ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ

ᠠ᠊᠂ ᠣᠳᠽᠠᠷ

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠲᠦᠯᠵᠦ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠮᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠴᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠥᠭᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠯᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠲᠦᠯ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠯᠪᠢᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠢ ᠰᠦᠷᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

«ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠯᠲᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠬᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠩᠳᠦᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠭᠲᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠪᠬᠡᠯᠵᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠬᠢ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠦᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠦ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠨᠠᠳᠠ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠪᠡ᠃ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠵᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠨᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠬᠡᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠡ ᠨᠢ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠷᠬᠡᠳᠦ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠬᠤ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠮᠣᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠠᠩᠭᠢᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠲᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠣᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠶᠠᠭ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠤᠰᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠮᠡᠯᠮᠡᠯᠵᠡᠨ ᠭᠢᠯᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠭᠡᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠮᠦᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠲᠦᠯᠵᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠳᠦᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠯᠠ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠡᠩᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠰᠡᠩᠭᠢᠨᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯᠲᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠬᠦᠭᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠳᠣᠩᠭᠤᠳᠤᠨ᠂ ᠬᠣᠢᠭᠤᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠦᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠨᠢᠰᠴᠦ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠴᠡᠭᠴᠴᠡᠦᠬᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠴᠡᠭᠡᠬᠡᠨ ᠬᠤᠰᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠢᠭᠴᠢ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠡᠠ ᠨᠡᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠢᠯ᠂ ᠤᠬᠤᠨᠠᠢ᠂ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠥᠷᠢᠯ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠥᠬᠦᠷᠰᠡᠭ ᠵᠣᠴᠢᠷᠬᠠᠭ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠠᠪᠠᠴᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠮᠬᠦᠮᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠩᠭᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠣᠭ᠍ᠶᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠮᠡᠲᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠵᠥᠯᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠪᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠱᠠᠵᠠᠩ ᠰᠢᠭ ᠮᠠᠨᠤ ᠬᠤᠸᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠷᠤᠭ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷ᠂ ᠪᠢᠨᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷᠢᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠦᠳ ᠥᠩᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠣᠬᠢᠯᠵᠠᠵᠤ ᠨᠠᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠥᠷᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠴᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢᠰᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠠᠰᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ (ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠨ) ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠡᠯᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠡᠯᠡᠢᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠤᠤᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠨᠡᠩ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠭᠢᠯᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠵᠦ ᠲᠣᠰᠤ ᠲᠦᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠢ ᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠳᠡᠯ ᠰᠤᠭᠰᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠭᠦᠶᠦᠯᠴᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ«ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ» ᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠵᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ«ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ»᠃ ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ«ᠬᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠨ» ᠠᠪᠴᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂« ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ» ᠪᠠᠢᠳᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠬᠣᠯᠠ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠯᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠠᠯᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠄

ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ

ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠣᠶᠤᠬᠠᠨ ᠵᠠᠵᠠᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠷᠡᠵᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠃

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠬᠢᠯᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠵᠥᠯᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠨ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠲᠤ᠄ ᠡᠷᠲᠡ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠡᠪᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠡᠪᠡ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠰᠢᠷᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠤ ᠬᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠴᠦ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠰᠤ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠦᠷᠰᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠵᠦᠭ᠌ ᠭᠦᠶᠦᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠳᠡ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠥᠰᠴᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠬᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠭᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠰ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠭᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠦᠪᠡᠭᠡ ᠲᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠢᠨᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠬᠤ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠥᠩᠭᠡ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠥᠬᠡ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠬᠦᠪᠴᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠭᠢᠯᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠣᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠣᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠠᠮ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠬᠦᠪᠦᠨ ᠣᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠰᠠᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠢ ᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠨᠠᠮᠨᠠᠵᠤ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠲᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢ᠃

ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠢ ᠴᠦᠮ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠲᠡᠨᠢᠭᠦᠬᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠠᠳᠤᠨ ᠣᠳᠬᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠠᠮ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠲᠥᠷᠦᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠭᠣᠭᠴᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠦ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠡ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠥᠯᠦᠰᠴᠦ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠨᠤᠬᠠᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠦᠯᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠢᠰᠬᠢᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠷᠬᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠴᠢᠰ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠥᠪᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠢᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠰᠢᠭᠤᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠥᠩᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠷ ᠴᠡᠮᠪᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠲᠠᠢᠳᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ︕

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082