ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ

ᠪᠢ ᠶᠧ

ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠲᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ ᠦᠦ︖ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠮᠤᠬᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠮᠥᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠮ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠲᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠢᠳᠴᠦ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠰᠠᠴᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠯᠡ ᠪᠥᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠭᠤᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨᠴᠦᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠰᠢᠭᠢᠳᠭᠡᠭᠡᠲᠦ ᠲᠢᠲᠢᠮ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠭᠢᠯᠪᠠᠯᠵᠠᠨ ᠭᠢᠯᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠨᠠᠮ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠥᠳᠦ ᠰᠣᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠰ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠰᠦᠵᠦ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠰᠤᠭᠠᠢ᠃

ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠭᠣᠷᠤᠬ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠣᠢ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ

ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠲᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠢ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠨᠴᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠠᠷᠭᠤᠮᠠᠭ ᠬᠥᠯᠦᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠠᠭᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠠᠨᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠭᠲᠠ ᠶᠢ ᠤᠨᠤᠭᠠᠳ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠪᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠥᠨ ᠴᠦ ᠡᠭᠡᠷᠡᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠣᠪᠢ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠯᠪᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠩᠭᠢᠨᠡᠮ᠎ᠡ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠳᠲᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠨᠳᠤᠷᠶ᠎ᠠ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠣᠷᠤᠮᠤᠭ ᠬᠥᠪᠦᠩ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠰᠬᠭᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭ᠋ᠬᠢᠪ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠬᠠᠳᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠳᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠤᠨᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠭᠢᠨᠵᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠭᠢᠯᠠᠰ ᠭᠢᠯᠠᠰ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠳᠭᠤᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠣᠯᠭᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠭᠣᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠣᠯᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠪᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠣᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠯ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠨ ᠴᠣᠩᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠢ ᠱᠤᠩᠪᠠᠨ ᠴᠣᠯᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠴᠦ ᠭᠣᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠩᠭᠤᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠭᠤᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠬᠠᠢᠷᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠮᠪᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠪᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠳᠣᠲᠤᠭᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠯ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠣᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠭᠴᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠴᠣᠬᠤᠷᠲᠤᠨ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠠᠷᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠰᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠢ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠥᠭ᠌ ᠨᠡᠮᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠣᠴᠢᠪᠠᠯ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠣᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠵᠢᠷᠭᠢᠨ ᠳᠣᠩᠭᠤᠳᠬᠤ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠠ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠳᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠣᠢ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠤᠯᠠᠰ ᠤᠯᠠᠰ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠤᠴᠠᠯᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠣᠨᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠬᠥᠪᠬᠡᠷ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠣᠬᠤᠷ ᠪᠤᠭᠤ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠡᠳᠦᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠴᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠳᠣᠲᠤᠭᠰᠢ ᠣᠷᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠠᠳ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠯᠮᠢᠶᠠᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠡ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠭᠣᠷᠤᠬᠠᠳ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠥᠯᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠯᠲᠤ ᠭᠣᠷᠤᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠬᠡ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠠᠪᠠᠮᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠤᠩ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠨ᠂ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠷᠢᠲᠡᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠤᠷᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠤᠬᠤ ᠲᠡᠪᠰᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠲᠣᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠷᠮᠠᠲᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠥᠪᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠲᠥᠷᠦᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠴᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠬᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠯᠤᠭᠡ ᠲᠡᠩᠴᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢ︖

ᠶᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ

ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠣᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠭᠣᠶᠤᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠬᠥᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠳᠥᠯᠭᠡᠬᠡᠨ ᠭᠣᠷᠤᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠢᠯᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠡᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠯᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠦᠳ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠷᠭᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠴᠠᠢᠷᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠥᠶᠦᠭ᠌ ᠲᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠵᠥᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠦᠮᠵᠦᠭ᠌ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠴᠠᠳᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠦᠰᠦ ᠵᠢᠰᠦ ᠨᠢ ᠲᠣᠰᠤ ᠲᠦᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠲᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ᠃ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠦ ᠬᠤᠸᠠ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠲᠠᠷᠯᠡᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠨᠢ᠂ ᠣᠷᠤᠭ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠡᠩ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠣᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠠᠶᠠ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠡᠪᠡᠯᠵᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠬᠣᠩᠬᠤ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ᠌ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠦᠳ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠨᠤᠭᠠᠳ ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ᠂ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨᠴᠦᠳ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠬᠢᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠢᠨᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠣᠢ᠂ ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠯᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠦ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠤᠭᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠯᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠣᠮᠤ ᠢᠨᠳᠠᠷᠠᠨᠢᠯᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠᠲᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠬᠦ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠤᠩ ᠮᠡᠲᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠪᠢᠷ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠦᠳ ᠢ ᠥᠪᠴᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠠᠷᠭᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠪᠢᠷ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠯᠪᠤ ᠲᠣᠯᠪᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠠ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠯᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠠᠯᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ ᠳᠦ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠳᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠰᠪᠠᠯ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠨᠦᠭ᠌ ᠴᠡᠭᠡ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠥᠯᠦᠰᠪᠡᠯ ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠣᠪᠤ ᠥᠷᠦᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠷᠡᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠤᠵᠤ ᠴᠠᠳᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠯᠡ ᠮᠡᠳᠡ᠃

ᠠᠢᠯ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠴᠣᠭᠰᠢᠬᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠳᠤᠮᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠣᠨᠤᠷᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠰᠢᠭ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠴᠠᠭ ᠮᠥᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠳᠦ ᠴᠢ ᠨᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠥᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠣᠭᠰᠤᠪᠠᠯ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠡᠨᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠨᠡᠭᠦᠷ ᠪᠥᠷᠲᠦᠯᠵᠡᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠡᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢᠪᠤᠩ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠭᠤᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠭᠣᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠲᠥᠷᠦᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠠᠬᠢ᠂ ᠮᠥᠬᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ

ᠵᠢᠷᠪᠢᠭᠢᠨᠡᠬᠦ ᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠠᠯᠢᠩ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠣᠭᠳᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠳ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠤᠭ ᠨᠣᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠬᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠦᠷ ᠴᠠᠢᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠢᠷᠠᠳᠴᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠦᠳᠲᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷ ᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠭᠰᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠥᠨᠢᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠮᠪᠠᠢ ᠬᠡᠢᠰᠬᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠴᠢ ᠲᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠰᠥᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠦ ᠨᠡᠢᠯᠡᠵᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠬᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠱᠠᠯᠠᠪ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠬᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨᠦᠰᠡ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠯᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶᠡᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠨᠦᠷᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠱᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠯᠴᠡᠨ᠂ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠡᠳᠡ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠰᠠᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠣᠷᠲᠤᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷ ᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠲᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠨᠵᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠡᠢᠳᠡᠮ ᠭᠡᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠥᠭᠦ ᠲᠡᠭᠦᠬᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠭᠦ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠮᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠴᠡᠯ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠥᠬᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠥᠷᠭᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠥᠨᠥ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠠᠯᠲᠠ ᠡᠩ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠯ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠳ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠥᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠩ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠭᠦ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠱᠠᠭᠰᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠤᠤ︖ ᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠭᠡᠳ ᠦᠯᠦ ᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠴᠢᠬᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠡᠢᠮᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠮᠥᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠣᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠭᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠲᠣᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠳ ᠢᠳᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠥᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠡᠪᠡᠬᠦᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠥᠪᠬᠡᠷ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠭᠲᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠯᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠨᠦᠬᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠢᠰᠦ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠣᠢᠲᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠢᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠢᠴᠡᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠢᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠭᠣᠯᠢᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠭᠢᠯᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠵᠦ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠷᠴᠦ ᠪᠠᠯᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠨ ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢᠬᠡᠨ ᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠮᠠᠴᠤᠵᠤ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠬᠡᠭᠦᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠠᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠡᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠮᠡᠷ ᠪᠣᠲᠠ ᠪᠣᠲᠠ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠳᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠮᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠭᠠᠨ ᠨᠢᠤᠯᠲᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠨᠠᠬᠢᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠮᠥᠷ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ - ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠯᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠮ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠦᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠲᠣᠮᠤ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠵᠥᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠣᠯᠢ ᠰᠢᠭ ᠮᠡᠯᠲᠡᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠯ ᠨᠡᠪᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠥᠪᠬᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠩᠭᠤᠷᠤᠤ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠴᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩᠭᠠᠷ ᠭᠤᠩᠭᠠᠷ ᠳᠣᠩᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠨᠡᠩᠳᠡ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠤᠰᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠡᠯᠲᠡᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠴᠢ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ ᠰᠢᠷᠲᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠱᠤᠩᠪᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠬᠠᠢᠷᠰᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠠᠬᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠲᠣᠯᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠮᠡᠯᠲᠡᠢᠵᠦ᠂ ᠥᠴᠦᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠣᠭ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠢᠷᠠᠯᠵᠢ ᠠᠷ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠯᠠ ᠲᠡᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ᠂ ᠭᠦᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠥᠩᠭᠡ ᠢᠯᠭᠤᠮ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠬᠣᠯᠠᠳᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠭᠦᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠡᠢᠮᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠲᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠵᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠤᠢᠳᠭᠠᠷ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠮᠥᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠬᠣᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢ ᠲᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠦ᠋ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠷᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠣᠳᠣ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠲᠤᠯ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠥᠨᠢ ᠨᠢ ᠣᠳᠤᠨ ᠮᠡᠴᠢᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠯ ᠥᠨᠢᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠨ ᠥᠰᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠶᠠᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠢᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠳᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠡᠭᠴᠡ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠠᠰ ᠳᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠠᠯᠲᠠ ᠭᠦᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠳᠠᠷᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠢᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠢᠨᠵᠢ ᠤᠨᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠤᠷᠲᠤ ᠭᠢᠨᠵᠢᠨ ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠰᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠵᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠬᠥᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠢᠬᠤᠪᠲᠤᠷ ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ ᠳᠣᠩᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠭᠢᠨᠵᠢ ᠭᠦᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠳᠠᠷᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠥᠩᠭᠡᠢᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠭᠡᠰᠦᠷᠡᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠦᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠᠷᠠᠨ ᠠᠳᠠᠪᠠᠰᠢ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠲᠡᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠥᠯᠭᠡᠨ ᠭᠣᠷᠤᠬᠠᠲᠤ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠥᠯᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠪᠤ ᠲᠣᠪᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠦᠳ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠰ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠴᠠᠢᠷᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠤᠷᠤᠯᠵᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠭᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠯ ᠨᠡᠢᠯᠡᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠭᠣᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠳᠠᠷᠭᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠣᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠯ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠭᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠭᠣᠷᠤᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠷ ᠡᠷᠭᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠥᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠨᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠯᠠᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠭᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠮᠥᠨ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠦᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠤ ᠨᠢ ᠥᠮᠦᠭᠢᠷᠡᠵᠦ ᠦᠬᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠤ ᠢᠳᠡᠷᠬᠡᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠠᠯᠲᠠ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠣᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠦ᠃

ᠥᠨᠥ ᠡᠨᠡ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠳᠡ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠺᠷᠠᠢᠨᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠰᠠᠷᠬᠤᠳ ᠨᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠡᠳᠦᠢᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦᠨ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠣᠢ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠣᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠳᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠪᠡᠯ ᠨᠠᠳᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠥᠩᠭᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠨ ᠵᠠᠮᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠃ ᠵᠠᠮᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082