ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠲᠠᠳ
ᠠᠩᠭᠯᠢ
ᠶᠠᠫᠣᠨ
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ

ᠰᠢᠶᠠ ᠶᠠᠨ

ᠪᠢᠯᠢᠭ᠎ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠦᠷ᠎ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠨ᠋ᠦ᠋ᠲ᠎ᠲᠦ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ᠎ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠢᠯᠳᠦᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠰᠡᠳ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠳᠦ ᠵᠠᠩᠳᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠨ ᠪᠣᠰᠴᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠎ᠳᠤ ᠦᠯᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠺᠦᠴᠧᠦ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠥᠮᠦᠳᠦ ᠬᠦᠷᠮ᠎ᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ: 《ᠨᠦᠳᠦᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ! ᠪᠣᠰᠴᠠᠭ᠎ᠠ!》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠰᠠ: 《ᠲᠤᠷᠤᠰᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠯᠡ᠂ ᠪᠠᠰᠠ᠎ᠯᠠ ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠬᠤ᠎ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠢ!》 ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠩᠳᠤᠷᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠥᠷᠭᠡᠭᠡᠰᠢ᠎ᠪᠡᠨ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠲᠣᠬᠤᠢ᠂ ᠤᠷᠲᠤᠭᠠᠰᠢ᠎ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠠᠰᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠎ᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ᠎ᠳᠤ 《ᠭᠠᠬᠠᠢ》 ᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠢᠬᠢᠯᠳᠦᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠵᠠᠩᠳᠤᠷᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ᠎ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠂ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦᠨ᠎ᠦ ᠡᠬᠡᠭᠦᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠨ᠎ᠦ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠦᠨᠦᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠪᠤᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠯᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠰᠢᠶᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠬᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ᠎ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠬᠦ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ᠎ᠤᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ᠎ᠶᠢ ᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠢᠰᠭᠢᠬᠦ᠂ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠎ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠮᠡᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠢᠴᠢᠭᠦᠷᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ᠎ᠨᠢ 《 ᠭᠠᠬᠠᠢ》 ᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠴᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠥᠮᠦᠰ᠎ᠲᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠥᠮᠦᠳᠦ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠥᠮᠦᠳᠦᠨ᠎ᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ᠎ᠠᠴᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠎ᠴᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠢᠭᠦᠦ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠃

ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠠᠭᠰᠤᠷᠬᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠰᠠᠳ᠎ᠢ ᠢᠰᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠥᠷᠭᠡᠨ᠎ᠢᠶᠡᠷ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠬᠤᠢ᠎ᠴᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠡᠰᠢ 《ᠪᠣᠰᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠤᠤ? ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ! ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠲᠡᠬᠦ᠎ᠶᠦᠮ᠎ᠦᠦ?》 ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠭᠰᠡᠢᠯᠭᠡᠨ ᠬᠥᠯ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ 《ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ》 ᠡᠩᠭᠡᠷ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠳᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠣᠢᠷᠮᠤᠭ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠤᠰᠤᠨ᠎ᠤ ᠴᠣᠷᠭᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠣᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠳᠣᠷᠤᠰᠭ᠎ᠠ》 ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠲᠠᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠤᠬᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠤᠭᠠᠨ᠎ᠳᠤ ᠬᠠᠬᠠᠵᠤ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠲᠠᠢ ᠥᠬᠢᠨ᠎ᠶᠦᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠦ ᠣᠪᠤᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠶᠢ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ᠎ᠠᠴᠠ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠤᠩ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡ᠃ ᠡᠴᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷ ᠬᠥᠯ᠎ᠨᠢ ᠨᠠᠪ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠢ 《ᠳᠣᠷᠤᠰᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠩ ᠱᠣ ᠫᠦ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ᠎ᠤᠨ ᠹᠦ ᠯᠢᠨ ᠯᠦ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ᠎ᠶᠢᠨ 《ᠳ᠋ᠦᠩᠶᠡᠩ》 ᠱᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠎ᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ᠎ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠰᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ᠎ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ᠎ᠨᠢ ᠼᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠎ᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠮᠠᠶᠢᠭᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ᠎ᠳᠦ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠮᠥᠷ᠂ ᠮᠥᠷ ᠪᠦᠷᠢ᠎ᠳᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ᠎ᠲᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ᠎ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠦ᠎ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠎ᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ᠎ᠲᠤ 《 ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢ》᠂ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ (ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ᠎ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠳ)᠂ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠎ᠦ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠺᠦᠴᠧᠦ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠥᠮᠦᠳᠦ ᠬᠦᠷᠮ᠎ᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠭᠦᠶᠦᠭᠦᠯᠴᠦᠦᠯ᠂ 《ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ》᠎ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠥᠪᠡᠷ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠨᠠᠪᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ᠎ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠪᠦᠰ ᠨᠡᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠭᠠᠳ 《ᠭᠠᠬᠠᠢ》 ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠎ᠦ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠎ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ 《 ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ》᠎ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠎ᠢ 《ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢ》 ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ᠎ᠨᠠᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠦᠶᠡᠷ ᠭᠠᠩ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ᠎ᠲᠠᠢ ᠦᠶᠡᠰ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠲᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ᠎ᠨᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠎ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ᠎ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠎ᠢᠶᠡᠨ 《ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ》᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠎ᠴᠤ ᠥᠯᠦᠰᠭᠡᠵᠦ ᠥᠯᠪᠡᠷᠭᠡᠬᠦ᠎ᠶᠢ ᠦᠯᠦ ᠲᠦᠪᠳᠡᠬᠦ ᠬᠥᠮᠦᠰ᠎ᠲᠦ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠥᠷᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠣᠩᠰᠢᠶᠠᠷ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ: 《ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ? ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ᠎ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ᠎ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠱᠥᠯᠦ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠎ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠡᠭᠲᠡᠷ᠎ᠲᠡᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠠᠢᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠠ᠎ᠨᠠᠷ᠎ᠮᠢᠨᠢ! ᠴᠢ᠎ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦ᠎ᠪᠡᠨ ᠣᠩᠭᠤᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠰᠢᠤ! ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠵᠣᠭᠤᠰ᠎ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠮᠢᠨ᠎ᠤ ᠬᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ! ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠢᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠴᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠰᠤᠯ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠎ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠢᠯᠡ?》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ᠎ᠳᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ᠎ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ᠂ ᠮᠣᠳᠤᠨ᠎ᠤ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠬᠡᠮᠡᠯᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠬᠢᠳ ᠪᠠᠢᠲᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ᠎ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠴᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠮᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠨ᠎ᠬᠦ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ 《ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ》 ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠨᠢ ᠲᠣᠨᠤᠯᠵᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠵᠢᠷᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ᠎ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ᠎ᠶᠢ᠎ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠵᠢᠯ᠎ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠎ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠵᠣᠭᠤᠰ᠎ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠳ᠎ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠪᠠᠯ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ᠎ᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ᠎ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠴᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ 《ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠪᠡᠯ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ!》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦᠲᠡᠢ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠹᠦ ᠯᠢᠨ ᠯᠦ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠎ᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ᠎ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠪᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ 《ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢ》᠎ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢᠳ᠎ᠲᠤ ᠨᠣᠮᠤᠬᠠᠨ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠣᠯᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ 《ᠮᠠᠰᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠦ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠎ᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ 《ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢ》 ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠠᠩᠪᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ᠎ᠶᠢ ᠵᠢᠰᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠥᠭᠡᠨᠲᠡᠢ᠎ᠨᠢ ᠳᠥᠴᠢ ᠲᠠᠪᠢ᠎ᠶᠢ᠂ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠᠢ᠎ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ᠎ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠠᠩᠪᠠ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ 《ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠡᠵᠡᠳ》᠎ᠨᠢ ᠬᠦᠦ᠎ᠲᠡᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ᠎ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠬᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠤᠭᠢᠶᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠦᠰᠦ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠴᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠰ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠼᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠯ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨᠴᠦᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠣᠭᠰᠤᠪᠠ᠃ ᠤᠰᠤᠨ᠎ᠤ ᠴᠣᠷᠭᠤ᠎ᠠᠴᠠ ᠤᠰᠤ ᠠᠪᠬᠤ᠎ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ᠎ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠩᠭᠠᠷᠢᠯ᠎ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠰᠠᠮ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠮᠨᠠᠬᠤ᠎ᠨᠢ ᠰᠠᠮᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠲᠡᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠠᠮᠨᠠᠵᠤ ᠬᠦᠢ ᠬᠠᠶᠢ ᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠬᠥᠮᠦᠰ᠎ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠦᠶᠦᠭᠦᠯᠴᠦᠦᠯ᠎ᠨᠢ ᠨᠡᠷᠡᠰ᠎ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ᠎ᠦᠳ᠎ᠢ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠊᠊᠊ ᠭᠠᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ᠎ᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ᠎ᠦ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠬᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠰᠢᠭ᠋ ᠱᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠠᠪᠰᠠᠢᠯᠴᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ᠎ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠴᠢᠭᠢᠷᠰᠦ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠥᠨᠵᠢᠯᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠎ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠰᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠥᠨᠢ᠎ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠯᠭᠦᠴᠢᠬᠡᠳᠡᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠳᠭᠤ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠵᠢᠭᠦᠷ᠎ᠨᠢ ᠡᠭᠡᠳᠡᠩ᠎ᠰᠢᠭ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠎ᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ᠎ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ᠎ᠤᠨ ᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠦᠳᠡᠰᠢ᠎ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠳᠡ᠎ᠳᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ᠎ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠎ᠨᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠳᠡᠭ ᠳ᠋ᠸᠤᠹᠦ᠋᠎ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠠᠷᠤ᠎ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠬᠡᠮᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠤᠰᠤᠮ᠎ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠢᠵᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠤᠤ? ᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡ 《ᠥᠭᠯᠢᠭᠡᠴᠢ》 ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠰᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ᠎ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠥᠭᠪᠡᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠎ᠳᠦ ᠣᠯᠳᠠᠰᠢ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠎ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠨᠳᠡᠩ᠎ᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠨᠳᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠎ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠷ᠎ᠲᠦ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠤᠭᠭᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠣᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠭᠣᠭᠤᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠥᠮᠦᠰᠦ᠎ᠶᠢ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ᠎ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠯᠵᠢᠢᠯᠭᠡᠨ ᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠵᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠨᠴᠠ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠥᠭᠬᠦ ᠡᠳᠦᠷ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠳᠦᠷ᠎ᠦᠳ᠎ᠲᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠱᠠᠯᠠ ᠵᠦᠯᠭᠦᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦ ᠠᠰᠭᠠᠬᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠨ᠎ᠦ ᠡᠳᠦᠷ᠎ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠥᠮᠦᠰᠦ᠎ᠴᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠣᠭᠤᠴᠢᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠴᠤᠷᠬᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠴᠤ ᠣᠯᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠣᠴᠤᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠰ᠎ᠲᠦ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠤᠮ᠂ ᠰᠢᠪᠬᠠᠷᠤᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠎ᠶᠢ ᠬᠤᠰᠤᠵᠤ ᠮᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠎ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ᠎ᠤ ᠴᠣᠷᠭᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠠᠪᠠᠴᠢᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠬᠣᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠰᠤ᠎ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷ᠎ᠢᠶᠠᠷ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠣᠷᠤᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠢᠮᠳᠠ 《ᠮᠠᠰᠢᠨ᠎ᠠ》᠎ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ: 《ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠎ᠨᠤᠭᠤᠳ! ᠤᠨᠲᠠᠪᠠᠯ ᠦᠬᠦᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠶᠦᠮ᠎ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠰᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠱᠣᠷᠤ᠎ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ!》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 《ᠨᠧᠢ ᠸᠠᠢ》 ᠬᠥᠪᠦᠩ ᠨᠡᠬᠡᠮᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠎ᠳᠦ ᠭᠦ ᠵᠧᠩ ᠾᠦ᠋ᠩ᠎ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠂ (1925 ᠣᠨ᠎ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠎ᠳᠤ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ᠎ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ᠎ᠤ 《ᠨᠧᠢ ᠸᠠᠢ》 ᠬᠥᠪᠦᠩ ᠨᠡᠬᠡᠮᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠨ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠠᠶᠠᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ᠎ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ᠎ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠭᠦ ᠵᠧᠩ ᠾᠦ᠋ᠩ᠎ᠢ ᠫᠤᠤᠳᠠᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳ 《ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ》᠎ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠰᠠᠯᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠎ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ) ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ 《ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ》᠎ᠤ ᠳᠠᠢᠨ᠎ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ᠎ᠦᠨ ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ 《ᠮᠠᠰᠢᠨ᠎ᠠ》᠎ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ᠎ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠣᠨᠤᠰᠭᠤᠯ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ᠎ᠨᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ᠎ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠨ 《ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ》᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ᠎ᠤ 《ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ》᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠷ᠎ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ᠎ᠢ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ᠎ᠲᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ᠎ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯ 《ᠬᠢᠬᠦ》 ᠪᠤᠶᠤ 《ᠪᠣᠯᠢᠬᠤ》 ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠎ᠳᠦ ᠣᠭᠲᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠎ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ᠎ᠨᠢ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ᠎ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ᠎ᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶᠡᠰ᠎ᠲᠦ᠎ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ᠎ᠲᠦ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠳᠠᠮ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠴᠢᠳᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠳᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠳᠣᠷᠤᠰᠭ᠎ᠠ》᠎ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ (ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠡᠢᠮᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠎ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ᠎ᠶᠤᠮ)᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ 《ᠳᠣᠷᠤᠰᠭ᠎ᠠ》 ᠲᠣᠮᠤᠭᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠣᠷᠤ (ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠤ ᠬᠡᠮᠡᠷ᠎ᠴᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ) ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠎ᠦ ᠬᠡᠪᠲᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠷᠢ᠎ᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ᠎ᠲᠤ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠬᠢᠪᠡᠴᠦ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠦᠷ 《ᠳᠣᠷᠤᠰᠭ᠎ᠠ》 ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠬᠦᠴᠦᠷᠡᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠎ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡ᠎ᠪᠡᠷ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠷ᠎ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠩ᠎ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ᠎ᠶᠢ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ᠎ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠠᠭᠳᠤᠢᠬᠤ᠎ᠪᠠᠷ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠳᠤᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠪᠲᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠎ᠤ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠠᠪᠠ᠎ᠪᠠᠷ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠬᠦ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠶ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠬᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠶᠦᠭᠦᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭ᠍ᠴᠢᠳ᠎ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ᠎ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢᠳ᠎ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ 《ᠲᠤᠬᠠᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ》᠎ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠤᠢᠪᠠᠷᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠦ᠎ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠡᠨ᠎ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ᠎ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠮᠡᠳᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ 《ᠳᠣᠷᠤᠰᠭ᠎ᠠ》᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ᠎ᠨᠢ ᠰᠥᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠭᠠᠷ᠎ᠢᠶᠠᠷ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠰᠬᠤ ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠎ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠶᠤᠯ᠎ᠠ᠃ 《ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ! ᠡᠴᠢᠭᠡ᠎ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠡᠮᠨᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ!》 ᠭᠡᠳ ᠭᠦᠶᠦᠭᠦᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ 《ᠳᠣᠷᠤᠰᠭ᠎ᠠ》᠎ᠶᠢ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠳᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠰᠠᠪᠠᠬᠤ᠎ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠡᠷᠡᠢᠨ ᠤᠨᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠪᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠡᠴᠡ᠎ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠢᠰᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠪᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠳᠦᠨᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠭᠤᠯ᠎ᠠ 《ᠳᠣᠷᠤᠰᠭ᠎ᠠ》᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠥᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠶᠣᠷᠳᠤᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠦ ᠬᠥᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ᠎ᠶᠢ ᠡᠪᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠢᠰᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠦᠶᠦᠭᠦᠯ᠎ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ᠎ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠎ᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠦᠯᠭᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠩᠫᠧᠩ᠎ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠰᠤ᠎ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠦᠷᠦᠨ ᠠᠪᠴᠤ 《ᠳᠣᠷᠤᠰᠭ᠎ᠠ》᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠠᠰᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠬᠡᠭᠡ ᠡᠪᠦᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ᠎ᠳᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠴᠢᠳᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠳᠣᠷᠤᠰᠭ᠎ᠠ》 ᠴᠣᠴᠢᠶᠠᠨ᠎ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠬᠤᠰᠬᠢᠨ ᠪᠣᠰᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠳᠦ ᠤᠭᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠡᠳ: 《ᠦᠵᠡᠵᠡᠭᠡ! ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠎ᠦᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠩᠫᠧᠩ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠰᠤ᠎ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠨᠡᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠴᠢᠬᠡᠯ᠎ᠡ!》 ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠎ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ᠎ᠲᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ᠎ᠨᠢ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ 《 ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ》 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ᠎ᠦ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ᠎ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠨᠢ 《ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠎ᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠫᠠᠢᠰᠠ ᠡᠯᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ 《ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ》᠎ᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠎ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠎ᠢ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ᠎ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ᠎ᠶᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠎ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ᠎ᠨᠠᠷ᠎ᠲᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠎ᠢ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠲᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠠᠭ᠎ᠲᠤ ᠭᠦᠶᠦᠭᠦᠯᠴᠦᠦᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ᠎ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠷᠤᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠎ᠲᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠎ᠳᠦ ᠶᠡᠷᠦ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ 《ᠯᠠᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ》 ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ 《ᠠᠶᠤᠯ᠎ᠦᠭᠡᠢ》 ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠ᠎ᠪᠠᠷ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ᠎ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠣᠭᠲᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ᠎ᠲᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠎ᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ᠎ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ᠎ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠡᠳᠡ᠎ᠶᠢ 《ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ》 ᠪᠤᠶᠤ 《ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ》 ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠳᠤ ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠎ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ᠎ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠳᠤ 《ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠤᠰᠤ》 ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠᠴᠠ᠎ᠨᠢ 《ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ》 ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠢᠨ᠎ᠦ ᠦᠶᠡᠰ᠎ᠦᠨ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ᠎ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ᠎ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ᠎ᠲᠤ ᠠᠷᠪᠠ᠎ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠢᠨ᠎ᠦ ᠦᠶᠡᠰ᠎ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ᠎ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠥᠪᠦᠩ᠎ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠥᠪᠦᠩ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠥᠪᠦᠩ ᠬᠥᠪᠰᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ᠎ᠴᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠡᠮᠡᠳᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠱᠠ ᠨᠡᠬᠡᠬᠦ ᠲᠠᠰᠤᠭ᠎ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ᠎ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠎ᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠵᠢᠯ᠎ᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠎ᠤ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦᠨ᠎ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ᠎ᠤ ᠨᠢᠭᠡ᠎ᠴᠦ ᠬᠦᠷᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠣᠭᠤᠰ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠰ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠎ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠣᠢᠮᠤᠰᠤ᠎ᠶᠢ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ᠎ᠳᠦ ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠥᠪᠦᠩ᠎ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠎ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ᠎ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠱᠠ ᠨᠡᠬᠡᠮᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠎ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠶᠤᠯ ᠵᠠᠨᠤᠯ᠎ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠭ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠎ᠶᠦᠮ!

ᠲᠡᠳᠡᠨ᠎ᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ᠎ᠳᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ! ᠡᠨᠡ᠎ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠠᠶᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠳᠠᠯ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ᠎ᠦ ᠦᠨᠦᠷ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠦᠳ ᠪᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠬᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠎ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠭᠡᠷᠡᠦᠯ ᠣᠨ ᠬᠣᠯᠬᠤᠪᠴᠢ᠎ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠰᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠪᠴᠢ᠎ᠶᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠨᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠮ᠎ᠡ ᠣᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠎ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠎ᠳᠦ ᠠᠯᠢ ᠮᠠᠭᠤ᠎ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠢᠪᠰᠢᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ᠎ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠦᠳ ᠪᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠳ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ᠎ᠶᠤᠮ᠃ ᠱᠠ ᠨᠡᠬᠡᠮᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠎ᠳᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠎ᠳᠦᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠥᠯᠦᠪ ᠵᠣᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ᠎ᠠᠴᠠ᠎ᠨᠢ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠬᠦ᠎ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ᠎ᠢ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ - ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ᠎ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠭ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡ᠃ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ᠎ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠎ᠦ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠣᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠣᠯᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠪᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠎ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ᠎ᠤᠨ ᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠎ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠢᠮᠦ᠎ᠡᠴᠡ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠤᠢᠳᠠ᠎ᠨᠢ ᠵᠣᠳᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠎ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠎ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢᠳ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠦᠳ᠎ᠲᠦ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ: 《ᠲᠠᠨ᠎ᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ᠎ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨᠴᠦᠳ ᠣᠰᠤᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠵᠣᠳᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠵᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠠᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠴᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ᠎ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠪᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠵᠢᠯ᠎ᠠᠴᠠ᠎ᠨᠢ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠯᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ!》 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠣᠨᠴᠠ 《ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ》᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠲᠠᠬᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ᠎ᠤ ᠱᠠ ᠨᠡᠬᠡᠮᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠦᠳᠲᠡᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠪᠡ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠦ ᠹᠦ ᠯᠢᠨ ᠯᠦ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ᠎ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠎ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠴᠦ᠂ 1902 ᠣᠨ᠎ᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ᠎ᠤ ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠨ ᠮᠢᠼᠢᠶᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ 《ᠳ᠋ᠠ ᠴᠦᠨ》 ᠱᠠ ᠨᠡᠬᠡᠮᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ᠎ᠲᠦ ᠡᠭᠡᠷᠡᠦᠯ᠎ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡ ᠬᠦᠷᠬᠦ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠎ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠡ ᠱᠠ ᠨᠡᠬᠡᠮᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠪᠦᠰ ᠨᠡᠬᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠭᠡᠷᠡᠦᠯ᠂ ᠪᠦᠰ ᠨᠡᠬᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠰᠠᠤᠷᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠂ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ᠎ᠦᠨ ᠬᠥᠷᠦᠩᠭᠡ᠎ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠰᠤᠷᠸᠶᠠᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠎ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ᠎ᠤᠨ ᠳᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠢᠷᠯᠠᠨᠳ᠋᠎ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠎ᠤ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠬᠡᠪᠲᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ᠎ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠷᠡᠦᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠯᠴᠤᠳ᠎ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ! ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠨᠳᠡ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠢᠯᠴᠢ᠂ ᠥᠷᠦᠪᠳᠦᠯ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ᠂ ᠨᠠᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠁ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ᠎ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ᠎ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ᠂ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ᠂ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ᠎ᠬᠦ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠷᠤᠮ᠎ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ᠎ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ᠎ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ᠎ᠶᠢᠨ ᠹᠧᠣᠳᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠣᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ!

ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠥᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠰᠥᠨᠦᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠢᠪ ᠴᠢᠪ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠥᠨᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠴᠦᠰ᠎ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷ ᠴᠠᠢᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠬᠤ᠎ᠶᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠎ᠦᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠦᠷ᠎ᠦᠳ᠎ᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠴᠤᠳ᠎ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠸᠶᠠᠤ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨᠴᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠡᠭᠡᠷᠡᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠨ ᠰᠢᠨᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠤ᠎ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠨᠤᠭᠦᠳ᠎ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠦᠰ᠎ᠲᠦ ᠪᠢ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082