ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠡᠮᠨᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ

ᠳᠠᠸᠠᠣ᠋ᠰᠤᠷ

ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠡᠨᠡ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠠᠪᠰᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠴᠢᠰᠴᠡᠦ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠪᠬᠢᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠴᠡᠲᠡᠢ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠲᠣᠯᠢᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠣᠩᠬᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ«ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠮᠨᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠯᠠ ᠴᠠᠰᠢ ᠳ᠋ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠦᠰᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠳᠡᠩᠬᠡᠭᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠩᠬᠠᠭᠠᠷ ᠮᠥᠷᠦ᠂ ᠲᠡᠨᠢᠭᠦᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ᠂ ᠭᠤᠨᠢᠭᠠᠷ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠦᠷ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠤᠮᠠᠰᠬᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠦ«ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠵᠥᠪ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ︕<ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ> ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡ - ᠥᠨᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ︕ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠴᠦ ᠮᠥᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠳᠭᠠᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠵᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠶ᠎ᠠ︕ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠮᠡᠭᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠤ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠤᠢᠯ ᠪᠣᠰᠪᠠ᠃ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠲᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠵᠣᠬᠢᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠦᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄

ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠪᠲᠡᠷᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠥᠨᠳᠡᠢᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠲᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠨᠥᠮᠦᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠦ«ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠥᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠥᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠳ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠥᠪ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠢᠯᠢᠰ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠣᠷᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠨᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠵᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠳᠣᠭᠤᠯᠠᠩ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠴᠢᠷᠠᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠬᠡᠢ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠳ᠄

«ᠵᠠ ᠶᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ︕ ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ» ᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠥᠷᠳᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠨ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ᠄

«ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠡ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠰᠢᠤ︕» ᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠤᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠯᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭᠲᠠᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ᠄

«ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠄«ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠ ᠳᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠦᠰᠡ᠂ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ» ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠄

«ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠵᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠡᠵᠦ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠵᠠᠪᠳᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠢᠨ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤᠪ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤ᠂ ᠣᠨᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠢᠮᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠪᠣᠯ«ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠨᠡᠩᠬᠦ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠰᠢ ᠴᠠᠰᠢ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠳᠥᠩᠭᠡᠨ ᠳᠠᠩᠭᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠥᠨᠥᠬᠢ«ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ» ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠴᠤᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠳᠠᠭ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠢᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠢᠰᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂«ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ» ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠯᠠᠪ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠰᠤᠨ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠄

«ᠵᠠ ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠠᠯᠢ ᠴᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠬᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠦᠯᠢᠳᠴᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠥᠯᠪᠡᠷᠴᠦ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠯ ᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠮᠤᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠶᠡᠯᠰᠡᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ᠄

«ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠂ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠢᠮᠦ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠢᠮᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ» ᠭᠡᠳ ᠭᠠᠩᠰᠠᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠄«ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠲᠡᠬᠡᠢ ᠠᠶᠤ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ᠃ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠵᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖» ᠭᠡᠪᠡ ᠁

ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠰᠴᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠯᠬᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠬᠡᠨᠴᠡ ᠳᠣᠷᠤᠢ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠬᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠯᠳᠤᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠤᠢ︕ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠣᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠶᠦᠭᠡᠳ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠢᠯᠳᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠤᠨᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠂ ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠤᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠵᠦᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠡᠪᠦᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠪᠦᠯ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠳ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠰᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠭᠤᠷ ᠲᠣᠰᠴᠤ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠮᠥᠷᠳᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠮᠣᠷᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ«ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ»᠂«ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠬᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠨ ᠲᠤᠬᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠭᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠵᠠᠯᠠᠩ ᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠥᠰᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠠᠭᠲᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠤᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠮᠣᠢᠯ ᠰᠢᠭ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠯᠡᠨ ᠤᠨᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠥᠷᠦᠢᠴᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠭᠠᠳ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠪᠦᠷ ᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠥᠷᠦᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠴᠤ ᠬᠤᠢᠯᠠᠷᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠯᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠬᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠴᠤ ᠲᠣᠮᠤᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠢᠯᠠᠷᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠥᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠢᠲᠡᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠥᠭᠰᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠢᠳᠡᠷᠴᠦᠳ᠂ ᠥᠬᠢᠳ ᠪᠡᠷᠢᠶᠡᠳ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠥᠭᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠲᠤᠭᠤᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠢᠵᠤ ᠬᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠰᠦᠵᠦ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠷᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠴᠤ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠣᠰᠭᠠᠨ ᠰᠡᠷᠲᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠯᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠦᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠭᠵᠤ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠬᠤᠢᠪᠢ ᠭᠣᠭᠴᠤᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠢᠯᠲᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠱᠠᠯᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢᠨ«ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠤᠷᠭᠠᠴᠢᠨ» ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠮᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠴᠢᠬᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠠᠨᠵᠢᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠤᠭᠵᠠ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢᠵᠤ«ᠮᠣᠷᠢ ᠴᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠤᠷᠭᠠᠴᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠌ ᠦᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠢᠯᠲᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ᠂ ᠤᠬᠤᠰᠬᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠭᠠᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠳᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠮᠦᠰ᠂ ᠤᠷᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠷᠭᠠᠴᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠣᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠣᠭᠲᠤ ᠬᠠᠶᠠᠨ ᠨᠣᠭᠲᠤᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠣᠮᠴᠤᠭᠳᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠬᠢᠳᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠳᠦᠷᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ ᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠰᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠴᠣᠪᠬᠤᠴᠢᠨ ᠰᠠᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠯᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠢᠰᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠠᠢᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃

ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠠᠳᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ᠄

«ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠡ︕ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ︖ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠣᠳᠣ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠰᠢᠴᠢᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ᠄

«ᠳᠠᠳᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ» ᠭᠡᠳ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭ᠌ ᠲᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠄

«ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠰᠢᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡ ᠡ -» ᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠥᠭᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠮᠨᠢᠭ᠌ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠮᠨᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠮ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠳᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠵᠠᠪᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠲᠤᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ«ᠬᠦᠦ» ᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠬᠢᠷᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠨᠡᠮᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠡᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠥᠳᠦᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠪᠬᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠤᠩ ᠴᠠᠪᠢᠯᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠮᠣᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠤᠢᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠰᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠪᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠨ ᠲᠤᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ«ᠨᠢᠰ» ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ«ᠨᠢᠰ» ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢᠴᠤᠳ«ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠨ«ᠤᠤᠬᠠᠢᠰ ᠳ᠋ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨᠴᠦᠳ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ«ᠤᠤᠬᠠᠢᠰ ᠳ᠋ᠠ» ᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠠᠶᠢ ᠶᠢᠨ«ᠨᠢᠰ» ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠤᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠪᠬᠢᠨ ᠲᠤᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠥᠭᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠵᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠬᠠᠲᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠳᠦᠷᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠪᠣᠰᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠄

«ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ︕ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ᠂<ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ> ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠦ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠡᠮᠨᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠠᠢᠯ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠤᠤ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤ ᠶᠤᠮ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠨᠢᠶᠡᠪᠡ᠃ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠭᠡᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠯᠳᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠄

«ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠮᠥᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠭᠤᠮᠪᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠲᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠯᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠴᠤ ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠵᠤᠯᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠯᠡ ᠰᠠᠶᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠱᠠᠯᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠥᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠨᠥ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠢᠬᠤᠷᠬᠤ ᠪᠤᠢ︕ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠯᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠ᠂ ᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠠᠭ ᠭᠱᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠᠳᠭᠠᠨ ᠤᠷᠭᠠᠯᠬᠠᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠠᠷᠠᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠠᠷᠠᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠯ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠢᠷᠮᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠠᠷᠤ ᠬᠥᠯ ᠨᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠷᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠰᠢᠤ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ᠄

«ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠷᠤ ᠪᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠩᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠠᠢ» ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ᠄

«ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ» ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ᠄

«ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠭᠠᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠰᠢᠤ» ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠠᠭᠲᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠳᠦᠷᠯᠡᠵᠦ ᠣᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦᠲᠡᠢᠬᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠠᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ«ᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠢᠨ ᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠳᠡᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠨᠢᠭᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠴᠢᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠬᠣᠢᠮᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ᠄

«ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠴᠢᠬᠠᠪᠠ︖ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠭᠤᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

«ᠲᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠵᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠢᠳᠠᠰ ᠬᠦᠷᠪᠡ᠃

«ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠤᠨᠤᠭᠠᠳ ᠤᠤ︖»

«ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠄«ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠵᠠᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠪᠳᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

«ᠣᠢᠴᠢᠭᠠᠳ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ᠃»

«ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ᠃»

«ᠲᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠦ«ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠥᠨ ᠴᠦ ᠵᠢᠭᠲᠡᠢᠬᠡᠨ ᠲᠤᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠡᠮᠨᠢᠭ᠌ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠱᠢᠭᠦᠢ ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠳᠣ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠢ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠩᠭᠤᠲᠠ ᠪᠠᠨ᠄

«ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠁» ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠡᠳ᠄«ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠡ ᠮᠠᠭᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠠᠷᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠨ ᠢ<ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ -> ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠠᠭᠲᠠᠯ᠎ᠠ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠄

«ᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠥᠨᠦᠭ︕ ᠪᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠩᠰᠢᠶᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠪᠤ ᠴᠣᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ» ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠤ«ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠯᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ︕ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠬᠤᠷ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠢᠴᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ«ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠯᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ» ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠮᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤᠨᠢ«ᠲᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠁ ᠣᠢᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ᠂ ᠠᠴᠢ ᠬᠦᠦ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠯᠡ«ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ︕ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ︕» ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠩᠳᠠ ᠮᠡᠩᠳᠡ ᠴᠠᠢ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠥᠭᠪᠡ᠃

ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠩᠰᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠯᠭᠦᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠄

«ᠵᠠ ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠴᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰ︕» ᠭᠡᠳ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠄«ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ︕» ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ«ᠵᠠ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠴᠠᠭᠠᠳᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠤᠤ︖ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠᠴᠢ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠢᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠰᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ᠄«ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠢᠭᠤᠢ᠂ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠪᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠠᠯᠢ ᠳ᠋ᠠ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠶᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ᠄

«ᠵᠠ ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯ︕ ᠡᠮᠨᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭᠯᠡ︕» ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠲᠦᠷ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠳ᠄

«ᠪᠢ ᠶᠠᠪᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠁» ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠰᠴᠤ᠄

«ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ︕ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠣᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠨᠠᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ<ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ> ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠥᠬᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠡᠮᠨᠢᠭᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ» ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ«ᠡᠮᠨᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭᠯᠡᠬᠦ» ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠨᠤᠵᠤ᠂ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠳᠦ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠦ᠋ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠮᠥᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠠᠰᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠣᠴᠤᠷᠴᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠷᠳᠠᠬᠤ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠢᠯᠠᠷᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠡᠪᠦᠯ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠦ᠋ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠬᠣᠴᠤᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠡᠪᠦᠯ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ«ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠡᠯ ᠴᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃«ᠴᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠣᠷᠤᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠤᠨᠲᠠᠨ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠂ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠩ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠣᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠨᠣᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠃

ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠣᠩᠬᠤ ᠲᠠᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠲᠤᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠴᠡᠲᠡᠢ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠯᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠡᠮᠨᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠨᠳᠡᠷ ᠢ ᠡᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠴᠢᠮᠪᠠᠢ ᠠᠯᠬᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082