ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ

ᠭᠦᠩ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ

ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠣᠶᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ︔ ᠭᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠴᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠤᠰᠤ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ︔ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠱᠥᠯᠦ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠰᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠵᠢ ᠯᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠷᠤᠳᠠᠭ ᠤᠤ︖

ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠭᠠᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠡᠪᠦᠯ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠦᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠷᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ᠂ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠲᠥᠯ ᠦᠨ ᠫᠧᠩ ᠳᠦ᠂ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠷᠪᠢ ᠨᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠡᠢᠮᠦ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠡᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠴᠥᠬᠦᠷᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠡᠨᠡᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠩ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠵᠥᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢ ᠣᠳᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠣᠮᠤᠭᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ - ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠰᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠳ ᠮᠥᠷᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠡᠯᠲᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠪᠣᠷᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠱᠦᠭᠦᠷᠬᠡᠮᠡᠲᠡᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠣᠪᠤᠭᠤ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠥᠭᠬᠦᠯᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠰᠴᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ (ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠠ ) ᠶᠣᠰᠤᠷᠬᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠪᠢ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ« ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ» ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠬᠢᠷᠠᠬᠠᠢ ᠨᠢᠳᠦᠲᠡᠢ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ᠂ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠦ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠤᠰᠤ ᠠᠯᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠰᠢᠮᠡᠨ ᠰᠢᠮᠡᠨ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠳᠠᠭ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠮᠢ ᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠳᠭᠤ ᠴᠢᠮᠬᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠨᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠦ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨᠡᠢᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢ ᠭᠢᠯᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠦ ᠨᠣᠢᠲᠠᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠡᠩᠨᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠯ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠠᠢᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠲᠠ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠃

ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠨᠡ ᠠᠢᠯ ᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ« ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠥᠪ» ᠤᠨ ᠤᠷᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠤ ᠡᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠠᠪᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠯ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠥᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ︕

ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠨᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠦᠲᠦᠯᠵᠦ ᠠᠷᠤᠭ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠠᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ᠄«ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠭᠡ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠠᠮᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠳᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠡᠪᠦᠯ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠳᠠᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ» ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠢᠮᠦ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠩᠭᠦᠢ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠠᠶᠢ᠍ᠬᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠰᠴᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠠᠷᠤᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠄«ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠪᠢᠲᠡᠬᠡᠢ ᠠᠷᠤᠭ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠪᠣᠷᠰᠤᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ︖» ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠴᠡᠴᠡᠭ«ᠵᠦᠭᠡᠷ» ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠰᠤᠷᠬᠠᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠣᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠥᠭᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠲᠣᠰᠴᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠣᠰᠤ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠣᠭᠤᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠢᠳ ᠴᠤ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠨᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠣᠷᠤᠢᠯᠠᠨ ᠬᠣᠨᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠩᠰᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠥᠷᠢᠵᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠮᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠯᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠰᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠦᠰᠦᠲᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ᠄«ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠮᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ᠂ ᠵᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠦᠬᠦᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠤ ᠦᠬᠦᠮᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠣᠨᠳᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠡᠷᠬᠡ» ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠥᠨᠥ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠨ ᠢᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠮᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠡᠮᠬᠦᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠪᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠢ ᠴᠦ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠵᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠲᠠᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤᠯᠠᠷ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠲᠣᠰᠪᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠲᠤᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

«ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ︖ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ︖» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠠᠰᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠩᠭᠤᠲᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠠᠢ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠦᠷᠡᠰ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠬᠣᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠤᠳ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠥᠯᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠦᠨᠡᠨ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠵᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ᠃

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠦᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠩ ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠦᠭᠦᠭᠡᠨᠴᠡᠭᠡᠯ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠩᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠯ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠣᠨᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠥᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠣᠨᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠠᠢᠯ ᠳᠤ ᠥᠭᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠢ ᠲᠡᠳᠡ«ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠥᠭᠴᠦ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠳᠭᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠵᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠨᠤᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠨᠡᠲᠦᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠮᠤ ᠲᠣᠮᠤ ᠯᠠᠪᠰᠠ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠥᠯᠢᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠮᠡᠭᠡᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠵᠠᠩᠭᠤᠲᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ - ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠲᠥᠪᠬᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠩᠭᠤᠲᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠪᠢ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠠᠢᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠣᠬᠤᠢ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠴᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ - ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠬᠣᠨᠤᠭᠠᠳ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠪᠡ᠃ ᠵᠠᠩᠭᠤᠲᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠦ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠤᠩ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠲᠠᠢᠨ ᠭᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠤ ᠬᠢᠶᠠᠭ ᠬᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠩᠬᠤᠨ ᠳᠣᠬᠢᠯᠵᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠨᠴᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠣᠪᠤᠭᠤ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠵᠠᠩᠲᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠶᠠᠯᠤᠨ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠩᠭᠤᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠲᠠ ᠬᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ«ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠦᠵᠡ᠂ ᠣᠳᠣ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠂ ᠳᠥᠩᠭᠡᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠵᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠦ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠢᠨᠦ<ᠰᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ>᠂<ᠬᠤᠪᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ> ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠥᠯᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ︖ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠰᠭᠠᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠨᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠪᠣᠷᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠦᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠤᠯᠠᠩ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠥᠷ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠢ ᠯᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠠᠩᠭᠤᠲᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠ᠃

«ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰ ᠲᠠᠢ» ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠮᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠥᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠨᠦᠭᠡᠯᠲᠦ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠰᠢᠭ ᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠨ ᠱᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠵᠦ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠬᠣᠨᠢᠳ ᠢ ᠬᠣᠷᠭᠤᠯ ᠰᠢᠭ ᠰᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ«ᠬᠣᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ» ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠴᠦ ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠢᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠲᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠩᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳᠤᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠭᠤᠮᠠᠭᠠᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠵᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠥᠯᠦᠰᠴᠦ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠢᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ︕ ᠠᠢᠯ᠂ ᠨᠢᠯᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠨ ᠤᠯᠠᠢᠵᠤ ᠬᠦᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠰᠠᠪᠰᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠴᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠥᠯᠦᠨ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠴᠤᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠶᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ︕ ᠶᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢ︕

ᠠᠬ᠎ᠠ ᠥᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠨ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠳᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠳ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠥᠮᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠴᠠᠰᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠴᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠭᠤᠳᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠷᠬᠤᠨᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠰᠤ ᠴᠢᠬᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠢᠯᠤᠨ ᠭᠡᠰᠴᠦ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠥᠯᠳᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠤ ᠵᠢᠮᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠵᠢᠮᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠴᠦ ᠪᠦᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠴᠢᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠢ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ« ᠴᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠠᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠮ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠷᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠶ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠥᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠬᠥᠯᠳᠡᠵᠦ ᠪᠡᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠥᠯᠦᠰᠴᠦ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠵᠢᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠯᠲᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠦᠯᠵᠦ«ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ» ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠤ᠂«ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤ» ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠩᠳᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠶᠦᠪᠡ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠯᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠷᠴᠦ ᠠᠢᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠲᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠣᠨᠢᠳ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠥᠮᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠭᠦᠶᠦᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠢᠮᠠᠷ ᠰᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠨ ᠢᠰᠭᠡᠷᠴᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠢ ᠴᠠᠰᠢ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠣᠷᠢᠭᠠᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤ ᠵᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠲᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠦᠶᠦᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠪᠤᠢ︖ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠨᠦ ᠬᠥᠯᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠪᠡ︖ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ︕

ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠣᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠥᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠣᠷᠴᠤ ᠣᠢᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠮᠲᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠮᠠᠴᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ«ᠰᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ» ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠳ ᠣᠢᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠵᠡᠩᠭᠦᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠡᠮᠲᠡᠷᠡᠵᠦ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠪᠣᠰᠭᠠᠪᠠᠯ ᠥᠨᠦᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠣᠢᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃« ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠤᠤ︖ ᠦᠭᠡᠢ᠂<ᠰᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ> ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠭᠦᠷᠦᠮᠡᠭᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠳᠤᠷᠤᠨ ᠣᠢᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠳ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ«ᠰᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ» ᠨᠢ«ᠮᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠠᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠮᠡᠯᠲᠡᠭᠡᠨᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ«ᠡᠵᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠪᠢᠲᠡᠬᠡᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠨ«ᠰᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ» ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠴᠣᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠦᠬᠦᠯ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠫᠠᠳ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠥᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ᠃

ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠥᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠥᠯᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠲᠤᠢᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠥᠬᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ« ᠰᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ» ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠯᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠮᠤᠭᠰᠢᠯ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ ᠬᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠷ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠴᠦ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠣᠷᠪᠢ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠥᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦ«ᠪᠢᠳᠡ ᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠮᠤᠭ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠨᠢ ᠭᠡᠯᠢᠵᠦ ᠭᠡᠷ ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠪᠡ᠃

ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠠᠢᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠥᠯ ᠨᠢ ᠬᠥᠯᠳᠡᠵᠦ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠲᠡᠩᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃

ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠦᠯᠲᠦ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠥᠳᠡᠯᠵᠦ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠥᠯᠳᠡᠵᠦ ᠬᠥᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠥᠩᠭᠡᠵᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠨ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠵᠦᠳᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ«ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠ» ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠤ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠥᠪ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠨ ᠭᠦᠶᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠥᠨᠢᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠤᠮᠥ᠋ᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠭᠦᠶᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠣᠨᠢᠳ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠶᠠᠪᠤᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠮᠥᠯᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠮᠥᠷ ᠭᠦᠨ ᠳᠤᠷᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠁ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠁ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠁ ᠠ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠢ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠷᠡᠰ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠥᠰᠦᠨ ᠪᠣᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠭᠠᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠠ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠤ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠠᠳᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠠᠳᠭᠤᠭᠠᠲᠠᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠰᠠᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ«ᠰᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ» ᠨᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠷᠲᠡᠵᠦ ᠥᠨᠢᠳᠡ ᠠᠨᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠁

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠬᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭᠠᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠮ᠎ᠡ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠡᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠥᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠮᠤᠭᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠳᠣ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠦᠨᠦᠰᠴᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠲᠠ ᠴᠠᠬᠢᠷᠮ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠢ ᠤᠭᠲᠤᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082