ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠮᠣᠷᠢ

ᠰᠡᠷᠡᠩᠸᠡᠢᠵᠠᠪ

ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠴᠣᠮᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠥᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠨᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠲᠤᠨᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠮᠣᠳᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠭᠤᠷ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠬᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠠᠭᠲᠠ᠂ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠰᠢᠯ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠱᠤᠩᠪᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠱᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠰᠣᠴᠢᠰᠭᠢᠮᠠᠭᠴᠠ ᠬᠥᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠥᠮᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ«ᠫᠤᠯ ᠴᠤᠯ» ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠨ ᠤᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠨᠠᠮ ᠨᠠᠮ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠤᠯ ᠬᠡᠪ ᠲᠤᠨᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠣᠨᠤᠭᠤ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠣᠨᠳᠤᠯᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠶᠢ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠢᠪᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠠᠷᠠᠩ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠰᠢᠭ ᠳᠤᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨ ᠰᠢᠷᠪᠠᠵᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ«ᠫᠢᠩ ᠫᠢᠩ» ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠨᠢᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠠᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠣᠮᠤᠯ ᠤᠨᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠷᠲᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠦᠷᠰᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠶᠢ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠥᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠮᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠲᠠᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠢ ᠬᠦᠬᠦᠲᠦᠨᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠶᠠᠭ ᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠮᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠢᠲᠤᠭᠠᠢ ᠥᠷᠦᠭᠡᠯ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩ ᠦᠭᠡᠢ«ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ» ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠳᠭᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠳᠠᠪᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃«ᠬᠦᠶᠢ︕ ᠲᠠᠷᠢᠭᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠢᠨᠢ︕» ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠯᠮᠠᠢᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠳᠣᠭᠳᠤᠭᠤᠷ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠵᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠲᠣᠩᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠭᠠᠳ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃«ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠳᠣᠮᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠵᠦ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠣᠯᠬᠢᠵᠠᠢ᠃

«ᠫᠢᠩ᠂ ᠫᠢᠩ᠂ ᠫᠢᠩ᠂ ᠫᠢᠩ» ᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ«ᠹᠢᠷ ᠹᠢᠷ᠂ ᠹᠢᠷ᠂ ᠹᠢᠷ ᠹᠢᠷ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠦᠳᠦᠵᠦ ᠳᠣᠷᠭᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠠᠪᠬᠢᠯᠳᠤᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠳᠤ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠰᠢᠵᠤ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠶᠡᠷᠦ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ« ᠢᠦᠢ ᠢᠦᠢ᠂ ᠲᠠᠷ ᠲᠠᠷ» ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢᠭᠲᠡᠢᠬᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠣᠷᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠰᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠬᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠷᠪᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠤᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠤᠢᠬᠤᠷᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠳᠠᠪᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠲᠦ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠲᠤᠷᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠢᠪᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ«ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠲᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ» ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠮᠤᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠦᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦᠷᠦᠬᠦ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠰᠤᠨ ᠬᠦᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠰᠢᠭ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶᠡᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠣᠮᠤᠭ ᠰᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠬᠥᠨᠲᠡᠷᠦᠨ ᠵᠤᠯᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠮᠠᠭᠴᠠ᠂ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠦᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠤᠳᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠪᠠᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠳ«ᠡᠵᠢ ᠡ︕ ᠦᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠪᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠣᠢᠯᠠᠨ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠷᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠪᠡ᠃

«ᠪᠤᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ︕ ᠬᠠᠰᠢ︕ ᠪᠠᠷᠢ︕ ᠫᠤᠤᠳᠠ︕» ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠨ ᠡᠬᠢ ᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

«ᠫᠠᠩ ᠫᠠᠩ᠂ ᠫᠢᠩ ᠫᠠᠩ»«ᠲᠠᠷ ᠲᠠᠷ ᠲᠠᠷ᠂ ᠲᠠᠷ ᠲᠠᠷ ᠲᠠᠷ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠯᠡ ᠰᠤᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠰᠢᠭ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠨᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠮᠤᠰᠭᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠥᠭᠰᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠳᠠᠪᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠬᠦ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠤᠳᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

* * *

ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠠᠷᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠭᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠣᠭᠲᠤ ᠪᠠᠨ«ᠫᠦᠰ» ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠤᠨᠵᠢᠢᠬᠤ ᠨᠢ«ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠵᠠᠢᠵᠠᠢ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠌ ᠲᠥᠷᠦᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠵᠢᠷᠲᠠᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠨᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠤᠪᠠ᠃

ᠵᠤᠯᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤ ᠠᠳᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠨ ᠰᠢᠪᠰᠢᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ᠄

«ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡ︕ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠪᠡ᠃

«ᠬᠡᠩ︕ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ︖<ᠡᠨᠡ ᠴᠥᠪ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ> ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠪᠬᠤ ᠲᠠᠲᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠶᠠᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠲᠦᠭᠦᠰᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠯᠪᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠢᠰᠭᠢᠬᠦ ᠮᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

«ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠮᠠᠷ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃<ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠲᠠᠢ> ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃»

«ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠭᠤᠲᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠯᠠ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ︕ ᠠᠢ︕ ᠬᠠᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠷᠢ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠵᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ» ᠭᠡᠳ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠰ ᠲᠦᠰ ᠴᠣᠬᠢᠪᠠ᠃

«ᠦᠭᠡᠢ︕ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠ ᠯᠦ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠷᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠢᠭᠤᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠪᠢᠯᠡ᠃>

«ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠰᠢᠦ᠃ ᠪᠠ ᠯᠦ᠂ ᠮᠠ ᠯᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠯᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ<ᠰᠠᠮᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ> ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠡ ᠳ᠋ᠠ᠃»

«ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ︕ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠢᠲᠡᠬᠡᠢ ᠬᠢᠯᠢᠰᠳᠡᠭᠦᠯ︕ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠬᠢᠵᠦ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃

«ᠶᠣᠬᠤ︕ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠳ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠰᠤᠨᠵᠤ ᠤᠨᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠢᠯᠤᠢᠵᠤ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ︕ ᠲᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠭᠤᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠬᠠᠲᠠᠪᠴᠢ ᠠᠯᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ᠄

«ᠵᠠᠢᠯᠠᠭᠤᠯ ᠪᠤᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠠᠷᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠬᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃

«ᠪᠡᠯᠡᠩᠴᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠩᠭᠤᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠤᠬᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠳ ᠱᠠᠭᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠳᠠᠯᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠣᠷᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠷ ᠬᠣᠢᠭᠤᠷ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠨ ᠠᠯᠬᠤᠵᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠢᠪᠤᠷ ᠪᠣᠷᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠦᠪᠴᠢ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠳᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠷ ᠴᠢᠭᠢᠷᠰᠦᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠡᠬᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠬᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠵᠣᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠬᠢᠵᠤ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ︖ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠳᠡᠮᠡᠢᠯᠡ ᠮᠡᠯᠡᠷᠡᠨ ᠭᠦᠯᠢᠢᠪᠡ᠃ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ

«ᠤᠮ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠧ ᠬᠤᠮ» ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠦᠳᠦᠨᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠨᠴᠤᠢ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃« ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠭᠠᠢᠭᠤᠢ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠡᠮᠡᠭᠡᠷᠬᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠪᠡ᠃

ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠶᠡᠯᠰᠡᠭ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖ ᠦᠭᠡᠢ︕ ᠪᠠ ᠯᠦ ᠳᠦ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠢ ᠪᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠯᠳᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠭᠤᠨ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ᠂ ᠤᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠬᠢ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠳᠠᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ᠄

«ᠪᠠᠢ ᠪᠦ ᠵᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ<ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠭᠡᠷ> ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠢ» ᠭᠡᠳ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠥᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ᠄

«ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠠᠮᠤᠷᠬᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢᠭᠡᠳ᠄«ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠴᠣᠮᠴᠤᠰᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠤᠭᠤᠰ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠠᠳᠭᠤᠵᠤ᠄

«ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂«ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ» ᠭᠡᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠪᠡ᠃

ᠲᠡᠳᠡ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ᠂ ᠬᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠳᠡᠪᠤᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠰᠤ ᠳᠠᠮᠨᠠᠭᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠢᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠯᠡᠭᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠶᠢ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠬᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ

«ᠡᠵᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ︕ ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠬᠢᠶ᠎ᠡ» ᠭᠡᠵᠦ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃«ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠷᠰ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠮᠤ» ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠪᠠ ᠯᠦ ᠶᠢ«ᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠨᠦ ᠮᠢᠨᠦᠬᠢ ᠦᠭᠡᠢ» ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠱᠠᠯ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢᠴᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠤ ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠶ᠎ᠠ︕«ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠷ ᠲᠠᠢ» ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠ ᠯᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠭ ᠢᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣ ᠭᠠᠢᠭᠤᠢ ᠰᠢᠪ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠭᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠠᠢ᠃

«ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠦ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤ» ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠭ ᠮᠡᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠠᠶᠠᠳᠠᠵᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠤᠶᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠣᠴᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠳᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠪᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠬᠢ ᠲᠦᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠵᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠴᠢᠳᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠱᠣᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ«ᠠᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠠᠯᠤᠰ ᠣᠴᠢᠪᠠᠯ ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠭ» ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠲᠡᠰᠴᠦ ᠶᠠᠳᠠᠭᠠᠳ᠄

«ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ︖» ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

«ᠯᠢᠦ ᠲᠤᠸᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠁» ᠭᠡᠵᠦ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠣᠷᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠫᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ« ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦ᠋ ᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠭᠡᠰᠦᠷᠡᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ᠄

«ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ︖ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠤᠯᠪᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠢᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂

«ᠲᠦ᠋ ᠹᠧᠢ ᠁» ᠭᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ«ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠲᠣᠯᠤᠮ ᠬᠥᠭᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠥᠭᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠪᠣᠰᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃

«ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠦ᠋ ᠹᠧᠢ ᠁» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠮᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠢᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠂ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠴᠢᠷᠪᠡ᠃

ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠦ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠤ᠂

«ᠴᠢᠨᠦ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠮᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠂

«ᠪᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠣᠬᠤᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠡᠭᠴᠡᠩᠨᠡᠪᠡ᠃

«ᠴᠢᠨᠦ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠭᠠᠢᠨ ᠮᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠭᠣᠵᠤᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢᠵᠤ᠄

«ᠳ᠋ᠦᠢ ᠳ᠋ᠦᠢ» ᠭᠡᠳ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠯᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

«ᠱᠣᠣ ᠳ᠋ᠢ︕ ᠱᠣᠣ ᠳ᠋ᠢ ᠮᠣᠷᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠄

«ᠲᠦ᠋ ᠹᠧᠢ ᠁» ᠭᠡᠳ ᠫᠤᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃«ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨᠴᠤᠢ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠳ ᠨᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠢᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠃

ᠰᠠᠶᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠭᠪᠡ᠃

«ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠭᠬᠦ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠦᠢ᠃ ᠪᠢ ᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢ» ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠄

«ᠮᠠᠨᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ» ᠭᠡᠳ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠦ ᠬᠢᠵᠦ᠄

«ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ» ᠭᠡᠳ ᠮᠣᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ«ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳ᠋ᠠ᠃<ᠣᠷᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠥᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ> ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠳ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠦᠨ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠣᠷᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠥᠯᠢᠷᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠠᠢ᠃

* * *

ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠᠷᠤᠭᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ«ᠳᠠᠢᠨ ᠳᠠᠵᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ»᠂«ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠢᠯ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠣᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠵᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ«ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠣᠣᠯ» ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠤᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠭᠤᠨᠠᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠣᠬᠤᠷ᠂ ᠳᠣᠭᠤᠯᠠᠩ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢᠴᠤᠳ ᠬᠡᠨᠵᠡ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ᠋ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠲᠡᠭᠡᠴᠢᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠭᠡᠷ ᠦᠳ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖ ᠭᠡᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠥᠬᠡᠷᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠤᠤ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃«ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠣᠣᠯ» ᠳᠤ ᠣᠳᠤ ᠰᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ«ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ» ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠥᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠨᠤᠭᠠᠳ ᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠡᠷᠭᠢᠳᠡᠭ ᠵᠣᠷᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠴᠠᠢ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠬᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠦᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠷᠢᠭᠢ ᠴᠣᠷᠭᠢᠵᠤ ᠴᠣᠭᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠥᠭᠡᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠴᠠᠳᠴᠤ ᠬᠠᠩᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠯᠡ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠢ ᠠᠮᠤᠷ ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠᠵᠤ ᠬᠡᠳᠦ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠶᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠣᠷᠯᠤ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠤ᠂ ᠥᠷᠦᠮ᠎ᠡ ᠰᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠳ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠮᠤᠨᠴᠤᠭᠯᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠃

«ᠮᠤᠤᠰᠠᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠲᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠢᠪ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠵᠢᠷᠲᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠦ᠄

«ᠪᠠ ᠯᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠰᠢᠪ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠬᠢᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠃»

«ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠦ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠁» ᠭᠡᠳ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠪᠬᠡᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠤ ᠥᠪᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ᠄

«ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖»

«ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ︕ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠮᠣᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠤ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂

«ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠠ᠋︕ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠁» ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠵᠤ ᠡᠪᠦᠷᠲᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠩᠰᠠ ᠪᠠᠨ«ᠹᠦᠳ ᠹᠦᠳ» ᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠨᠵᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠢᠵᠢᠭᠢ ᠬᠠᠢᠵᠢᠭᠢ ᠭᠦᠶᠦᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠄

«ᠬᠡ - ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌︕ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡ - ᠭᠡ - ᠷᠡᠮ» ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠬᠠᠨ ᠴᠠᠴᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠵᠠᠪᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠪᠬᠡᠷᠦᠨ ᠭᠠᠷᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠩᠭᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠷᠯᠤ᠂ ᠬᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠵᠦᠩ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠷ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠨ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠷ ᠴᠢᠬᠢᠵᠦ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠪᠢᠷᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠯᠮᠠᠢᠭᠠᠳ ᠬᠤᠷᠳᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠮᠠᠭᠴᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠮᠤ ᠰᠢᠭ ᠭᠠᠷᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ«ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ» ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠰᠠᠯᠪᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠰᠠᠨ᠃

ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠭᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠵᠤᠤᠵᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠳ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠨ ᠲᠥᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠩ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠷᠵᠠᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠮᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠣᠴᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠰᠭᠡᠷᠦᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠬᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠦ ᠣᠮᠤᠭ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠰᠴᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ«ᠲᠢᠱ ᠨᠢᠱ» ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠠᠰᠠ ᠨᠢ ᠰᠦᠪᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠰ ᠵᠢᠷᠦᠰ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃«ᠣᠨᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠤᠰᠤᠭ ᠳ᠋ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠳ ᠪᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠨ ᠭᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ«ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠢᠭᠠᠳ ᠭᠦᠢᠴᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠲᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ» ᠬᠡᠮᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠥᠨᠥ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠬᠣᠯᠠᠳᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠬᠡᠯ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠥᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ«ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠁»«ᠲᠣᠰᠤ ᠰᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡ︖» ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠵᠢ᠃

ᠫᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠵᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠣᠩᠭᠤᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠤᠨ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠦ ᠠᠢᠷᠠᠭ ᠪᠦᠯᠢᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠦᠳᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠫᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠭ ᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠭᠣᠷᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠡᠯᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠤ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠷᠮᠦᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠤᠨᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠷᠭᠤᠢ ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠮᠡᠲᠦ ᠨᠡᠯᠦᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠡᠭᠴᠡᠦᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠣᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠳᠡᠷᠪᠡᠯᠵᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠣᠩᠬᠤᠷ ᠰᠤᠵᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠠᠵᠢᠰᠬᠢᠨ ᠠᠨᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠭᠡᠭ ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠰᠡᠮ ᠰᠡᠮ ᠠᠯᠬᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠲᠠᠷ«ᠬᠤᠢᠯᠤᠭ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠪᠠᠢᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠡᠴᠦᠰᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠵᠢᠷᠬᠡᠢ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤ ᠵᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠦᠲᠡᠭᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠣᠬᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠤᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠱᠦᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠯ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠳᠣᠭᠤᠤᠷ ᠬᠡᠪᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠪᠠ᠃«ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠴᠢᠪᠡ︖ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠪᠬᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠲᠠᠢ ᠁

ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠲᠡ ᠭᠣᠳ ᠭᠢᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃«ᠢᠱᠢ︕ ᠬᠠᠢᠷᠠᠨ» ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠥᠮᠪᠦᠷᠢᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠥᠨᠢᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠣᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠭ᠋ᠬᠢᠷ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠪᠦᠷᠲᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠡᠪᠬᠡᠭᠡᠰᠦᠲᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠡᠪᠦᠷᠲᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠨᠳᠠᠭ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ«ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠲᠤ» ᠭᠡᠳ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠡᠪᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠳᠠᠷᠴᠤᠭ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠠᠢᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠄

«ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠣᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠵᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠫᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠳ᠄< ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭ> ᠭᠡᠳ ᠫᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢᠯᠵᠤ ᠰᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠬᠣᠴᠤᠷᠪᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠨᠵᠢ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭᠰᠦᠷᠦᠨ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠲᠣᠬᠤᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠮᠦᠳᠦ ᠬᠠᠨᠲᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ᠄

«ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠩ ᠬᠠᠷᠠᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃» ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ᠄

«ᠡᠢᠮᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ᠃ ᠫᠤᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠠᠪᠬᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ» ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ᠄«ᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠨᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ<ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠤ ᠠᠶᠤ︕> ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ» ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠤᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠯᠡ ᠭᠣᠷᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠫᠧᠩ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠩ᠂ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ᠂ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠴᠥᠬᠦᠷᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠦᠦ᠄

«ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠠᠮᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ» ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ᠄

«ᠮᠠᠭᠤ ᠢᠷᠤ᠎ᠠ︕ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠴᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ︕» ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ ᠭᠦᠯᠢᠢᠵᠡᠢ᠃

ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ᠄«ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠨᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠁» ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠌ ᠲᠥᠷᠦᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃«ᠣᠳᠣ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖» ᠭᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠶᠡᠯᠢᠳ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠭᠡᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠲᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠵᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠣᠴᠤᠷᠴᠠᠢ᠃

* * *

ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠢᠯ ᠭᠡᠷ᠂ ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠥᠨᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠣᠢᠷ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠷᠤᠰᠤᠯ ᠪᠤᠴᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠᠴᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠳ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠦᠶᠡᠯᠢᠳ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠡᠷᠢᠶᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠᠢ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠨᠠᠰᠢ ᠴᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠯ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠢᠯ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠣᠴᠢ ᠲᠠᠢ«ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ» ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠱᠤᠭ ᠲᠠᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ«ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠭᠤᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠠᠪᠠᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ« ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠥᠷᠦᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ«ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠷᠤᠬᠤ» ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠵᠥᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠶᠡᠯᠢᠳ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢ«ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ» ᠭᠡᠳ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖ ᠬᠠᠷᠢᠨ«ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠮᠤᠭ ᠲᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ» ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠢᠮᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠢᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠭᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠣᠨᠢᠴᠢᠨ ᠡᠯ ᠶᠠᠩᠭᠦᠸᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠢᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠯ ᠶᠠᠩᠭᠦᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠨᠣᠮᠤᠬᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠠᠳ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠩᠭᠦᠸᠠᠷ« ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷ ᠨᠡᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠥᠯ ᠨᠡᠢᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠣᠭᠠᠲᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠬᠣᠣᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠩᠬᠤᠷ ᠲᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠳᠴᠤ ᠲᠣᠷᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠢᠭᠲᠡᠢ ᠢᠷᠤ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠰᠴᠡᠦ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠯᠬᠦᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠴᠠᠢᠪᠤᠷ ᠪᠣᠷᠤ ᠯᠢᠮᠤᠤ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠢᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠭᠦᠪᠢᠭᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠯᠢᠭ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠣᠭᠤᠳᠤᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠲᠤ ᠫᠤᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠣᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠲᠣᠬᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠢᠩᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠣᠷᠪᠤᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠪᠠ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭᠡᠨᠡᠨ ᠴᠣᠭᠬᠢᠵᠤ ᠠᠢᠰᠤᠢ᠃

ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠰᠦ ᠵᠠᠯᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃«ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠥᠮᠦᠳᠦ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ» ᠭᠡᠳ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠡᠯ ᠶᠠᠩᠭᠦᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠦ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠲᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠯᠠᠪᠢᠷ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠷᠪᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠡᠷ᠄

«ᠬᠡ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠷᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠢᠢᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

«ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠠᠮᠤᠷᠬᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠳ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠰᠥᠭᠦᠳᠭᠦ ᠳᠦ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠣᠬᠢᠰᠬᠢᠨ᠄

«ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠨᠠᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠴᠢᠬᠡᠪᠡ ᠳ᠋ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠯᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠣᠵᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠃

«ᠥᠨᠦᠬᠡᠨ᠃»

«ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠦ︖»

«ᠦᠭᠡᠢ︕ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠁» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢᠪᠠ᠃

«ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ ᠴᠦ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠡᠩᠭᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪ ᠳ᠋ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠢᠬᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠷᠪᠠᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠦ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠄

«ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠭ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠪᠡ᠃

«ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠤᠨᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ᠃»

«ᠴᠥᠪ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠢ︕ ᠠᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠴᠢᠬᠡ᠂ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠴᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ᠃»

«ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠥᠯ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠢᠤ᠃»

«ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ︖ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠬᠥᠯ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖ ᠴᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠪᠤᠢ︖ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠣᠭᠲᠤᠴᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃

«ᠠᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠷᠦᠰᠢᠶᠡ» ᠭᠡᠳ ᠮᠥᠷᠭᠦᠬᠦ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠡᠪᠬᠡᠷᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠴᠤᠯᠪᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠭᠤ ᠲᠠᠲᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠲᠣᠩᠭᠤᠷᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠠᠮᠤᠷᠳᠠᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠯᠪᠤᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠳᠭᠤᠨ ᠭᠤᠶᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠦᠪᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠡᠰᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠮᠥᠨ ᠯᠡ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡᠩ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠩᠰᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠵᠠ ᠢᠰᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠰᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢ ᠴᠣᠬᠤᠷᠯᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠂

«ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠥᠭᠬᠦ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠣᠯᠠ ᠵᠠᠢᠯᠠᠭᠤᠯ» ᠭᠡᠵᠦ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠯᠤ ᠮᠥᠷᠦ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠤ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠬᠠᠯᠤᠷᠢᠰᠬᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠥᠮᠪᠦᠢᠨ ᠤᠨᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠰᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠢ ᠲᠡᠢᠷᠦᠭᠡᠳ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠪᠠᠵᠤ ᠤᠨᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠥᠷᠦᠭᠡᠪᠴᠢᠨ ᠭᠦᠯᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ ᠢ ᠬᠢᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠮᠣᠳᠤ ᠶᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠰᠭᠦᠴᠢᠨ ᠬᠥᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤ ᠲᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠣᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠰᠢᠭᠲᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠠᠢ᠃

«ᠦᠬᠦᠯ ᠵᠠᠢᠳᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠯᠤᠮ︕ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠥᠨᠥ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠲᠠ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠠᠷᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠥᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠥᠵᠦᠩ ᠳᠡᠪᠬᠡᠷᠦᠮᠡᠭᠴᠡ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ ᠰᠢᠭ ᠲᠥᠨᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠨ ᠭᠦᠶᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠯᠪᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠯᠲᠤᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠨᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠮᠤᠭ ᠰᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠱᠠᠯᠠᠪ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠲᠠᠪᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ-᠊ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠴᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠩ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ«ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠷᠦᠰᠢᠶᠡ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠯᠲᠤᠷᠠᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ᠂ ᠲᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠫᠤᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠄

«ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡ ᠦᠦ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

«ᠠᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠳᠡᠪᠢᠰᠦᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠬᠦ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂

«ᠴᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠ︕ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠷᠢᠯᠤ ᠡᠮᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠤᠰᠠᠢᠨ ᠭᠤᠢᠷᠠᠨᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠ ᠯᠦ ᠳᠦ ᠬᠥᠯ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠲᠡᠰᠢ ᠰᠢᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠫᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠭᠲᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠴᠢᠷᠠᠯᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠬᠥᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠮ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠬᠣᠭ ᠳᠦᠭᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠦᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠬᠥᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠥᠰᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠷ ᠫᠤᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠬᠠᠨ ᠰᠣᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠩᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠥᠷᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠦᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ« ᠭᠠᠪᠠᠯᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡᠯᠬᠡᠨ ᠠᠳᠭᠤᠶ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠳ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠦᠯᠬᠢᠵᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ«ᠫᠤᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠁» ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠳᠡᠪᠢᠰᠦᠭᠡᠳ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠤᠵᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠶᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠭᠡᠷᠡᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠩᠬᠤᠷ ᠲᠤ ᠴᠤᠯᠪᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠩᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠳᠭᠤᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠭᠠᠷ ᠫᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨᠴᠤᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠄

«ᠠᠭᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠢᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ︖» ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠄

«ᠠᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠥᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠮᠢᠨᠦ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠣᠳᠣ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ ᠠᠪᠤ ᠠ᠋︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠫᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠰᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠷᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠃

«ᠪᠤᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠭᠡᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠫᠤᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮᠠᠭᠴᠠ᠄

«ᠠᠮᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠ︕ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ︕ ᠪᠢ ᠫᠤᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠶ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠮᠠᠭᠠᠢᠬᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠪᠡ᠃

* * *

ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠥᠨᠦᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠥᠪᠪᠦᠯᠵᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠯᠢᠩ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠢᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠮᠡᠢᠯᠡ ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠰᠢᠷᠲᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠲᠠ ᠪᠤᠲᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠯᠦᠭᠯᠦᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃«ᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠯᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠵᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠢ ᠠᠳᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠠᠵᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠫᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠯ ᠶᠠᠩᠭᠦᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ«ᠡᠳᠡ ᠮᠤᠤᠰᠠᠢᠨ ᠤ ᠥᠮᠦᠭ ᠲᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠦ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠰᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠤ» ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠥᠪ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠃«ᠦᠨᠡᠨ ᠦ ᠦᠷ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠠᠢᠳᠠᠭ» ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠤ« ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ» ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮᠤᠬᠠᠨ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃« ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ» ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠯᠪᠤᠵᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠱᠣᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

«ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤᠯᠠᠢᠪᠠᠯ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠭ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠰᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠬᠡᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠯᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠦ ᠣᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠳ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠰᠠᠨᠴᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠪ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠨᠠᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠯᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠥᠨᠵᠢᠯᠡ ᠳᠣᠲᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠮᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠡᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠣᠷᠤᠳᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ« ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠣᠣᠯ» ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠲᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠡᠮᠬᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃«ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠥᠭᠡᠯᠵᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭᠡᠳᠡᠭ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤ ᠠᠳᠭᠤᠵᠤ ᠱᠣᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠ ᠯᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠮ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︕ ᠦᠷ ᠲᠡᠮᠲᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠠᠨᠢᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠬᠠᠳ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠᠴᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠲᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠰᠲᠡᠢ ᠪᠤᠢ︕ ᠤᠷᠵᠢᠳᠤᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ« ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠣᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠣᠨᠳᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣ«ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ» ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡ᠂ ᠠᠮᠢᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠳᠡ᠃ ᠦᠭᠡᠢ︕ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ«ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠣᠣᠯ» ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠬᠣᠲᠠᠯᠠ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠳᠡ︕«ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢᠬᠤ︕ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ«ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠭᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠪᠢᠳᠡᠭ» ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃«ᠪᠦᠷᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠡ︕ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠳᠦ ᠠᠨᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠥᠷ ᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ» ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠬᠤᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠫᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠪᠡ᠃«ᠦᠭᠡᠢ︕ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠳ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠣᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠣᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠮᠡᠷᠡᠵᠦ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠣᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖ ᠬᠡᠮᠡᠷ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠣᠢᠲᠠᠨ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠥᠶᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠥᠨᠳᠡᠢᠵᠦ ᠱᠣᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ«ᠡᠨᠡ ᠴᠤ ᠮᠥᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ︖ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠰᠣᠴᠢᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖» ᠭᠡᠳ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃

«ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ᠂

«ᠰᠠᠢᠨ︕ ᠲᠠ ᠠᠮᠤᠷᠬᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠳ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠨ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

«ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠦ᠂

«ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠬᠣᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠁» ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠤᠭᠤ ᠴᠠᠪᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠪᠠ ᠪᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠡᠨᠵᠡ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

«ᠲᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠵᠣᠪᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠠ ᠯᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠥᠲᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ»︕ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠰᠬᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ᠄

«ᠲᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦᠦ︖ ᠁» ᠭᠡᠪᠡ᠃

«ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠨᠠᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠃»

«ᠭᠡᠷ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ︖»

«ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ᠃»

«ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ︖» ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ«ᠫᠠᠯ» ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠄

«ᠴᠤᠭ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦᠦ︖» ᠭᠡᠪᠡ᠃

«ᠲᠠᠨᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠬᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠢ︖»

«ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ᠃»

«ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢᠦ︖»

«ᠲᠡᠢᠮᠦ᠃»

«ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ︖»

«ᠬᠣᠷᠢᠭᠠᠳ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃»

«ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠭᠤᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠢ︖»

«ᠮᠣᠩᠭᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠁ ᠪᠠ ᠯᠦ ᠁»

«ᠵᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ ᠪᠢ ᠮᠥᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠃ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠮᠪᠤᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠷᠲᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ᠂ ᠮᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠰᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠫᠤᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠭ ᠬᠦᠷ» ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠬᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

* * *

ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠡᠪᠤᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠴᠠᠢᠪᠤᠷ ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠥᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠤ ᠮᠥᠷᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠥᠬᠦᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠣᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠣᠰᠤᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠄

«ᠡᠵᠢ ᠡ︕ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠤᠭᠤᠴᠢᠬ᠎ᠠ︕ ᠡᠮᠴᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠤ» ᠭᠡᠪᠡ᠃

«ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠥᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ» ᠭᠡᠳ ᠤᠤᠯ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

«ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ︖»

«ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ︕ ᠪᠢ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠲᠡ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠲᠤᠭᠠᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠵᠢ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃»

«ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠦ᠋ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠮᠥᠳᠳᠦ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ» ᠭᠡᠳ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠴᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠥᠨᠥ ᠭᠥᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠤᠬᠤᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠷᠬᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠯᠢᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠩᠭᠠᠷ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠡᠮᠨᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠴᠣᠬᠢᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠭᠥᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠬᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠦᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠨᠥᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ«ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠯ ᠡᠨᠡ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠩᠭᠠᠷ ᠢ ᠣᠳᠣ ᠮᠣᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︕ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠣᠷᠢᠭᠠᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ«ᠪᠣᠰᠪᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ»᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠩᠭᠠᠷ ᠫᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠯᠭᠦᠵᠦ ᠵᠦᠯᠭᠦᠭᠡᠳ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ«ᠳᠤᠩᠭᠠᠷ ᠡ︕ ᠣᠳᠣ ᠮᠣᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠁ ᠭᠡᠳ ᠫᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠬᠥᠰᠡᠷ ᠳᠣᠭᠤᠤᠷ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠢ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠣᠷᠤᠢ ᠰᠠᠮᠪᠤᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠄

«ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠢ ᠡ︕ ᠦᠢᠮᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠤ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠬ᠎ᠠ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ᠂

«ᠤᠢᠳᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠬᠤᠯᠠᠷ ᠳᠤᠩᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠰᠢᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠭ ᠤᠷᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢ ᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠪᠠ᠃

«ᠡᠵᠢ ᠡ︕ ᠠᠪᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ» ᠁ ᠭᠡᠳ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠴᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠪᠤᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠲᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠪᠠ᠃

«ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠰᠠᠮᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠢᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠬᠡᠷ ᠨᠢᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ᠄

«ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠭᠠᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠡᠷᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠪᠡ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠨᠢᠯᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠷᠴᠢᠨ ᠤᠭᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠡᠮᠲᠦ ᠪᠥᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠣᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠄

«ᠴᠠᠢ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠠᠮᠤᠰᠬᠢ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

«ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠴᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠯᠢᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠪᠤᠤ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠪᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠤᠳᠡᠰᠬᠢᠭᠡᠳ᠄

«ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠠᠮᠢ ᠵᠤᠯᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠭᠡᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡ ᠰᠢᠪᠲᠡ ᠫᠤᠤᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ<ᠲᠠᠨᠠᠢᠬᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ︖ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠯᠵᠤᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ> ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤ ᠲᠠᠲᠠᠪᠠ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠷᠯᠤ᠂ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠄

«ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠱᠦᠭᠦᠢ᠂ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠢᠷᠡᠩ ᠬᠥᠯ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠮᠡᠯ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃< ᠭᠤᠶᠤᠪᠠ ᠭᠡᠳ ᠥᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠤᠲᠤᠷᠠᠪᠠ ᠭᠡᠳ ᠥᠷᠦ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ> ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠳ ᠰᠢᠳᠦ ᠵᠠᠭᠤᠨ< ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ» ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠯᠢᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠠᠳᠭᠤᠵᠤ᠄

«ᠴᠢᠨᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ<ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ> ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠶᠣᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠᠢᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃<ᠥᠨᠥ ᠮᠤᠤᠰᠠᠢᠨ ᠨᠣᠬᠠᠳ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠲᠠᠮᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠢᠤ᠂ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠭᠦᠰᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ> ᠭᠡᠳ ᠰᠢᠳᠦ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ︕ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠴᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠯᠢᠦ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃

«ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ ᠡᠮᠨᠡᠵᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡ ᠦᠦ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠢᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠡᠪᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠪᠬᠡᠳᠡᠰᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠮᠪᠤᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ᠄

«ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠᠨᠠᠢᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠂ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠤᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ«ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠰᠡ ᠥᠭᠪᠡᠴᠦ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠥᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠬᠡᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠴᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

«ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠫᠤᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷ ᠫᠤᠤ ᠡᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠫᠤᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠴᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠮᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠄«ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠡ︕» ᠭᠡᠳ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠦ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠮᠪᠤᠤ᠂ ᠯᠢᠦ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠠᠳᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠷᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠣᠴᠢᠲᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠣᠷᠭᠭᠢᠯᠤᠨ ᠴᠣᠪᠤᠭᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠮᠣᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠪ ᠶᠣᠰᠤᠭᠠᠷ ᠮᠣᠷᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠨᠣᠴᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠴᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠳᠤᠩᠭᠠᠷ᠄

«ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ<ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ> ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠰᠠᠬᠠᠯᠲᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠢ ᠠᠳᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠥᠩᠨᠡᠨ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠷᠯᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠠᠮᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠰᠡᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯᠲᠤ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠨ ᠠᠭᠰᠤᠮᠨᠠᠨ ᠬᠥᠨᠲᠡᠷᠬᠦ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠳᠪᠠ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082