ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠲᠠᠳ
ᠠᠩᠭᠯᠢ
ᠶᠠᠫᠣᠨ
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠢᠣᠨᠢᠺᠰ ᠬᠣᠶᠠᠷ

ᠸᠠᠩ ᠶᠠᠨ

ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠎ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠮᠥᠨ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠣᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ᠎ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ᠎ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠯᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠎ᠶᠦᠮ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ᠎ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠨ᠎ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ᠎ᠤ ᠶᠡᠷᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ᠎ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠦᠯᠲᠡ᠎ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ᠎ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ: ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ᠎ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠯᠢᠭ᠎ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠲᠣᠣᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠡᠰ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠪᠠᠯ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠡᠰ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠦᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ᠎ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ᠎ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠳᠦᠷᠰᠦ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ᠎ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠎ᠢ᠎ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠎ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠎ᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠭᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠮᠥᠨ ᠴᠥᠮ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠪᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠯ᠎ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠎ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ᠎ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠎ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠎ᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠯᠢᠭ᠎ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠎ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ᠎ᠶᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠢᠯᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠲᠣᠣᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ᠎ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ᠎ᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠣᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ᠎ᠶᠢ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠨ᠎ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠥᠨᠴᠦᠭ᠂ ᠮᠤᠷᠤᠢᠴᠠ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠥᠬᠦᠮ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠎ᠢ᠎ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠎ᠦᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ᠎ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠨᠡ ᠤᠭ ᠶᠣᠰᠤ᠎ᠨᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠎ᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ᠎ᠦᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠤᠷ᠎ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠎ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠨ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ᠎ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ᠎ᠳᠦ ᠴᠥᠮ ᠲᠤᠢᠯ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠎ᠲᠡᠢ᠎ᠶᠦᠮ᠃

ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ᠎ᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ᠎ᠶᠢ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ᠎ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢᠨ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ᠎ᠶᠢ᠎ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠡᠶᠡᠰ᠎ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠵᠠᠢ ᠵᠠᠭᠠᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠯ ᠣᠯᠵᠤ 《ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ - ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠤᠷ》 ᠭᠡᠭᠴᠢ 《ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠨᠢᠳᠦ》᠎ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠎ᠶᠦᠮ᠃ ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠦ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠪᠡᠯ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠤ ᠳᠣᠭᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ᠎ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠷ᠎ᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠤ ᠲᠣᠬᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡ᠎ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳ᠎ᠠᠴᠠ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠣᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠮᠥᠷ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠯᠠ ᠵᠠᠮ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠎ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠ ᠬᠡᠷᠪᠡ 《ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠎ᠨᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋᠎ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠶᠦᠮ ᠪᠣᠯ ᠯᠠᠪᠲᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ᠎ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠂ ᠥᠭᠶᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ᠎ᠨᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠎ᠲᠤ ᠡᠷᠬᠡ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠢᠬᠠᠰᠢ ᠲᠥᠷᠦᠬᠦ᠎ᠶᠦᠮ᠃ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠢᠮᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠎ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠳᠦ ᠣᠬᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠦ ᠪᠡᠶᠡᠰ᠎ᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ 《ᠠᠵᠢᠳᠠᠭ》 ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠠᠢᠪᠤᠩ ᠪᠡᠶᠡᠰ᠎ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ 《ᠪᠦᠯᠲᠡᠢᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ》 ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠬᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ᠎ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ᠎ᠳᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠥᠭᠶᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠥᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ᠎ᠠᠴᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠬᠤ᠎ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ