ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ

ᠭᠦᠸᠧ ᠮᠦᠸᠧ ᠿᠦᠸᠧ

ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ ᠤᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠮᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠰᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠥᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠴᠥᠮ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠲᠤᠳ ᠢ ᠴᠤ ᠮᠥᠨ ᠶᠣᠰᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠢᠽᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠦᠩ᠂ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠸᠠᠩ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠴᠠᠩ ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠴᠦᠩ ᠵᠧᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠪᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠦᠬᠦᠮᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠪᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄«ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠰᠢᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠣᠷᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠤᠯ» ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ («ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ») ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃«ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ» ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠠᠷ ᠲᠦ᠄«ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠳᠤᠷ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠴᠥᠮ ᠯᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠴᠦ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠣᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠤᠢ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠌» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠡᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠩ᠂ ᠯᠢᠦ ᠽᠦᠩ ᠮᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠷᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠦ᠋ ᠰᠠᠨ ᠭᠦᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠨ ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠨ ᠬᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠴᠥᠮ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠯᠢ ᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠬᠡᠷᠬᠡᠮ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠹᠦᠩᠯᠦ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠂ ᠯᠢᠦ ᠽᠦᠩ ᠮᠢᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠡᠳ᠋ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠦ᠋ ᠰᠠᠨ ᠭᠦᠢ ᠠᠷᠠᠢ«ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠨ» ᠦ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ« ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠮ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ» ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦ᠋ ᠰᠠᠨ ᠭᠦᠢ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠨᠠᠢᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠯᠢᠦ ᠽᠦᠩ ᠮᠢᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠯᠦᠭ᠌ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠱᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ᠂ᠦ᠋ ᠰᠠᠨ ᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠱᠠᠮᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢᠴᠢᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠳᠤ ᠳᠥᠩᠭᠡᠵᠢ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠢ᠂ ᠦᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠦ᠋ ᠰᠠᠨ ᠭᠦᠢ ᠯᠤᠭᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠲᠠᠩ ᠲᠦᠩ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠴᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠤᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠦ᠋ ᠰᠠᠨ ᠭᠦᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠪᠠᠭᠤᠨ ᠥᠭᠴᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠣᠷᠳᠠᠵᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠰᠠᠩᠳᠠ ᠮᠡᠩᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠴᠢᠨ ᠰᠠᠩᠳᠠ ᠮᠡᠩᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠰᠠᠩᠳᠠ ᠮᠡᠩᠳᠡ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠴᠧᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠨᠢᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠪᠠ︖ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠄«ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠢᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠰ ᠪᠦᠰᠡ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠲᠤ ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠲᠤᠷ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠥᠮ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠮᠤᠢ᠃» (« ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ» ᠳᠤ) ᠡᠨᠡ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢᠪᠤᠩ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠽᠠᠢᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠶᠠᠩᠪᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠰᠢ ᠠᠨ ᠵᠦᠭ᠌ ᠮᠣᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠦ᠋ ᠰᠠᠨ ᠭᠦᠢ ᠰᠠᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ᠂ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠵᠧᠦ ᠳᠦ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠧᠨ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠳᠦ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠭᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠬᠠᠲᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠤ ᠵᠧᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠪᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯᠲᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠲᠦ ᠯᠢ ᠶᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯᠲᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

«ᠯᠢ ᠶᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ ᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢᠲᠡᠬᠡᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠭᠲᠤᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠢᠳᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ᠂ᠢ ᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩᠬᠡᠦ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠬᠦᠭᠲᠦᠨ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠥᠴᠦᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤᠷ ᠨᠢᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠨᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡ ᠵᠢᠲᠦᠭᠡᠷᠬᠡᠪᠡᠢ᠃ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠵᠧᠦ ᠳᠤᠷ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠤ ᠵᠧᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠠᠨᠤ ᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠥᠭᠪᠡ᠃ ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠥᠪᠳᠡᠬᠦᠢ ᠳᠤᠷ ᠯᠢ ᠶᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠩ᠂ ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ ᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ᠄<ᠯᠢ ᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠢᠳᠡᠷᠬᠡᠭ᠌᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠨ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠰᠤ᠃ ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠯᠢ ᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠴᠢᠪᠠᠰᠤ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠰᠯᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠢᠩ ᠯᠢ ᠶᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠤ︖> ᠬᠡᠮᠡᠵᠦ ᠯᠢ ᠶᠠᠨ ᠢ ᠤᠷᠪᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠭᠦᠵᠢᠷᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠢᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠩ᠂ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠯᠢ ᠶᠠᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠬᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠡᠭᠦᠨᠴᠡ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠪᠠᠢ᠃» («ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ»)

«ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠥᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ»᠂«ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ» ᠬᠢᠭᠡᠳ«ᠴᠤᠸᠠᠩ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠥᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ» ᠳᠦ ᠴᠥᠮ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠣᠢᠨᠠᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠯᠢ ᠶᠠᠨ᠂ ᠯᠢ ᠮᠧᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠯᠢ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠰᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠼᠧ᠂ ᠯᠢᠦ ᠽᠦᠩ ᠮᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠲᠤᠰᠭᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠼᠧ ᠶᠡᠷᠦ ᠯᠢ ᠶᠠᠨ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠷᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠯᠢᠦ ᠽᠦᠩ ᠮᠢᠨ ᠯᠤᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠳᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠯᠢᠦ ᠽᠦᠩ ᠮᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ᠄«(ᠨᠢᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠩ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ) ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠪᠠᠷ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠪᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠮᠤᠢ» ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠰᠠᠢᠳ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠼᠧ ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠯᠢᠦ ᠽᠦᠩ ᠮᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠣᠷᠤᠪᠠᠢ᠃(«ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ»)

ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ«ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ» ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ ᠯᠢ ᠶᠠᠨ᠂ ᠯᠢ ᠮᠧᠦ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠬᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠥᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠰᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠼᠧ᠂ ᠯᠢᠦ ᠽᠦᠩ ᠮᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ«ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ ᠦᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ» ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠦ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ᠂ ᠰᠢ ᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠩᠭᠤᠸᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠥᠨ ᠬᠦ ᠡᠷᠲᠡ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ«ᠲᠡᠨᠦᠮᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ» ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠦ ᠨᠡᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠴᠧᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠦ ᠭᠦᠩ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠰᠦᠬᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ (1606 ᠊᠊᠊᠊ 1645)᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠾᠧ ᠲᠧᠩ ᠵᠢᠶᠣᠣ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠳ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠩ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠬᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯᠲᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠮᠥᠨ᠃ ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ ᠪᠣᠯ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯᠲᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠮᠥᠨ᠃ ᠯᠢ ᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯᠲᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠩᠳᠡ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ᠂ ᠯᠢ ᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠢᠷᠠᠨ ᠣᠰᠤᠯᠳᠠᠵᠤ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦ᠋ ᠰᠠᠨ ᠭᠦᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠷᠠᠢ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠯᠢ ᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠯᠢ ᠶᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠲᠡᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠦᠩᠭᠤᠸᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠯᠠᠮᠠᠳᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠩᠭᠤᠸᠠᠨ ᠠᠪᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷᠳᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠣᠬᠢᠵᠤ ᠯᠢ ᠽᠢ ᠴᠧᠩ ᠢ ᠲᠠᠷᠳᠠᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠨᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠷᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ︖ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯᠲᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠲᠣᠮᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯᠲᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082