ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

 ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤ ᠰᠤᠨᠵᠤᠭᠤ

ᠵᠧᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠱᠧᠨ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠡᠷᠲᠡ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠨᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤ ᠰᠤᠨᠵᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠥᠪ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤ ᠰᠤᠨᠵᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠭᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠡ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠵᠢᠭᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠦᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠪᠬᠢ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠡ᠃«ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤ» ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠄ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠣᠭᠤᠷᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠨᠤᠷᠱᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠤᠳᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠰᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠷ ᠪᠡᠬᠡᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠷᠠᠮᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠤᠷᠱᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠡᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠨᠲᠡᠷᠴᠦ᠂ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠦ ᠭᠠᠯᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤ ᠰᠤᠨᠵᠤᠭᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠪᠤᠢ᠃

«ᠱᠦᠢ ᠾᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ» ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢᠷ ᠪᠡᠬᠡᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠱ᠋ᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ«ᠦ᠋ ᠰᠦᠩ ᠪᠠᠷᠰ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ» ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠩ ᠶᠠᠩ ᠭᠠᠩ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ«ᠡᠪᠳᠡᠷᠬᠡᠢ» ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡᠬᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠰ ᠴᠤᠪᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠳᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠦ᠋ ᠰᠦᠩ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢᠨᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠄«ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠨᠠᠷᠠ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠪᠡᠢ᠃» ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠬᠤᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦ ᠬᠤᠷᠪᠤᠢᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ᠵᠢᠨ ᠱᠧᠩ ᠲᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠦᠷᠦᠮᠡᠭᠴᠡ ᠪᠡᠨ«ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠨᠠᠮ ᠊ᠶ᠎ᠠ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠳᠡ«ᠯᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤᠷ ᠬᠣᠨᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ» ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤ ᠨᠢᠳᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ« ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠰᠤ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠰᠦᠷᠲᠡᠢ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ» ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ«ᠰᠦᠷᠲᠡᠢ» ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡᠬᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠣᠪᠤᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ«ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠪᠢᠷ» ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠡᠭᠦᠨᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ«ᠱᠦᠢ ᠾᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ» ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤ ᠰᠤᠨᠵᠤᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠭᠠᠯᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠯᠦ ᡁᠢ ᠱᠧᠨ«ᠵᠧᠨ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢ» ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠲᠠ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠤ᠄ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠮᠠᠭᠴᠠ«ᠴᠢᠰᠤ ᠠᠨᠤ ᠰᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠪᠠᠷ ᠠᠨᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠲᠡᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠮᠤᠷᠤᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠢᠦ ᠶᠢᠨ ᠫᠦᠰᠸ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ᠄ ᠱᠣᠷᠪᠤᠭ᠂ ᠢᠰᠭᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠭᠤᠱᠤᠭᠤᠨ ᠴᠥᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠪᠠᠢ»᠃ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠷ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠰᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠮᠠᠭᠴᠠ«ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠵᠣᠪᠬᠢ ᠰᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠮᠤᠯᠲᠤ ᠦᠰᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠫᠦᠰᠸ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠥᠩᠭᠡ ᠴᠥᠮ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠪᠡᠢ᠃» ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ«ᠰᠢᠨᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠠᠨᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠤ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠴᠢᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠄ ᠬᠠᠰ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠩ ᠰᠧᠯᠠᠨᠠᠩ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠴᠤ» ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ᠂ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠥᠮ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ᠄«ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠪᠦᠯᠲᠡᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠳᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ» ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠴᠣᠬᠤᠮ« ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠪᠢᠷ» ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠤᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠯᠦ ᡁᠢ ᠱᠧᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠦᠬᠦᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠠᠪᠰᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤ ᠰᠤᠨᠵᠤᠭᠤ - ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠠᠪᠰᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮᠨᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠣᠬᠤᠮ« ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠲᠦᠪᠡᠭ᠌» ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠠᠷ ᠪᠢᠯᠡ᠃«ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ» ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ«ᠪᠢ» ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠮᠲᠠ ᠰᠢᠮᠲᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠵᠢᠶᠣᠣ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠣᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠡᠰᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ«᠁ ᠲᠡᠨᠳᠡᠴᠡ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠮᠤᠬᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠡᠷᠦᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠣᠳᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠳᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ - ᠥᠨᠥ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠵᠢᠶᠣᠣ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ» ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠯ ᠲᠦᠪᠡᠭ᠌ ᠦᠨ ᠲᠤᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠨᠴᠠ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ - ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠯᠢᠦ ᠰᠢᠶᠸ ᠡᠴᠡ᠄«ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠱᠤᠯᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠨᠤ ᠰᠡᠪᠰᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠰᠦᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠰᠤᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠴᠥᠮ«ᠱᠤᠯᠤᠮᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ»᠂«ᠬᠠᠰᠤᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ» ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠥᠮ ᠰᠢᠯᠢᠵᠦ ᠲᠤᠩᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠢᠯᠢᠵᠦ ᠲᠤᠩᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠪᠲᠡᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠤᠰᠤ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠱ᠋ᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠶᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠡᠪᠲᠡᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠦ᠋ ᠶᠠᠨ ᠡᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄«ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤᠷ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠪᠤᠢ︖ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠨᠦ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠷ ᠲᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠠᠢ︕» ᠭᠡᠵᠡᠢ︕

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠷᠲᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠄ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠴᠤ ᠰᠢᠭ᠂ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠨᠢ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠢᠭ᠂ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠲᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠣᠲᠢ᠂ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠣᠲᠢ ᠁᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠳ᠋ᠠ᠂ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠢᠨ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠴᠦ« ᠤᠰᠤᠷᠬᠠᠭ» ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠵᠦ ᠲᠤᠩᠭᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ - ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠢᠬᠤᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠰᠤᠪᠬᠢ᠂ ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠦᠰᠡᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠡᠮ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠴᠢᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠷᠴᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠰᠢᠭ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠤᠷᠱᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠬᠥᠭ᠌ ᠬᠡᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠤᠰᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠠᠷᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠵᠡ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082