ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠳᠤ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ

 ᠢ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠿᠦ

-ᠦᠯᠦ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤ ᠰᠢᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠥᠭᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠳᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ᠂ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠢᠰᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠥᠷ ᠲᠦ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠰᠠᠩᠳᠡ ᠮᠡᠩᠳᠡ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠤᠬᠤᠯᠠᠵᠤ ᠱᠠᠩ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠳ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠬᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠺᠠᠲᠷ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠳ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠦᠬᠡᠷ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠬᠡᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠ ᠁

 

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ«ᠲᠤᠭᠤᠯ»

ᠦᠬᠡᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

1939 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠣᠯᠤᠮᠲᠠ ᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ«ᠲᠤᠭᠤᠯ» ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠩ ᠠᠨᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠰᠦᠩ ᠴᠢᠩ ᠯᠢᠩ ᠦᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨ ᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠥᠰᠭᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂«ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ» ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠠᠶᠠ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠲᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ᠂« ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠨ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠢᠬᠠᠰᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠢᠬᠤᠪᠲᠤᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠰᠭᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠳ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ«ᠱᠦᠢ ᠾᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ»᠂«ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ»᠂«ᠯᠦᠸᠧ ᠲᠦᠩ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠳᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ» ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠥᠨᠳᠡᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ«ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ» ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠦᠬᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠷᠲᠤ ᠫᠣᠣ ᠮᠦᠷᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠨᠣᠮ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠠᠮᠠᠷᠠᠮᠠᠭᠴᠠ᠂ ᠡᠨᠡ«ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ» ᠲᠣᠪ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠨᠣᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠲᠠᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢᠪᠤᠩ ᠴᠠᠭ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠲᠤᠩ ᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠢᠨ᠋ᠦ᠋ᠲ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠢᠭᠤᠳᠪᠠ᠃ ᠦᠬᠡᠷ ᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠬᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠢᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠮᠳᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠮᠢ᠂ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠨᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠳᠥᠩᠭᠡᠵᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ«ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢᠨᠲᠠᠢ» ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠷ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠲᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠦᠬᠡᠷ ᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠥᠭᠦᠷᠭᠡ ᠯᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

 

ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠭᠴᠢ«ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ»

ᠦᠬᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠪᠡᠬᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠤᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠣᠮ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠩᠳᠠᠭᠠᠳ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠬᠠᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠯᠬᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠯᠡ᠂ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠦᠭᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠮᠦᠰᠦ ᠲᠥᠷᠦᠵᠦ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯᠲᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠵᠡᠢ᠃

ᠦᠬᠡᠷ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠢᠮᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

1954 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠴᠠᠢ᠃ 1958 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠷᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠬᠢᠵᠤ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠪᠦᠷ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠬᠡᠷ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠢᠷ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠫᠠᠳ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠬᠢᠵᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ« ᠲᠦᠩ︕» ᠬᠢᠵᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠨ ᠪᠣᠰᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠪᠠᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠤ ᠦᠰᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠳᠣ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ︖

ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠰᠧᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠄ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠪᠤᠴᠠᠪᠠᠯ ᠣᠯᠤᠯᠲᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠦ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠷᠡᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠄

1946 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ᠂ ᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ«ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠩᠭᠢ» ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠣᠴᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠤᠰᠤ ᠴᠤ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠩᠭᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠴᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠲᠡᠳᠡ ᠰᠠᠩᠳᠡ ᠮᠡᠩᠳᠡ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠤᠩᠬᠤᠭᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠣᠭᠤᠴᠢᠵᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠬᠥᠨᠵᠢᠯᠡ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠣᠰᠭᠢᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠁ ᠦᠬᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ᠄ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠨᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠬᠡᠷ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠡᠷᠴᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠪᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠃ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠨᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠷᠡᠳ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠯᠴᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠷᠡᠳ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠬᠠᠢᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠰᠢᠷ ᠲᠦᠷᠬᠢᠵᠦ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠦᠬᠡᠷ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠠᠶᠠ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠣᠰᠤ ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠤᠨᠳᠠᠭ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠳ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣᠷᠭᠢᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠯ ᠯᠣᠣ ᠣᠯᠤᠭᠤᠢᠳᠴᠤ᠂ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠢᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠢᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠥᠨᠦᠷ ᠲᠦ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠠᠰᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠬᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠤᠨᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠯᠳᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ ᠪᠦᠲᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠠᠶᠠ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠣᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠮᠣᠰᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠨᠣᠢᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠰᠧᠨ ᠴᠤ ᠮᠦᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠠᠨᠲᠠᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠩ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠬᠣᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠲᠡᠵᠦ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

«ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠳ - ᠨᠣᠴᠤᠭ᠎ᠠ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠮᠠᠭᠴᠠ᠂ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠴᠢᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠨᠣᠴᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠱᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠣᠯᠤᠭᠤᠢᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠲᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠯᠦ ᠳᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠤᠪ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠷᠠᠳᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠩᠬᠤᠸᠠ ᠪᠠᠷ᠄«ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠁» ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ«ᠳᠤᠷᠠᠨ» ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠤᠢᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠬᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠡᠨᠡ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷᠳᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠤ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠸᠧ ᠮᠦᠸᠧ ᠿᠦᠸᠧ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠰᠧᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠪᠡ᠃

1959 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠩᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠮᠦᠰᠦ ᠬᠤᠷᠪᠤᠢᠨ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠤ ᠴᠤ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠴᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠰᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠪᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨᠲᠡ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ ᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠶᠢ ᠣᠨᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠵᠤ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠨ᠂ ᠭᠱᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠱᠠᠭᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠤᠳᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠩᠳᠠᠭᠠᠳ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠳ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠣᠭᠤᠤᠷ ᠭᠦᠶᠦᠯᠳᠦᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠤᠭᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠴᠦ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠦᠢᠮᠡᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠢᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠄«ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠥᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯ᠎ᠡ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠬᠡᠷ ᠳᠠᠢᠴᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠦᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠣᠳᠣ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠰᠡᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭᠴᠢ«ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ» ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

 

ᠰᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠦ ᠬᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ«ᠠᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ»

1963 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠭᠣᠳᠤᠯᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠤᠯᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠢ« ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ» ᠤᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠨᠡ«ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ» ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠢᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ« ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠬᠦ» ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠵᠡᠯ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠦᠬᠡᠷ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠷᠪᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠬᠡᠷ ᠭᠠᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠦᠶᠦᠯᠳᠦᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠯᠢᠴᠢᠬᠡᠪᠡ᠃

«ᠪᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠢᠬᠡᠪᠡ︖»

«ᠴᠢ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠥᠮᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃»

ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠬᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠣᠷᠢᠪᠠ᠃

«ᠴᠠᠭ ᠮᠥᠴᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ» ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠦᠷᠭᠧᠨ᠋ᠸᠧ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠮᠠᠷᠲᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃«ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠤᠮᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠥᠪ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠢᠨᠲᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠬᠡᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠩ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠰᠡᠷᠡᠯᠵᠢ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠡᠬᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤ ᠰᠢᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠧᠩ ᠴᠢᠩ ᠫᠢᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠷᠢᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠨ ᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠪᠢᠷ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ«ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ» ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠵᠠᠮᠠᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠮᠣ ᠤᠰᠤ ᠯᠠ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠥᠯᠦᠰᠴᠦ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠰᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤ ᠬᠠᠮᠬᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠨᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠰᠢᠯᠦᠰᠦ ᠬᠤᠷᠠᠪᠠᠯ«ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ» ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠣᠷᠢᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ᠂«ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ» ᠪᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ 1969 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ᠂ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠢᠯᠴᠢᠲᠦ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠣᠰ ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠭᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

 

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠬᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ«ᠭᠠᠯ ᠯᠣᠣ»

ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ«ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ» ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠄«ᠪᠢ ᠵᠧᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠ᠃» ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠧᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠡᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠵᠧᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠴᠢᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃

ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤ ᠰᠢᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳᠤᠷᠠᠳᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ«ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠯᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠣᠨᠤᠯ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠬᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ ᠡᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠢᠭᠤᠳᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠣᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠢᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳ᠄«ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠴᠢᠬᠡᠨ᠎ᠡ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃

«ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ<ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ> ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠡᠬᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃»

ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠧᠩ ᠴᠢᠩ ᠫᠢᠩ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠢ ᠬᠠᠢ ᠴᠢᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠰᠢᠷ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠣᠰᠤ ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ᠃

ᠳᠥᠭᠦᠮᠬᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠬᠡᠮᠬᠡᠯᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠯᠠᠨᠲᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠪᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠷ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠲᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠥᠨᠦᠷ ᠢ ᠴᠦ ᠬᠠᠢᠬᠤᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠦᠬᠡᠷ ᠢ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠮᠡᠳᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠢᠷᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ«ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ» ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠡᠮᠡᠷᠬᠡᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ« ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠠᠳ»᠂ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ«ᠶᠠᠯᠠᠲᠠᠨ» ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ«ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ» ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢᠯᠠᠵᠤ᠂«ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠢᠪᠤᠩ ᠣᠷᠤᠨ» ᠢᠶᠡᠷ«ᠪᠣᠯᠲᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ» ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠺᠠᠲᠷᠴᠤᠳ  ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠦᠷᠢᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠢᠷᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠪᠡ᠃

ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠯ ᠯᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠵᠤ ᠭᠠᠯ ᠯᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠠᠭ ᠢᠳᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂«ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠢᠵᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠬᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠴᠢᠭ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠴᠢᠬᠢᠵᠤ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠣᠭᠤᠰ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠰᠴᠦ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠳᠣ ᠶᠠᠭ«ᠠᠰ ᠲᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠵᠤ» ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠤᠬᠤᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ᠂ ᠭᠠᠴᠢᠭ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠣᠳᠣ ᠲᠡᠰᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠥᠮᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠦᠬᠡᠷ ᠣᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠤᠤᠯᠢᠬᠠᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠰᠢᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠷ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ᠂ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠵᠣᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠯᠴᠢᠨ ᠳᠦ ᠦᠯᠦ ᠰᠢᠲᠠᠬᠤ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠣᠰᠤ ᠰᠢᠷ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

1974 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠡᠨᠡ ᠰᠢᠷ ᠲᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠷᠡᠳ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠮᠢᠨ᠋ᠦ᠋ᠲ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠴᠣᠷᠭᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ᠄«ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠲᠠᠮᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠢᠮᠦ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠰᠢᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃

1975 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠴᠡᠩᠴᠦ᠋ᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪᠠ ᠭᠢᠷᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠪᠦᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠴᠢᠷᠭᠡᠦᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠴᠢᠷᠭᠡᠦᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠢᠷᠴᠠᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ᠄ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠱᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠨᠠᠲᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠩᠰᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠦᠢᠮᠡᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠨᠥᠬᠦᠳ᠄«ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠤ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠃

«ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠬᠡᠷ ᠪᠠᠲᠤᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠥᠭᠪᠡ᠃

ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠰᠦᠷᠴᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠢᠷᠭᠡᠦᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠴᠢᠨ ᠭᠠᠯᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠯᠣᠣ ᠴᠢᠷᠭᠡᠦᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠥᠮᠦᠷᠦᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠸᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠷᠭᠡᠦᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠤᠲᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠮᠢᠨ᠋ᠦ᠋ᠲ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠷᠭᠡᠦᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠢᠯᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠷᠴᠠᠭ ᠤᠳ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠬᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠱᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠷᠨᠠᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠩᠰᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082