ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ

ᠸ᠂ᠢ᠊᠂ ᠰᠲ᠋ᠠᠯᠢᠨ

(1924 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ )

ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠡ︕ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤᠴᠤᠳ ᠪᠣᠯ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠭᠡᠭᠦᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌᠃ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦ ᠣᠭᠲᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠭᠲᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠬᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠪᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳ ᠡᠢᠮᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ᠂ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠨ ᠪᠣᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠥᠬᠢᠳ᠂ ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠪᠠᠯ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠨ ᠪᠣᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠥᠬᠢᠳ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠡᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ᠂ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠣᠳᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠦ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ︕

ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠣᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠩᠭᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠮᠠᠳᠯᠠᠯ᠂ ᠺᠤᠯᠴᠠᠺ ᠪᠠ ᠲᠧᠨᠢᠺᠢᠨ ᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠲᠣᠪᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠯᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠴᠤᠤᠷᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠭᠦᠳᠭᠡᠯᠭᠡ ᠊᠊ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠠᠮ᠂ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠴᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠳᠠ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠮ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠣᠳᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯ ᠢ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠴᠢᠨᠦ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ︕

ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠣᠪᠠᠭᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠰᠢᠨᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠪᠣᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠪᠣᠭᠤᠯ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢᠳ᠂ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠭᠠᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠳ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠮᠥᠷᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠳᠡ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠴᠣᠬᠢᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠬᠢᠯᠢᠰᠳᠡᠯ ᠪᠠ ᠳᠣᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠢᠯᠢᠩᠨᠡᠯ ᠪᠠ ᠴᠥᠬᠦᠷᠡᠯ ᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠲᠡᠨ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠣᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠵᠢ ᠬᠥᠨᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠳᠣᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠯᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠠ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ᠄ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠭᠣᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠯᠧᠨᠢᠨ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠮᠥᠯᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠴᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠣᠳᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠭᠦᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠴᠢᠨᠦ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ︕

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠦᠭᠡᠭᠦᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠨ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠢ ᠪᠣᠲᠠ ᠴᠣᠬᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠢᠳ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠺᠤᠯᠴᠠᠺ᠂ ᠲᠧᠨᠢᠺᠢᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠣᠳᠣ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠣᠳᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠴᠢᠨᠦ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ︕

ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠃ ᠣᠷᠤᠰᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠦᠺᠷᠠᠢᠨᠴᠦᠳ᠂ ᠪᠠᠱᠺᠢᠷᠴᠤᠳ᠂ ᠪᠧᠯᠣᠷᠤᠰᠴᠤᠳ᠂ ᠭᠷᠦᠽᠢᠶᠠᠴᠦᠳ ᠪᠠ ᠠᠽᠸᠷᠪᠠᠢᠵᠠᠨᠴᠤᠳ᠂ ᠠᠷᠮᠧᠨᠢᠶᠠᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠲᠠᠵᠢᠺᠴᠤᠳ᠂ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠺᠢᠷᠭᠢᠽᠴᠤᠳ᠂ ᠦᠽᠪᠧᠺᠴᠦᠳ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠺᠮᠧᠡᠴᠦᠳ᠂ ᠡᠳᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦᠭᠡᠭᠦᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠦᠭᠡᠭᠦᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠭᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠯᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠣᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠤᠴᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠣᠳᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠳᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠴᠢᠨᠦ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ︕

ᠦᠭᠡᠭᠦᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ ᠨᠢ ᠣᠬᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠺᠧᠷᠽᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠠ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠵᠦᠪ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠡ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ︕

ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠳᠠ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠢᠪᠦᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠨᠤᠨ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠣᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠠ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠭᠤᠢᠪᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠡᠢᠮᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠷᠡᠰ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠢᠮᠦ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ᠌᠂ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠡᠬᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ᠂ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠣᠮᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠮᠥᠯᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭ᠌᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠲᠦ ᠡᠪᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠣᠷᠤᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠮᠦᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠥᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠳᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠯᠲᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠱᠠᠲᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ᠂ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠱᠠᠲᠤ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠦ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠢᠮᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠯᠡ ᠵᠦᠪ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠡᠢᠮᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠲᠡᠢ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠡᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡᠭᠦᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤ ᠯᠧᠨᠢᠨ᠂ ᠦᠭᠡᠭᠦᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠡᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯ ᠢ ᠥᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠴᠤᠴᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠳᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠣᠮᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠬᠥᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠭᠦᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠺᠣᠯᠣᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠳᠣᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ᠌ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠦ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠮᠦᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭ᠌ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤᠪᠤᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠣᠳᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠪᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ - ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯ ᠢ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠯᠧᠨᠢᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ︕

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082