ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ

ᠨ᠂ ᠸ᠂ ᠭᠣᠭᠤᠯ

᠁ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠣᠴᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠵᠠ᠂ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠴᠣᠬᠤᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠷᠴᠢᠭᠢᠷ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠱᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠁ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ︕ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠪᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠰᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠵᠡ᠃ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠷᠭᠡᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠁

ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠪᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠷᠦᠪᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠦᠷᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠶᠤᠮ ᠁ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠤ ᠮᠥᠷᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠢᠬᠤᠪᠲᠤᠷ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠴᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠣᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ᠂ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠮ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠶᠠᠭ ᠳᠠᠯᠤ ᠮᠥᠷᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠮᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠶᠣᠷᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠮᠪᠡ ᠨᠢ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠴᠣᠭᠤᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠥᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠲᠠᠮᠲᠤᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠁ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯᠴᠢᠨ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠡ᠃ ᠁

ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ᠂ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠱᠠᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠴᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠁ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠱᠠᠲᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠮᠠᠴᠤᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠂ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯ᠂ ᠪᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠷᠦᠪᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠵᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠬᠠᠭᠤᠨ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠵᠣᠣᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠴᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠲᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠵᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠳᠣᠲᠤᠭᠰᠢ ᠣᠷᠤᠭᠠᠳ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠲᠣᠮᠤ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠲᠦᠷᠺ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠢᠯᠡ ᠣᠶᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠯ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠥᠷᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠶᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠷ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠁ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯᠴᠢᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠰᠦᠪᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠨ᠋ᠦ᠋ᠲ ᠬᠢᠷᠢ ᠮᠣᠩᠭᠠᠨᠢᠭᠠᠳ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠳᠤ᠂ ᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠄« ᠰᠦᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠡ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠢᠧ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠡᠮᠰᠢᠪᠡ᠃ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠰᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ᠄«ᠮᠠᠭᠤ ᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠨᠢᠳᠦᠲᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠲᠦᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ» ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠨᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠯᠠᠪ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠡᠯᠪᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠡᠬᠦᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠤᠬᠢᠯᠠᠩᠨᠠᠨ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠣᠭᠲᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠥᠭᠴᠢᠬᠡᠪᠡᠯ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠯᠠᠪ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠠᠭᠠᠰᠢᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠳ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ᠃ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠬᠤᠷᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠨᠢᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠲᠡᠬᠦ ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠠᠪᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠄«ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠤ᠂ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠭᠤᠸᠠᠢ︕» ᠬᠡᠪᠡ᠃«ᠨᠣᠶᠠᠨᠲᠠᠨ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠠᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠵᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

«ᠪᠢ᠂ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠁» ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠤᠭᠲᠤᠪᠤᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠪᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ«ᠡᠨᠡ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠯᠠᠪ ᠡᠢᠮᠦ ᠁» ᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠦᠮ ᠢ ᠮᠠᠷᠲᠠᠵᠤ ᠣᠷᠬᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠦᠮ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

«ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠷᠡᠪᠡ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠨᠴᠤᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ᠂ ᠠᠷᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠁

«ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠁ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ᠂ ᠴᠡᠮᠪᠡ ᠁ ᠴᠢ ᠦᠵᠡ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠁ ᠠᠷᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠮᠥᠷᠦᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠠ ᠦᠵᠡ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠮᠥᠷᠦᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠡᠨᠳᠡ᠂ ᠡᠢᠮᠦᠬᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠁»

ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠡᠭᠰᠦᠷᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠴᠣᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠵᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠮᠪᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠁ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠲᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭᠰᠦᠷᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠭ᠋ᠧᠨᠧᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠴᠢᠮᠬᠢᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠯᠠᠨ ᠴᠠᠰᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠄

«ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠥᠬᠦᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠢᠳᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠠᠢ» ᠬᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠴᠣᠬᠢᠯᠠᠵᠤ᠄

«ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠡ︖ ᠮᠥᠷᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠯᠡ ᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠮᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠪᠤᠢ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠁» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠭ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

«ᠴᠡᠮᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠥᠬᠦᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠬᠦᠷᠦᠮᠡᠭᠴᠡ ᠯᠡ ᠰᠡᠮᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ» ᠭᠡᠵᠦ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

«ᠰᠡᠮᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠰᠡᠮᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠡᠮᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠨᠥᠬᠦᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬ᠎ᠠ᠃»

«ᠠᠯᠢᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠥᠬᠦᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ︖ ᠨᠥᠬᠦᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠤ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠡᠮᠪᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠰᠡᠮᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃»

«ᠨᠥᠬᠦᠭᠡᠳ ᠠᠯᠢ ᠡ︕ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠁»

«ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠥᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠴᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠣᠢᠮᠤᠰᠤ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠣᠢᠮᠤᠰᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭ᠋ᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠨᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠁ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠠ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

«ᠰᠢᠨ᠎ᠡ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠵᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠭᠡᠷ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠰ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠭᠧᠨᠧᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠷᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃«ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠡ ᠤᠤ︖ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠤ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠶᠠᠭ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

«ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠣᠭᠲᠤᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠮᠰᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

«ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠁»

«ᠲᠠ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖»

«ᠲᠡᠢᠮᠦ᠃»«ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠷᠦᠪᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳᠭᠠᠲᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠮᠢᠢᠯᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠁

«ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠷᠦᠪᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠢ ᠦᠦ︕» ᠭᠡᠳ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠨᠠᠮ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃

«ᠲᠡᠢᠮᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠲᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠷᠦᠪᠯᠢ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ» ᠭᠡᠵᠦ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ᠄«ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ᠂ ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠨᠥᠬᠦᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠳᠦᠩᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

«ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃

᠁ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃«ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠭᠲᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠁» ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠦᠷ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ«ᠡᠢᠮᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠦ︕ ᠡᠢᠮᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠡᠢᠮᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠳᠡᠩᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ» ᠬᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠳᠠᠬᠢᠨ«ᠬᠠ᠂ ᠡᠢᠮᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠦ︕ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠴᠣᠴᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠁ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠭᠲᠤᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠁» ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠰᠠᠭ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠰᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠯᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃«ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠲᠠᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠁ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠣᠳᠤᠵᠤ ᠮᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠣᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠲᠠᠵᠤ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠤᠢᠭᠠᠳ ᠨᠣᠢᠷᠮᠤᠭ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯᠴᠢᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠯᠠᠩ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠯᠭᠤᠵᠤ ᠮᠠᠩᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠥᠭᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠁» ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠬᠣᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠣᠴᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠢᠬᠤᠪᠲᠤᠷ ᠭᠢᠯᠤᠢᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠯᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠦᠢᠨ ᠰᠢᠷᠲᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠨᠣᠢᠷᠮᠤᠭ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠬᠠᠳᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ«ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠬᠢᠯᠭᠡ» ᠬᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠠᠳᠭᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃«ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠲᠠ ᠪᠢᠲᠡᠬᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠪᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠩᠴᠢ ᠲᠠᠮᠲᠤᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠣᠶᠤᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ» ᠭᠡᠵᠦ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠨᠥᠬᠦᠵᠦ ᠰᠡᠯᠪᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠨ᠄«ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠪᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠶ᠎ᠡ» ᠬᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠣᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠪᠢᠯᠡ︖ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠢᠵᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠨᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ᠄«ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠥᠮᠦᠳᠦ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠤᠲᠤᠯᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠷᠡᠢ ᠳᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠤᠯᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠥᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠨᠣᠮ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠣᠬᠢᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠨᠲᠠᠭᠠᠵᠠ ᠬᠢᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠤᠰᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠷᠦᠪᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠷᠦᠪᠯᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠦ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠶᠠᠯᠢᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠢᠭᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠮᠠᠷ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠵᠢᠭᠲᠡᠢᠬᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠁ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠲᠤ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠷᠦᠪᠯᠢ ᠥᠭᠪᠡᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠴᠤ ᠮᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠷᠦᠪᠯᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ︖ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠢ ᠴᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ︔ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠨᠢᠭᠡ ᠷᠦᠪᠯᠢ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠥᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠨᠢᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠠᠢᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠣᠯᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠨ ᠤᠳᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠳᠥᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠷᠦᠪᠯᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ︖ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ᠄«ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠨᠣᠴᠤᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠳᠡᠪᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠬᠥᠩᠭᠡᠬᠡᠨ ᠭᠢᠰᠭᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠨᠢ ᠦᠯᠮᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠢᠰᠭᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠤᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠨᠲᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠬᠢᠷᠲᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠢᠯᠵᠤ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠤ ᠪᠣᠰᠢᠨᠵᠠ ᠡᠮᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠰᠢᠨᠵᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠠᠵᠢ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠳᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠮᠥᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠨᠢ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌᠂ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠤᠢᠳᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠪᠦᠩ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠥᠬᠡ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠮᠡᠷᠡᠢᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠭᠣᠢᠪᠢᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶᠡᠰ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠣᠭ ᠵᠣᠯᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ᠄ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠢᠬᠡᠬᠦ ᠦᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠷᠡᠰ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠡᠰᠡ ᠯᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠬᠤᠢᠴᠠ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠡᠷ«ᠠᠶ᠎ᠠ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠨ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠸᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠯᠠᠪ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠲᠤ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠷᠦᠪᠯᠢ ᠳᠥᠴᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠷᠦᠪᠯᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠨᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠯᠠ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠷᠦᠪᠯᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠪᠦᠲᠦᠬᠦ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠰᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠰᠤᠢᠪᠠᠯ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠷᠦᠪᠯᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭᠲᠠᠢ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠢᠷᠮᠡᠭᠦᠳᠴᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠫᠸᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠴᠡᠮᠪᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ - ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠯᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠴᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠢᠨ ᠴᠡᠮᠪᠡ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠺᠤᠯᠸᠨᠺᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠥᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠳᠠᠪᠤᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠪᠤᠤ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠥᠬᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠲᠠᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠣᠯᠲᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠣᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠯᠠᠪ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠨᠣᠴᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠷᠦᠪᠯᠢ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠣᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠦᠷ ᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠣᠶᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠶᠤᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠶᠤᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠨᠢᠳᠭᠡᠷᠦᠨ ᠬᠠᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠪᠤᠭᠤᠷ ᠳᠣᠪᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠁ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠲᠡ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠥᠭᠪᠡ᠃ ᠶᠢᠰᠦ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠦᠢᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠁ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠮᠤᠷᠬᠠᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠂ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠲᠤ ᠨᠥᠮᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠰᠢ ᠲᠡᠰᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠰᠤᠭᠰᠤᠷᠤᠨ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠶᠠᠪ ᠴᠠᠪ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠠᠬᠢᠮᠠᠭ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠨᠴᠤᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠡᠯᠪᠡᠵᠦ ᠬᠠᠨᠴᠤᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠴᠤᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ᠃ ᠁ ᠲᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠥᠭᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠦᠨ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠁ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨᠲᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ᠂ ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠡᠢᠮᠦ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠃ ᠲᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠡᠨᠡ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠱᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠷᠴᠢᠬᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢᠯᠵᠤ ᠡᠯᠭᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠳᠤ᠂ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠁ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠶᠦᠨ ᠣᠴᠢᠵᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠱᠠᠭᠰᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠵᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠪᠡᠭᠡᠲᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠢᠷ ᠬᠢᠵᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠵᠤ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠦᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠱᠤᠤᠭᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠡᠢᠯᠡᠰᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠮᠡᠯᠡ ᠭᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠡᠯ ᠬᠥᠬᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠨ᠋ᠦ᠋ᠲ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠢᠯᠭᠠᠨ᠄ ᠡᠨᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠄«ᠵᠠ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠣᠯᠳᠤᠢ ᠪᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠢ ᠣᠷᠤᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠡᠨᠡ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠠᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ ᠁» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠯᠠᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠦᠮ ᠢᠳᠬᠠᠨ᠂ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌᠂ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠢᠴᠢᠭᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ᠄ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠯᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ ᠯᠡ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠳ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠡᠨᠡ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢᠯᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠡᠯᠭᠦᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠂ ᠲᠡᠰᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠳᠠᠭᠠᠳ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠤᠯᠠᠩᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠳᠤᠨ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠥᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠁ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠯᠭᠦᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠳᠣᠲᠤᠭᠰᠢ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠯᠠ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ᠂ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ᠂ ᠭᠠᠩᠰᠠ᠂ ᠬᠥᠵᠦᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠰ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠵᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠱᠤᠤᠭᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠲᠦᠯᠬᠢᠵᠦ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠥᠵᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠮᠡᠯᠡᠷᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠳ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠤᠭᠲᠤᠵᠤ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠁ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ  ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ᠂ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠲᠤ ᠲᠤᠩ ᠰᠣᠨᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠭᠠᠢᠬᠠᠰᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠬᠥᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠥᠵᠦᠷ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠡ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠪᠰᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠢᠳᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠤᠨᠲᠠᠳᠠᠭ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠨᠡᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠬᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦᠯᠦ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠮᠫᠠᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠴᠠᠭ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠰᠢ᠂ ᠪᠣᠣᠪᠤ ᠪᠣᠭᠤᠷᠰᠤᠭ᠂ ᠱᠠᠮᠫᠠᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠢ ᠰᠢᠬᠠᠵᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠲᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠰᠡᠮᠬᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠪᠬᠡᠷᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠰᠦ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠭᠰᠦᠷᠦᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠨᠥᠮᠦᠷᠦᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠱᠠᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠁ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠨᠳᠡᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ᠂ ᠠᠢᠳᠠᠰ ᠬᠦᠷᠦᠮᠡᠷ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠥᠯ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠷ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠳᠥᠩᠭᠡᠵᠢ ᠪᠦᠷᠦᠭ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠁ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠢᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠢᠷᠤ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠰᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠲᠡᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠵᠢ᠃«ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠨᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠣᠳᠣ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠢᠷᠠᠳᠪᠠ ᠤᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠶᠠᠭ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠬᠤᠤᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠱᠤᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠵᠠᠪᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠭᠰᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃«ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠰᠢᠤ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠢ ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠳᠠᠨ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠬᠤ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠩᠭᠠᠨ᠄«ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠᠯ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠢᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠁

ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ (ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ)᠃ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠢᠭᠠᠳ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠴᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠲᠣᠭᠤᠭᠢ ᠲᠣᠬᠤᠭᠤ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠥᠷᠦ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠁ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠶᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ᠄ ᠴᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠪᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠦᠬᠢ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠰᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠲᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠥᠭᠪᠡ᠃ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠢ᠃ ᠁ ᠡᠢᠮᠦ ᠯᠠ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ᠂ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠲᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠬᠥᠩᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ᠄«ᠴᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃» ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠭᠵᠤᠮᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠁ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠨᠡᠢ ᠠᠶᠤᠨ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠯᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠣᠯᠠᠨ«ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ»ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠨᠠᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣ᠋ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠨᠢ᠂ ᠲᠠ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠨ ᠥᠭᠴᠦ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠮᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ᠂ᠭ᠋ᠧᠨᠧᠷᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠡᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠣᠭᠵᠤᠮ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄« ᠲᠠ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ︖ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠮ︖ ᠲᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠦ︖ ᠡᠢᠮᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠁» ᠬᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠄«ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠪᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠁ ᠴᠦᠮ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠤ ᠁» ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ᠄«ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠴᠢ︖ ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠢ︖ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ︖ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠤᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ︕» ᠬᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ᠂ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠁«ᠲᠠ ᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖ ᠴᠢᠨᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖ ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠪᠬᠡᠷᠦᠨ ᠴᠢᠷᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠪᠠᠢᠲᠤᠭᠠᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠶᠤᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠵᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠢᠪᠠᠯᠵᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠵᠦ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠭᠦᠶᠦᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠲᠦᠰᠢᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠯᠠᠪ ᠱᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠦᠰ ᠬᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠦᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠁

ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠣᠭᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠷ ᠬᠥᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭ᠋ᠧᠨᠧᠷᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠭᠲᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭ᠋ᠧᠨᠧᠷᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠢᠬᠤᠪᠲᠤᠷ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠭᠠᠢᠨ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠫᠸᠲ᠋ᠷᠪᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ᠌ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠵᠣᠪᠬᠢᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠳᠦ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠠᠷᠡᠢᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠭᠠᠯᠵᠤᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠭᠡ ᠴᠦ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠢᠴᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠁ ᠡᠮᠴᠢ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠮ ᠬᠢᠵᠤ ᠥᠭᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠁ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ᠄«ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠡᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠮᠣᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠰᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡ᠂ ᠴᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠮᠣᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠰᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠬᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠵᠤᠯ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠠᠵᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠯᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠰᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠲᠡᠢᠬᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠳ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠄ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠸᠢᠴᠧ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠬᠢᠯᠭᠡᠪᠡ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠴᠢ ᠣᠷᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠵᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠥᠨᠵᠢᠯᠡ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠴᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠷᠴᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ ︔ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠯᠭᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠂ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ︔ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠭ᠋ᠧᠨᠧᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠂«ᠪᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠬᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠬᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠂ ᠡᠵᠡᠭᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠢᠮᠦ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠦᠬᠡᠯ ᠨᠢ«ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ» ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠵᠡᠭᠲᠡᠢ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠂ ᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠷᠦ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠠᠮᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠁

ᠥᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠪᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠺᠠᠯᠢᠨᠺᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠠᠩ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠨᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠡᠷᠬᠡᠮᠲᠡᠨ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ᠂ ᠮᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠩᠭᠦᠨ᠂ ᠬᠥᠪᠦᠩ᠂ ᠦᠨᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ - ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠦᠰᠦᠲᠡᠢ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠤᠯᠠᠩ ᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠁ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠣᠷᠤᠯᠠᠩ ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠪᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠺᠡᠷᠶᠦᠺᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠷᠤᠯᠠᠩ ᠶᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠯᠢᠩᠪᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠡᠮᠪᠡᠨ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠣᠷᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠯᠠᠩ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠴᠦ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠷᠤᠮᠬᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠢᠰᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠰᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠴᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠠᠢᠬᠤᠪᠲᠤᠷ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠣᠷᠤᠯᠠᠩ ᠴᠤ ᠭᠡᠳ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨᠵᠠᠢ ᠁ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠨᠥᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠥᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠨᠥᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠣᠷᠤᠯᠠᠩ ᠬᠡᠳᠦ ᠠᠢᠬᠤᠪᠲᠤᠷ ᠨᠠᠢᠲᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠳᠡᠮ ᠨᠢᠰᠤ ᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠣᠷᠤᠯᠠᠩ ᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠦ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠪᠠ᠃ ᠁

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠮᠫᠠᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠬᠥᠨᠳᠦᠷᠴᠢᠬᠡᠪᠡ - ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠷ᠂ ᠰᠠᠷᠬᠤᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠱᠠᠮᠫᠠᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠮᠠᠨᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠢᠳᠴᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠳᠠᠰᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠢ ᠺᠠᠷᠤᠯᠢᠨᠠ ᠢᠸᠠᠨᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠣᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠁ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠱᠠᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠄« ᠺᠠᠷᠤᠯᠢᠨᠠ ᠢᠸᠠᠨᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠤ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠣᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠤᠯᠠᠩᠲᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ᠂ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠤᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭᠤᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠣᠭᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠁ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠬᠤᠪᠲᠤᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠤᠨ ᠮᠡᠩᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠠᠵᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠠᠮᠬᠠᠪᠲᠤᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠺᠠᠺᠢ ᠠᠺᠠᠺᠢᠶᠸᠢᠴᠧ ᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠳ ᠲᠤᠢᠯ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭᠳᠡᠨ ᠰᠣᠴᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠣᠷᠪᠤᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠣᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠨᠦᠷ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦᠭᠦᠯᠦᠨ«ᠡᠨᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︕ ᠪᠢ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ᠂ ᠴᠢᠨᠦ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ︕ ᠴᠢᠨᠦ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠯᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ︕ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠦᠦ᠂ - ᠣᠳᠣ ᠴᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠥᠭ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠠᠶᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠦᠬᠦᠴᠢᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠁ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢᠯᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠨ᠄«ᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠭᠤᠯ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠮᠢᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠯᠡ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠠᠶᠡᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠳ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠯᠤ ᠮᠥᠷᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠰᠭᠠᠵᠤ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠤᠭᠲᠤᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠴᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠮᠤ ᠰᠢᠭ ᠳᠠᠪᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨ᠋ᠦ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠵᠠᠢᠯᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠺᠠᠷᠤᠯᠢᠨᠠ ᠢᠸᠠᠨᠤᠸᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠩᠴᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠁ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠣᠷᠤᠯᠠᠩ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠭ᠋ᠧᠨᠧᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠯᠠᠪ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠨ᠋ᠧᠯ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠁

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082