ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

 ᠫᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ

ᠭᠣᠭᠣᠯ

ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠮᠤᠷᠤᠢᠭᠠᠳ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠣᠢᠷᠠᠳᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠪᠦᠷ ᠴᠦ ᠣᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠭᠡᠴᠦ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠨ᠂ ᠰᠠᠩ ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠠᠨ ᠥᠮᠦᠬᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠤᠳ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠳᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠣᠷᠭᠢᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠣᠭᠲᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠄ ᠣᠩᠭᠤᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠴᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠯᠢᠭ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠦ ᠣᠭᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠳᠡᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠨᠴᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠭᠢᠷᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠲᠦ ᠡᠯᠭᠦᠭᠡᠰᠦᠲᠡᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠣᠮᠤ ᠴᠣᠣᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢ ᠯᠠ ᠣᠩᠭᠤᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠰᠦᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠰᠠᠶᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠴᠢᠺᠤᠸ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠤᠢ︖ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠴᠥᠬᠦᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠤᠩ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠦᠳ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠱᠣᠪᠤᠭᠤᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠠᠢ ᠯᠠ ᠪᠦᠲᠡᠭᠢ ᠰᠥᠭᠡᠩᠭᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃«ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠰᠢᠪ» ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠴᠢᠺᠤᠸ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ«ᠪᠢᠰᠢ ᠳ᠋ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠳ«ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤᠪ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠢᠴᠢᠺᠤᠸ ᠢ ᠮᠥᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠷᠲᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠢᠺᠤᠸ ᠢ ᠪᠠᠢᠲᠤᠭᠠᠢ ᠰᠧᠯᠢᠹᠣᠨ ᠢ ᠮᠥᠨ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠩᠰᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠰᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠴᠢᠺᠤᠸ«ᠮᠥᠨ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠨᠢᠷᠪᠠ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠰᠢᠪ ᠳ᠋ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠪᠡ᠃

«ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠨᠲᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠴᠢᠴᠢᠺᠤᠸ ᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠷᠪᠠ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠄

«ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠰᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠳᠠᠬᠢᠨ« ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠤᠢ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

«ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠃»

«ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠥᠷᠦᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤ» ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠮᠪᠠ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠣᠮᠤ ᠴᠣᠭᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠩᠭᠤᠢᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠴᠢᠴᠢᠺᠤᠸ ᠵᠣᠭᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠫᠧᠩ ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠮᠥᠨ ᠬᠠᠪ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠥᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠢᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠱᠠᠯᠠ ᠶᠢ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠭᠰᠢᠯ ᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠣᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠪᠠ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠪᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠲᠠᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠣᠭᠰᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠤᠬᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠯᠣᠩᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠱᠠᠵᠠᠩ ᠰᠠᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠢᠳᠭᠡᠭᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠣᠪᠬᠤᠷᠠᠨ ᠤᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠣᠩᠬᠤᠢᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠴᠠᠪᠠᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠶᠡᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠨᠳᠢᠭ ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠡᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠲᠢ ᠨᠣᠮ᠂ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠲᠠᠵᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠮᠪᠡᠭᠡ᠂ ᠲᠦᠰᠢᠯᠭᠡᠲᠡᠢ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠲᠦᠰᠢᠪᠴᠢ᠂ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠯᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠷᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ ᠳᠠᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠨᠤᠭᠦᠳ᠂ ᠪᠡᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠲᠠᠩᠭᠢᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠥᠳᠦᠨ ᠦᠵᠦᠭ᠌᠂ ᠮᠤᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ ᠬᠡᠮᠡᠷ ᠰᠢᠪ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭᠢᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠮᠬᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠬᠠᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠯᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠄ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠪᠪᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠳᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠣᠮᠤ ᠪᠥᠮᠪᠦᠷ ᠦᠳ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠵᠢᠶᠠᠵᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠵᠦᠰᠦᠮᠡᠯ ᠲᠠᠷᠪᠤᠰ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠳᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠯᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠶᠣᠷᠤᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠬᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠷ ᠶᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠯᠭᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠮᠤᠤᠰᠠᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠥᠷᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠳᠤ ᠣᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠠᠵᠢ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤ ᠲᠣᠷᠲᠤᠭ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠭ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠬᠣᠭ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠬᠦᠷᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠠᠪᠢᠬᠢᠨ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠰᠦᠭᠡᠢ ᠯᠡ ᠲᠣᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠥᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠳᠤᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠴᠢᠴᠢᠺᠤᠸ ᠡᠨᠳᠡᠭᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠩᠭᠤᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠬᠡᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠷᠪᠠ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠴᠢᠴᠢᠺᠤᠸ ᠡᠨᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠨᠢᠷᠪᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠰᠢᠪ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠷᠪᠠ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠤᠬᠤ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠰᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠡ ᠤᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠰᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠢᠯᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠵᠦᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠯᠭᠦᠭᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠱᠤᠸᠠᠵᠠ ᠰᠢᠭ ᠠᠷᠵᠠᠢᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠴᠢᠺᠤᠸ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠴᠢᠺᠤᠸ ᠦᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠢᠺᠤᠸ ᠡᠢᠮᠦ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠄

«ᠲᠠᠨᠠᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨᠲᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ︖ ᠥᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠃

«ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠤᠢ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠨᠢᠷᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

«ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠴᠢᠺᠤᠸ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠄

«ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠲᠠ ᠰᠣᠬᠤᠷ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ︖ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠨᠢᠷᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠤᠬᠤᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠰᠢᠷᠲᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠴᠢᠺᠤᠸ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠷᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠡᠮᠰᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠰᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠳᠡ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠭᠦᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠬᠣᠩᠰᠢᠶᠠᠷ ᠴᠤᠬᠤᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠮᠤᠤᠷ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦᠭᠦᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠷᠲᠡᠢᠯᠭᠡᠨ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠲᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠯᠬᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠥᠳᠭᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰᠭᠡᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠣᠭᠲᠠᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠦ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠨᠴᠤᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠭᠠᠷᠢ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠨ ᠭᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡᠳ᠋ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠤᠨᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠬᠥᠪᠦᠩ ᠴᠤᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠣᠢᠮᠤᠰᠤ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠢᠯᠲᠠ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠪᠡᠯᠬᠡᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠬᠡᠮᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠯᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠯᠠᠪ ᠯᠠ ᠪᠦᠴᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢᠴᠢᠺᠤᠸ ᠡᠢᠮᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠯᠠᠪ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠺᠣᠫᠸᠢᠢᠺᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠥᠭᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠢᠴᠢᠺᠤᠸ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠺᠣᠫᠸᠢᠢᠺᠠ ᠥᠭᠭᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠳᠣ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠤᠢᠯᠢᠨᠴᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠶᠣᠷᠤᠭ᠂ ᠴᠡᠮᠪᠡ᠂ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠨᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠤᠤᠭᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠩ ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠣᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠬᠥᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠡᠬᠡ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠴᠢᠳᠠᠭ ᠮᠤᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠢᠷᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠡᠢᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠵᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ᠄ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭ᠂ ᠪᠣᠷᠲᠤᠭᠤ᠂ ᠴᠣᠷᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠴᠣᠷᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠪᠦᠷ᠎ᠡ᠂ ᠤᠭᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠩᠫᠧᠩ᠂ ᠳᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤ᠂ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨᠴᠦᠳ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠲᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠤᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠣᠷᠤᠰ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠲᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠫᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ︖ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠩ ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠭᠰᠢᠯ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠬᠠᠩᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠲᠣᠰᠭᠤᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠰᠦᠵᠦ᠂ ᠭᠦᠦᠷ ᠮᠦᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠭᠤᠤᠷ ᠱᠠᠭᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠱᠠᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠴᠢᠴᠢᠺᠤᠸ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠳᠤ ᠣᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠫᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ«ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠠᠨᠢ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠫᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ ᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠭ ᠨᠣᠪᠰᠢ ᠶᠢ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠯᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠣᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠷᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠲᠦᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠫᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠩ ᠢ ᠰᠡᠮᠬᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠫᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ ᠦ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠣᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭ ᠨᠣᠪᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠠᠳ ᠬᠢᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠪ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠮᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠫᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠷᠬᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡᠰᠦ᠂ ᠥᠳᠦ ᠰᠣᠳᠤ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠱᠠᠯᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠴᠣᠩᠬᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠫᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ᠂ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠠᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠮᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠠᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠨᠠᠷᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠮ᠎ᠡ᠂ ᠴᠡᠮᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ᠂ ᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠤᠷᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠨᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠲᠠᠲᠠᠳᠠᠭ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠰᠢᠭ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠴᠦᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠣᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠰᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠢᠬᠤᠪᠲᠤᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠮᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠫᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ ᠦ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢᠷ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠨᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠭᠲᠡᠢ ᠠᠢᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠢᠭ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠲᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠩᠬᠤᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠢᠴᠢᠳ ᠢ ᠤᠭᠲᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠢᠴᠢᠳ ᠢ ᠡᠶᠡᠭᠦᠢᠷᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠨᠦᠰᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠴᠥᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠲᠤ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠰᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠷ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠷᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠡᠶᠡᠲᠡᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠮᠥᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠵᠡᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠪᠲᠡᠢᠬᠡᠨ ᠲᠣᠨᠤᠭ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠨᠥᠬᠦᠭᠡᠰᠦ ᠣᠷᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠲᠦ ᠡᠨᠡ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠠᠩ ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠰᠠᠷ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠫᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠦᠨ ᠬᠣᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠡᠵᠢᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠢᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠠᠷᠠᠮᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠫᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠥᠬᠢᠨ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳ᠋ᠧᠷᠠ ᠰᠲ᠋ᠧᠫᠠᠨᠤᠸᠨᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠢᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠥᠪ ᠨᠢ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠥᠬᠢᠨ ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠱᠲ᠋ᠠᠪ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠴᠣᠯᠠᠲᠠᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠷᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠮᠥᠷᠦᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠦᠲᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠢᠯᠢᠰᠲᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠥᠬᠢᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠲᠣᠰᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠬᠣᠷᠢᠮᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠬᠡᠭᠦᠯᠴᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠥᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠤᠲᠤᠮ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠦᠰᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠲᠤᠮ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠠᠷᠠᠮᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠬᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳ᠋ᠧᠷᠠ ᠰᠲ᠋ᠧᠫᠠᠨᠤᠸᠨᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠡᠮᠬᠡᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠨ ᠲᠣᠨᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠰᠤᠭᠠᠷ ᠣᠯᠢᠭᠲᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠯᠪᠠ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠱᠣᠭ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠳᠭᠤᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠨᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠫᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠬᠣᠴᠤᠷᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠮᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠬᠣᠪᠳᠤᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠣᠪᠳᠤᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠫᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ ᠤ ᠤᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠮᠥᠴᠢᠳᠬᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠤᠨᠴᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠲᠤᠷᠠᠨ ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠫᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ ᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠮᠥᠷᠦᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠦᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠵᠡᠭᠡᠳ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠲᠦᠭᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠬᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠥᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠳ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠢᠪᠴᠤᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠣᠲᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡᠰᠦ᠂ ᠥᠳᠦ ᠰᠣᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠫᠠᠨᠽᠠᠴᠢᠨ ᠨᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠥᠬᠦᠷᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠶᠤᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠬᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠲᠠᠢ ᠥᠲᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠨᠢ ᠰᠦᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠪᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠪᠤᠤ᠂ ᠴᠡᠮᠪᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠦᠵᠢᠷᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠨᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠫᠡᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠴᠢ ᠵᠣᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠤᠤᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠯᠣᠩᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠥᠳᠦᠨ ᠦᠵᠦᠭ᠌᠂ ᠯᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠬᠣᠭᠰᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠨᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠬᠡᠮᠡᠯᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠨᠡᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠶᠣᠷᠤᠭ ᠨᠡᠬᠡᠵᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠨ ᠬᠥᠭᠡᠴᠦᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠫᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠨ ᠬᠥᠭᠡᠴᠦᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳ᠋ᠧᠷᠠ ᠰᠲ᠋ᠧᠫᠠᠨᠤᠸᠨᠠ ᠳᠤ ᠱᠲ᠋ᠠᠪ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠳᠣ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠣᠷᠢᠳᠠᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠫᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠠᠴᠢ ᠬᠦᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠥᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠥᠭᠭᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠬᠢᠨ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠭ᠋ᠬᠢᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠴᠢᠮᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳ᠋ᠧᠷᠠ ᠰᠲ᠋ᠧᠫᠠᠨᠤᠸᠨᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠴᠠᠢ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃ ᠫᠯᠶᠦᠱᠺᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠥᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠭᠠᠳ ᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠥᠭᠭᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠴᠢᠴᠢᠺᠤᠸ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠢᠮᠦ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ︕

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082