᠰᠠᠳᠭᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ︕» ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠲᠡᠳᠡ ᠴᠥᠮ ᠴᠧᠨ ᠯᠣᠣ ᠦ᠋ ᠳᠤ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠴᠧᠨ ᠯᠣᠣ ᠦ᠋ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠱᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠫᠠᠳ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ᠂ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠ ᠤᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠦᠷ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠣᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠳᠠ᠄

«ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ︕ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠁» ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ

ᠨᠠᠷᠠ ᠴᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠴᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ᠃

ᠪᠢ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠠᠭᠴᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠪᠠ᠃ ᠥᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠨ ᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠥᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠂ ᠬᠣᠩᠭᠤᠷ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠢᠳᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤᠯᠠᠷ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠁

ᠥᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠰᠠᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠦᠢᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠂ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠴᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠪᠡᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠰᠦᠮ ᠣᠭᠲᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠰᠦᠮ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠴᠦ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠡᠮᠲᠡᠷᠡᠮᠡᠷ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠲᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠲᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡ︕

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ

ᠴᠠᠰᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠪᠢ ᠴᠦ ᠮᠥᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠶᠠᠭ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ᠃

ᠪᠢ ᠥᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠁

ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠢ᠂ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠮᠥᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠳᠣ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ︕

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ

ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨ ᠁

1918 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082