ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠲᠠᠳ
ᠠᠩᠭᠯᠢ
ᠶᠠᠫᠣᠨ
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠢᠣᠨᠢᠺᠰ ᠬᠣᠶᠠᠷ

ᠸᠠᠩ ᠶᠠᠨ

ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠎ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠮᠥᠨ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠣᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ᠎ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ᠎ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠯᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠎ᠶᠦᠮ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ᠎ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠨ᠎ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ᠎ᠤ ᠶᠡᠷᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ᠎ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠦᠯᠲᠡ᠎ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ᠎ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ: ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ᠎ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠯᠢᠭ᠎ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠲᠣᠣᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠡᠰ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠪᠠᠯ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠡᠰ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠦᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ᠎ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ᠎ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠳᠦᠷᠰᠦ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ᠎ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠎ᠢ᠎ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠎ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠎ᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠭᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠮᠥᠨ ᠴᠥᠮ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠪᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠯ᠎ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠎ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ᠎ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠎ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠎ᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠯᠢᠭ᠎ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠎ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ᠎ᠶᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠢᠯᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠲᠣᠣᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ᠎ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ᠎ᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠣᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ᠎ᠶᠢ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠨ᠎ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠥᠨᠴᠦᠭ᠂ ᠮᠤᠷᠤᠢᠴᠠ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠥᠬᠦᠮ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠎ᠢ᠎ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠎ᠦᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ᠎ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠨᠡ ᠤᠭ ᠶᠣᠰᠤ᠎ᠨᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠎ᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ᠎ᠦᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠤᠷ᠎ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠎ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠨ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ᠎ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ᠎ᠳᠦ ᠴᠥᠮ ᠲᠤᠢᠯ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠎ᠲᠡᠢ᠎ᠶᠦᠮ᠃

ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ᠎ᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ᠎ᠶᠢ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ᠎ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢᠨ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ᠎ᠶᠢ᠎ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠡᠶᠡᠰ᠎ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠵᠠᠢ ᠵᠠᠭᠠᠭ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠯ ᠣᠯᠵᠤ 《ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ - ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠤᠷ》 ᠭᠡᠭᠴᠢ 《ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠨᠢᠳᠦ》᠎ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠎ᠶᠦᠮ᠃ ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠦ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠪᠡᠯ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠤ ᠳᠣᠭᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ᠎ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠷ᠎ᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠤ ᠲᠣᠬᠢᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡ᠎ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳ᠎ᠠᠴᠠ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠣᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠮᠥᠷ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠯᠠ ᠵᠠᠮ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠎ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠ ᠬᠡᠷᠪᠡ 《ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠎ᠨᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋᠎ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠶᠦᠮ ᠪᠣᠯ ᠯᠠᠪᠲᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ᠎ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠂ ᠥᠭᠶᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ᠎ᠨᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠎ᠲᠤ ᠡᠷᠬᠡ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠢᠬᠠᠰᠢ ᠲᠥᠷᠦᠬᠦ᠎ᠶᠦᠮ᠃ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠢᠮᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠎ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠳᠦ ᠣᠬᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠦ ᠪᠡᠶᠡᠰ᠎ᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ 《ᠠᠵᠢᠳᠠᠭ》 ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠠᠢᠪᠤᠩ ᠪᠡᠶᠡᠰ᠎ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ 《ᠪᠦᠯᠲᠡᠢᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ》 ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠬᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ᠎ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ᠎ᠳᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠥᠭᠶᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠥᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ᠎ᠠᠴᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠬᠤ᠎ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ᠎ᠲᠡᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ᠎ᠶᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠳᠣᠪᠲᠤᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭ᠎ᠢᠶᠠᠨ᠎ᠴᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠎ᠢ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠎ᠳᠦ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠢᠨ᠎ᠤ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠎ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠎ᠶᠦᠮ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠤᠭ ᠶᠣᠰᠤ᠎ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠤᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠎ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ 《 ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠤᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ》᠎ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠳᠦ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠲᠡᠢ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠤᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ᠎ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ᠎ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ᠎ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ᠎ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ᠎ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠡᠢᠮᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠨᠢ ᠴᠢᠪ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠷᠠᠳᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ᠎ᠳᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠶᠦᠮ᠃ ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠦ ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠤᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠷᠠᠳᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ᠎ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠡᠨᠳᠡᠯ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠠᠬᠤᠢ᠎ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ᠎ᠠᠴᠠ ᠷᠠᠳᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ᠎ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠯ᠎ᠢ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ᠎ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ᠎ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠤᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠷᠠᠳᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ᠎ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ᠎ᠤ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠎ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ᠎ᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯ᠎ᠢ ᠠᠪ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠥᠮᠦᠰ᠎ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ᠎ᠲᠤ ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ᠎ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠎ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠣᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ᠎ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠣᠳᠤᠨ᠎ᠤ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ ᠪᠣᠯ ᠮᠥᠨ᠎ᠴᠦ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠤᠭ ᠶᠣᠰᠤ᠎ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ᠎ᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ᠎ᠲᠦ ᠨᠢᠰᠦᠭᠴᠢ᠎ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢ ᠡᠭᠡᠯ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠎ᠳᠦ ᠲᠤᠩ ᠪᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠠᠷ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠨᠢᠰᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠳᠦ᠂ ᠨᠢᠰᠦᠭᠴᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠳᠦ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ᠎ᠦᠨ ᠢᠪᠴᠤᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ᠎ᠳᠡᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ᠎ᠯᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠦ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ᠎ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠣᠮᠤᠬᠠᠨ᠎ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢ ᠭᠡᠳ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠎ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠨᠳᠠᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠥᠪ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠬᠢ᠎ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠨ ᠨᠢᠰᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ᠎ᠳᠡᠬᠢ ᠪᠥᠵᠦᠩ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠤᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠮᠥᠷᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ᠎ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠎ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠰᠦᠭᠴᠢ᠎ᠨᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡ᠎ᠪᠡᠷ ᠥᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠤᠭ ᠶᠣᠰᠤ᠎ᠲᠠᠢ 《ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠤᠨ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ》᠎ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠎ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠤᠰ ᠵᠠᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠢᠰᠧᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠎ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ᠎ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠎ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ᠎ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ 《 ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ》 ᠢ᠋ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ᠎ᠶᠦᠮ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠳᠣ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ᠎ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠎ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠣᠨᠤᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠎ᠤ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠎ᠤ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠᠴᠠ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠎ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠯᠢᠳᠭᠡᠪᠡᠯ ᠥᠷᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠴᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠰᠢᠭ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ᠎ᠲᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠬᠦ᠎ᠴᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ᠎ᠶᠢᠨ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠬᠦ᠎ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠨᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠬᠠᠨ᠎ᠰᠢᠭ᠋ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠭ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ᠎ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ᠎ᠨᠢ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤ᠎ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠢᠺᠷᠣᠰᠺᠣᠫ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠥᠷᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠴᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠯᠵᠢᠨ 《ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠢᠳᠦ》 ᠨᠤᠭᠦᠳ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠢ ᠰᠣᠴᠢᠮᠠᠭ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢ᠎ᠪᠠᠷ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ᠎ᠲᠡᠢ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠯᠢᠭ᠎ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ ᠪᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠡᠰ᠎ᠲᠡᠢ᠂ ᠪᠦᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠤᠭᠦᠳ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠶᠢ ᠪᠣᠯ 《ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠨᠢᠳᠦ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠠᠮ᠂ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠯᠵᠢ᠂ ᠵᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠵᠢ᠂ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠶᠡᠲᠦ ᠬᠥᠯᠲᠡᠨ᠎ᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠎ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠦ᠎ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠥᠮᠦᠰ᠎ᠦᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ᠎ᠢ ᠲᠤᠢᠯ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠯ᠎ᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ᠎ᠲᠦ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠲᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠣᠬᠤ ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠎ᠬᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠬᠢᠨᠢ ᠭᠦᠳᠦᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ᠎ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠢᠳᠦ ᠵᠢᠭᠰᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠰᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠴᠠᠭ᠎ᠲᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠰ᠎ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ᠎ᠪᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠰ᠎ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ᠎ᠤᠨ ᠵᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠨᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠢ᠎ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ᠎ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠢᠶᠡᠷ 《ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ》 ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠎ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠣᠯ ᠴᠣᠬᠤᠮ᠎ᠬᠦ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠮᠥᠨ᠃ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠲᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠶᠣᠰᠤ᠎ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ᠎ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ᠎ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ᠎ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ - ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ᠎ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ᠎ᠪᠠᠷ ᠴᠣᠬᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ᠎ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ᠎ᠳᠤ᠎ᠴᠤ ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ᠎ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠷᠠᠨ᠎ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠤᠤᠯ᠎ᠠᠴᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ᠎ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯᠲᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠮᠥᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠯᠦᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠳᠦ ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠮᠣᠯᠧᠺᠦ᠋ᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠤ ᠮᠥᠬᠦᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠎ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠎ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯᠲᠡ᠎ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯᠲᠡ᠎ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠷᠢ᠎ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠲᠤᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠢ ᠲᠤᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠲᠤᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠶᠦᠮ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠴᠣᠬᠤ ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ᠎ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ᠎ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ᠎ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠎ᠤ ᠲᠤᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠥᠭᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠨᠢ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠎ᠤ ᠲᠤᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ᠎ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ᠎ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠎ᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ᠎ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠵᠥᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠎ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠎ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ᠎ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠭᠦᠷ᠎ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠥᠭᠡᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠶᠣᠰᠤ᠎ᠶᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠎ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷᠯᠢᠭ - 《ᠲᠤᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠣᠳᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠰ》 ᠢ᠋ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠺᠣᠮᠫᠠᠰ᠎ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠷ ᠪᠠ ᠦᠳᠡᠰᠢ᠎ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠨᠠᠷᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠎ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠥᠨ ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠰ᠎ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤᠢᠯ᠎ᠠᠴᠠ ᠣᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭᠲᠦ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠳᠤ ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠦ ᠲᠤᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠰ᠎ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠦ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠎ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠥᠷᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠴᠢ᠂ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ᠎ᠳᠦᠨᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠎ᠲᠠᠢ᠂ ᠥᠷᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ᠎ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠮᠢᠺᠷᠣᠰᠺᠣᠫ᠎ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠎ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ᠎ᠴᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠦ ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠨᠢ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠎ᠲᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ᠎ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠡᠨᠳᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠯ ᠣᠯᠵᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠎ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠯᠢᠭ ᠮᠡᠰᠢᠯ᠎ᠢ ᠡᠮᠬᠢ ᠴᠡᠭᠴᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯᠯᠢᠭ ᠲᠣᠨᠤᠭ - 《ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠨᠢᠳᠦᠲᠦ ᠮᠡᠰᠢᠯ》᠎ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠤᠷᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠨᠢᠳᠦᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ》 ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠳᠤ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠪᠠ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ᠎ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠮᠠᠯ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ᠎ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ᠎ᠳᠦ ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠦ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠨᠢᠳᠦᠲᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠎ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠯ᠎ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠎ᠢ ᠶᠡᠬᠡ᠎ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ - 《ᠪᠢᠣᠨᠢᠺᠰ》᠎ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ᠎ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠣᠨᠢᠺᠰ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ᠎ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠂ ᠲᠣᠨᠤᠭᠯᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠎ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ᠎ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠶᠣᠰᠤ᠎ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠎ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ᠎ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠎ᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠳᠠ᠎ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠴᠢ ᠪᠢᠣᠨᠢᠺᠰ᠎ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ᠎ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠪᠢᠣᠨᠢᠺᠰ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠤ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠪᠢᠣᠨᠢᠺᠰ᠂ ᠦᠨᠦᠷ᠎ᠦᠨ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠪᠢᠣᠨᠢᠺᠰ᠂ ᠬᠥᠨᠳᠡᠬᠦ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠪᠢᠣᠨᠢᠺᠰ ᠪᠠ ᠠᠮᠲᠠᠨ᠎ᠤ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠪᠢᠣᠨᠢᠺᠰ᠎ᠤᠳ᠎ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ᠎ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠪᠢᠣᠨᠢᠺᠰ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠳᠡᠭ᠎ᠶᠦᠮ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠪᠢᠣᠨᠢᠺᠰ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ᠎ᠤ ᠪᠢᠣᠨᠢᠺᠰ᠎ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082