ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ

ᠵᠦ ᠽᠢ ᠴᠢᠩ

ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠲᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠲᠠᠢᠪᠤᠭᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠴᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠥᠭᠰᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠯᠳᠦᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠮᠠᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠥᠪᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠭᠢᠩᠰᠢᠵᠦ ᠵᠡᠭᠦᠷᠮᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠰᠡᠮᠬᠡᠨ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠣᠳᠪᠠ᠃

ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠬᠣᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠷᠤᠢ ᠰᠠᠷᠤᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠢᠳᠠ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠣᠷᠤᠢ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠨᠠᠮ ᠬᠦᠮ᠃ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠬᠤᠯᠠᠭ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠤ ᠯᠦᠭᠯᠦᠢᠨ ᠰᠦᠭᠯᠡᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠤᠳᠠ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠳᠤᠳ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠮ ᠰᠠᠷᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷᠲᠦᠢᠨ ᠬᠠᠩᠬᠠᠢᠷᠠᠵᠤ ᠠᠢᠳᠠᠰ ᠬᠦᠷᠦᠮᠡᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠢᠪᠡᠩᠷᠡᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ᠃

ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠡᠭᠦᠷᠴᠦ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠢᠨᠦᠬᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠬᠡᠪ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ᠃ ᠪᠢ ᠬᠥᠷ ᠨᠠᠷᠭᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠮ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠦ ᠳᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠴᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠥᠨᠥ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭ᠂ ᠪᠦᠷᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠪᠦᠷ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠪᠦᠷ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠳᠣ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠢᠬᠤᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠦᠨ᠃ ᠪᠢ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠢᠯᠵᠦ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠷᠤᠯᠵᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠨ ᠭᠣᠷᠤᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠨᠢᠳᠦ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠤᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠯᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠳᠡᠩᠬᠡᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠵᠠᠯ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠲᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠢᠮᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠣᠰᠭᠢᠯᠵᠠᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠢᠰᠪᠡᠯᠵᠡᠨ ᠮᠡᠭᠡᠢᠷᠡᠨ ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ ᠵᠢᠡᠠ ᠰᠡᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠰᠣᠪᠤᠳ ᠴᠤ ᠰᠢᠭ᠂ ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠣᠳᠤᠨ ᠮᠡᠴᠢᠳ ᠴᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠩᠭᠤᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠰᠡᠩᠭᠢᠨᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮᠠᠯ ᠦᠨᠦᠷ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠩᠬᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠮᠡᠲᠦ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠦᠳ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ ᠨᠠᠬᠢᠰ ᠨᠤᠬᠤᠰ ᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠢᠷᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠩᠭᠤᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠢ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠩ ᠴᠢᠴᠠᠤᠷᠠᠨ ᠢᠭᠴᠢ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠡᠨᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠭᠤᠤᠷ ᠠᠷᠯᠠᠨ ᠮᠡᠯᠮᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠤᠯᠠᠮ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠠᠵᠢ᠃

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠯ ᠮᠡᠲᠦ᠂ ᠥᠨᠥ ᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠨ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮᠬᠡᠨ ᠲᠤᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠡᠷ ᠤᠭᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠱᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠫᠠᠩᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠪᠪᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠣᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠰᠢᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠨᠣᠢᠷ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠱᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠷᠮᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠤᠳ ᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠯᠦᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠠᠭᠰᠠᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠦᠨ ᠲᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠰᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠢᠷᠡᠭ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢᠷᠡᠮᠡᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠢᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃

ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠦᠮ ᠮᠣᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠮᠣᠳᠤᠳ ᠯᠢᠩᠬᠤᠸᠠᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠴᠠᠷᠠᠮ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠬᠡᠮᠡᠷ᠃ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠳᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦᠨᠡᠷᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠪᠢᠰᠬᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠡᠲᠦ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠤᠳᠠ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠣᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠳᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠦᠷᠲᠦᠯᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠴᠤᠬᠤᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠣᠢᠷᠮᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠢᠷᠭᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠥᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨᠡᠢᠬᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩᠨᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ«ᠰᠢ ᠵᠧᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ» ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠪᠠ᠄

ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠷᠦᠨ

ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠢᠳᠦᠮᠤᠢ᠂

ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢᠨ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠬᠤᠶ᠎ᠠ

ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠥᠬᠡ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠳᠡᠭᠢ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠴᠦ« ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠢᠳᠴᠡᠢ» ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠴᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠵᠢᠶᠠᠩᠨᠠᠨ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠡᠠ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠵᠦ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮᠬᠡᠨ᠃ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠭ ᠨᠣᠢᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

 

ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ

ᠪᠢ ᠬᠣᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠧᠢ ᠢᠦᠢ ᠲᠠᠨ ᠴᠣᠩᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ« ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ» ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠮᠧᠢ ᠢᠦᠢ ᠲᠠᠨ ᠴᠣᠩᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷᠡᠲᠦ ᠴᠣᠩᠬᠢᠶᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ᠂ ᠮᠧᠢ ᠢᠦᠢ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠮᠡᠭᠴᠡ ᠬᠣᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠬᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠰᠣᠨᠤᠰᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠴᠠᠢᠷᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠧᠢ ᠢᠦᠢ ᠲᠢᠩ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠬᠦᠷᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠶᠠᠭ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠦᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠡ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠥᠯᠢᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠦᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯ ᠮᠧᠢ ᠢᠦᠢ ᠲᠠᠨ ᠴᠣᠩᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ᠂ ᠶᠣᠷᠳᠤᠢᠨ ᠲᠦᠭᠳᠦᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠦᠮ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠪᠪᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠱᠣᠩᠬᠤᠷ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠲᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠫᠠᠩᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠪᠴᠦ᠂ ᠬᠠᠳᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠ ᠥᠯᠦᠩ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠦᠮ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌ ᠨᠣᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠯ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠮᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠ ᠭᠣᠢᠲᠠ ᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠱᠠᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠭᠤᠴᠢᠭᠳᠠᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠣᠷᠤᠮᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠭᠢᠯᠦᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠨ ᠳᠠᠪᠤᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠮᠨᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠯᠪᠠᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠲᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠠᠰ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠲᠠᠷᠠᠨ ᠰᠦᠷᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠲᠠᠷᠠᠨ ᠰᠦᠷᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠱᠣᠪᠬᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠪᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠰᠢᠭ ᠰᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠨᠡᠨ ᠪᠣᠲᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠮᠧᠢ ᠢᠦᠢ ᠲᠠᠨ - ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠩᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠦᠢᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠰᠡᠪᠡᠯᠵᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠳᠬᠤ ᠠᠳᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠲᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠩᠭᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠩᠭᠠᠷᠢᠯ ᠬᠡᠢᠰᠦᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠷᠬᠢᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ᠃

ᠮᠧᠢ ᠢᠦᠢ ᠲᠠᠨ ᠴᠣᠩᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠯᠭᠡᠮ᠎ᠡ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠭ᠌ ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠳᠭᠠᠭᠴᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠵᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠡᠬᠦᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠥᠭᠲᠦᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠯᠳᠤᠩ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠮᠡᠯᠲᠡᠭᠡᠨᠡᠨ ᠲᠣᠨᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠴᠣᠩᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠡ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠦ ᠮᠠᠷᠲᠠᠵᠤ ᠣᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠴᠣᠩᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠯᠭᠡᠮ᠎ᠡ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠴᠢᠭᠡᠨᠡᠨ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠳᠣᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠣᠭᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡ︕ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠲᠣᠮᠤ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠡᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ - ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠡ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠯᠠᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠡ︕ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠡᠪᠢᠰᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠵᠤ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠬᠠᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠩᠭᠡᠬᠡᠨ ᠰᠤᠯᠠᠬᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠶᠠᠰᠤᠷᠠᠨ ᠠᠲᠤᠷᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠠᠩᠵᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠰᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠤᠯᠭᠤᠷᠢᠩᠬᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠷ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠲᠦᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦᠨ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠭᠠᠷᠤ ᠬᠣᠯᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠨᠦᠮᠵᠦᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠬᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡ - ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ︕ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠰᠢ ᠱᠠ ᠬᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠭᠦᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ︕ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠥᠩᠭᠡ ᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠭ ᠤᠰᠤᠪᠬᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠩᠵᠧᠦ ᠶᠢᠨ ᠾᠦ ᠫᠣᠣ ᠰᠧ ᠬᠡᠢᠳ ᠦᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠡᠬᠢ ᠭᠣᠢᠲᠠ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠭᠴᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ«ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ» ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠭᠯᠡᠷᠡᠨ ᠣᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠥᠳᠭᠡᠷᠡᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢ ᠾᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠢᠯᠡ ᠴᠠᠢᠪᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ᠂ ᠪᠢ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠬᠦ ᠪᠢᠯᠡ︖ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ︖ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠣᠩᠬᠢᠶᠠᠯ ᠯᠠᠪ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠬᠡᠮᠳᠦᠭ ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠰᠡᠪᠡᠬᠦᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ - ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠣᠭᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ︕ ᠪᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠡᠰᠭᠡᠵᠦ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠢ ᠪᠥᠵᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠥᠵᠢᠭ᠌ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠡᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠣᠳᠬᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠥᠨᠥ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠨᠢᠳᠦᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠣᠷᠬᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠭᠤᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠲᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠡᠮᠬᠦᠵᠦ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠪᠡᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠰᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠨᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢᠳᠠ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠠᠢ«ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤᠤ︖

ᠪᠢ ᠬᠣᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠧᠢ ᠢᠦᠢ ᠲᠠᠨ ᠴᠣᠩᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ«ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ» ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082